Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - September 2021
EPUB 146kPDF 663k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 214 : Utskottssamordnare

1.   De politiska grupperna får utse en av sina medlemmar i varje utskott till samordnare.

2.   Ett sammanträde med utskottssamordnarna ska vid behov kallas samman av utskottsordföranden för att förbereda beslut som utskottet ska fatta, särskilt beslut om förfarande och om utnämning av föredragande. Utskottet får delegera ansvaret att fatta vissa beslut till samordnarna, dock inte ansvaret att fatta beslut om antagande av betänkanden, förslag till resolutioner, yttranden eller ändringsförslag.

Vice ordförandena får inbjudas att delta som rådgivare vid utskottssamordnarnas sammanträden.

Om samordnarna inte kan komma överens får de fatta beslut endast med en majoritet som klart och tydligt representerar en stor majoritet i utskottet, med beaktande av antalet ledamöter i respektive politisk grupp.

Ordföranden ska i utskottet tillkännage samordnarnas samtliga beslut och rekommendationer, som ska anses antagna om inga invändningar görs. Om invändningar görs ska utskottet hålla en omröstning med enkel majoritet. Besluten och rekommendationerna i fråga ska vederbörligen nämnas i protokollet från utskottssammanträdet.

De grupplösa ledamöterna utgör inte en politisk grupp i den mening som avses i artikel 33 och får därför inte utse samordnare, vilka är de enda som har rätt att delta i samordnarnas sammanträden.

Under alla omständigheter måste de grupplösa ledamöternas tillgång till information garanteras i enlighet med principen om icke-diskriminering genom överlämnande av information och genom att en person från de grupplösas sekretariat närvarar vid samordnarnas sammanträden.

Senaste uppdatering: 26 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy