Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - september 2021
EPUB 149kPDF 702k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 216 : Commissievergaderingen

1.   Een commissie komt bijeen wanneer zij daartoe is opgeroepen door haar voorzitter, of op verzoek van de Voorzitter van het Parlement.

Bij het bijeenroepen van de vergadering legt de voorzitter een ontwerpagenda voor. De commissie neemt aan het begin van de vergadering een besluit over de agenda.

2.   De Commissie, de Raad en andere instellingen van de Unie kunnen het woord voeren in commissievergaderingen, indien zij daartoe namens de commissie door haar voorzitter worden uitgenodigd.

Bij besluit van een commissie kunnen andere personen worden uitgenodigd om een vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

De bevoegde commissie kan met toestemming van het Bureau een hoorzitting met deskundigen beleggen wanneer zij dat noodzakelijk acht voor het goede verloop van de werkzaamheden over een bepaald onderwerp.

3.   Onverminderd artikel 56, lid 8, en tenzij de betrokken commissie anders beslist, kunnen de leden van het Parlement die de vergaderingen van de commissies waarvan zij geen deel uitmaken bijwonen niet aan de beraadslagingen ervan deelnemen.

Zij kunnen door de commissie echter worden gemachtigd met raadgevende stem aan haar vergaderingen deel te nemen.

4.   Artikel 171, lid 2, inzake de verdeling van spreektijd is van overeenkomstige toepassing op commissies.

5.   Wanneer een volledig verslag wordt opgesteld, is artikel 204, leden 2, 3 en 5, van overeenkomstige toepassing.

Laatst bijgewerkt op: 26 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid