Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - September 2021
EPUB 139kPDF 661k
Vrh straniVSEBINA
 OPOMBA BRALCU
 ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

VSEBINA
NasloviIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
PrilogeIIIIIIIVVVIVIIVIII

NASLOV I: POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
Vrh straniNaslednje
POGLAVJE 1: POSLANCI EVROPSKEGA PARLAMENTA

Člen 1 : 
Evropski parlament

Člen 2 : 
Neodvisni mandat

Člen 3 : 
Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev

Člen 4 : 
Trajanje mandata poslancev

Člen 5 : 
Privilegiji in imunitete

Člen 6 : 
Odvzem imunitete

Člen 7 : 
Zaščita privilegijev in imunitete

Člen 8 : 
Nujno ukrepanje predsednika za uveljavitev imunitete

Člen 9 : 
Postopki v zvezi z imuniteto

Člen 10 : 
Pravila ravnanja

Člen 11 : 
Finančni interesi poslancev in register za preglednost

Člen 12 : 
Notranje preiskave, ki jih opravi Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF)

Člen 13 : 
Opazovalci
POGLAVJE 2: FUNKCIONARJI PARLAMENTA

Člen 14 : 
Poslanec, ki začasno predseduje

Člen 15 : 
Kandidature in splošne določbe

Člen 16 : 
Izvolitev predsednika – otvoritveni nagovor

Člen 17 : 
Izvolitev podpredsednikov

Člen 18 : 
Izvolitev kvestorjev

Člen 19 : 
Trajanje mandata funkcionarjev

Člen 20 : 
Prosta mesta

Člen 21 : 
Predčasno prenehanje mandata
POGLAVJE 3: TELESA IN NALOGE

Člen 22 : 
Naloge predsednika

Člen 23 : 
Naloge podpredsednikov

Člen 24 : 
Sestava predsedstva

Člen 25 : 
Naloge predsedstva

Člen 26 : 
Sestava konference predsednikov

Člen 27 : 
Naloge konference predsednikov

Člen 28 : 
Naloge kvestorjev

Člen 29 : 
Konferenca predsednikov odborov

Člen 30 : 
Konferenca predsednikov delegacij

Člen 31 : 
Neprekinjenost funkcije med volilnim obdobjem

Člen 32 : 
Javnost dela predsedstva in konference predsednikov
POGLAVJE 4: POLITIČNE SKUPINE

Člen 33 : 
Vzpostavitev in razpustitev političnih skupin

Člen 34 : 
Dejavnosti in pravni položaj političnih skupin

Člen 35 : 
Medskupine

Člen 36 : 
Samostojni poslanci

Člen 37 : 
Sedežni red v sejni dvorani

NASLOV II: ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 38 : 
Letno načrtovanje

Člen 39 : 
Spoštovanje temeljnih pravic

Člen 40 : 
Preverjanje pravne podlage

Člen 41 : 
Prenos zakonodajnih in izvedbenih pooblastil

Člen 42 : 
Preverjanje finančne združljivosti

Člen 43 : 
Pregled spoštovanja načel subsidiarnosti in sorazmernosti

Člen 44 : 
Dostop do dokumentov in obveščanje Parlamenta

Člen 45 : 
Zastopanje Parlamenta na sejah Sveta

Člen 46 : 
Pravica Parlamenta, da predloži predloge

Člen 47 : 
Zahteve Komisiji, naj predloži predloge

Člen 48 : 
Obravnava pravno zavezujočih aktov

Člen 49 : 
Pospešitev zakonodajnih postopkov

Člen 50 : 
Zakonodajni postopki za pobude institucij, razen Komisije, ali držav članic
POGLAVJE 2: POSTOPEK V ODBORU

Člen 51 : 
Zakonodajna poročila

Člen 52 : 
Poenostavljeni postopek

Člen 53 : 
Nezakonodajna poročila

Člen 54 : 
Samoiniciativna poročila

Člen 55 : 
Oblikovanje poročil

Člen 56 : 
Mnenja odborov

Člen 57 : 
Postopek s pridruženimi odbori

Člen 58 : 
Postopek s skupnimi sejami odborov
POGLAVJE 3: REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 1 - PRVA OBRAVNAVA

Člen 59 : 
Glasovanje v Parlamentu – prva obravnava

Člen 60 : 
Vrnitev pristojnemu odboru

Člen 61 : 
Ponovno posredovanje Parlamentu

Člen 62 : 
Dogovor v prvi obravnavi
ODDELEK 2 - DRUGA OBRAVNAVA

Člen 63 : 
Posredovanje stališča Sveta

Člen 64 : 
Podaljšanje rokov

Člen 65 : 
Postopek v pristojnem odboru

Člen 66 : 
Predložitev Parlamentu

Člen 67 : 
Glasovanje v Parlamentu – druga obravnava

Člen 68 : 
Dopustnost predlogov sprememb stališča Sveta

Člen 69 : 
Dogovor v drugi obravnavi
ODDELEK 3 - MEDINSTITUCIONALNA POGAJANJA MED REDNIM ZAKONODAJNIM POSTOPKOM

Člen 70 : 
Splošne določbe

Člen 71 : 
Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu

Člen 72 : 
Pogajanja pred prvo obravnavo v Svetu

Člen 73 : 
Pogajanja pred drugo obravnavo v Parlamentu

Člen 74 : 
Potek pogajanj
ODDELEK 4 - SPRAVNI POSTOPEK IN TRETJA OBRAVNAVA

Člen 75 : 
Podaljšanje rokov

Člen 76 : 
Sklic spravnega odbora

Člen 77 : 
Delegacija v spravnem odboru

Člen 78 : 
Skupno besedilo
ODDELEK 5 - ZAKLJUČEK POSTOPKA

Člen 79 : 
Podpis in objava sprejetih aktov
POGLAVJE 4: POSEBNE DOLOČBE ZA POSTOPEK POSVETOVANJA

Člen 80 : 
Spremenjeni predlog pravno zavezujočega akta

Člen 81 : 
Stališče Komisije o predlogih sprememb

Člen 82 : 
Glasovanje v Parlamentu

Člen 83 : 
Spremljanje stališča Parlamenta

Člen 84 : 
Ponovno posredovanje Parlamentu
POGLAVJE 5: USTAVNE ZADEVE

Člen 85 : 
Redni postopek za spremembo Pogodb

Člen 86 : 
Poenostavljeni postopek za spremembo Pogodb

Člen 87 : 
Pristopne pogodbe

Člen 88 : 
Izstop iz Unije

Člen 89 : 
Kršitev temeljnih načel in vrednot s strani države članice

Člen 90 : 
Sestava Parlamenta

Člen 91 : 
Okrepljeno sodelovanje med državami članicami
POGLAVJE 6: PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 92 : 
Večletni finančni okvir

Člen 93 : 
Letni proračunski postopek

Člen 94 : 
Stališče Parlamenta o predlogu proračuna

Člen 95 : 
Sprava v proračunskem postopku

Člen 96 : 
Dokončno sprejetje proračuna

Člen 97 : 
Sistem začasnih dvanajstin

Rule 98 : 
Izvrševanje proračuna

Člen 99 : 
Podelitev razrešnice Komisiji glede izvrševanja proračuna

Člen 100 : 
Drugi postopki podelitve razrešnice

Člen 101 : 
Medinstitucionalno sodelovanje
POGLAVJE 7: NOTRANJI PRORAČUNSKI POSTOPKI

Člen 102 : 
Načrt prihodkov in odhodkov Parlamenta

Člen 103 : 
Postopek priprave načrta prihodkov in odhodkov Parlamenta

Člen 104 : 
Pooblastila glede prevzema in poravnave odhodkov, potrjevanja zaključnega računa in podelitve razrešnice
POGLAVJE 8: POSTOPEK ODOBRITVE

Člen 105 : 
Postopek odobritve
POGLAVJE 9: DRUGI POSTOPKI

Člen 106 : 
Postopek za podajo mnenj o odstopanjih pri sprejetju eura

Člen 106 a : 
Postopek za oblikovanje stališča Parlamenta o ustanovitvi ali podaljšanju veljavnosti skrbniških skladov Unije za zunanje ukrepe

Člen 107 : 
Postopek v zvezi z dialogom med socialnimi partnerji

Člen 108 : 
Postopki preverjanja predvidenih prostovoljnih sporazumov

Člen 109 : 
Kodifikacija

Člen 110 : 
Prenovitev
POGLAVJE 10: DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI

Člen 111 : 
Delegirani akti

Člen 112 : 
Izvedbeni akti in ukrepi

Člen 113 : 
Obravnava po postopku s pridruženimi odbori ali po postopku s skupnimi sejami odborov

NASLOV III: ZUNANJI ODNOSI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: MEDNARODNI SPORAZUMI

Člen 114 : 
Mednarodni sporazumi

Člen 115 : 
Začasna uporaba ali prekinitev uporabe mednarodnih sporazumov ali določitev stališča Unije v organu, ustanovljenem s sporazumom
POGLAVJE 2: ZUNANJE ZASTOPANJE UNIJE TER SKUPNA ZUNANJA IN VARNOSTNA POLITIKA

Člen 116 : 
Posebni predstavniki

Člen 117 : 
Mednarodno zastopanje
POGLAVJE 3: PRIPOROČILA O ZUNANEM DELOVANJU UNIJE

Člen 118 : 
Priporočila o zunanjih politikah Unije

Člen 119 : 
Posvetovanje s Parlamentom in obveščanje Parlamenta v okviru skupne zunanje in varnostne politike

Člen 120 : 
Kršitev človekovih pravic

NASLOV IV: PREGLEDNOST DELA
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 121 : 
Preglednost dejavnosti Parlamenta

Člen 122 : 
Dostop javnosti do dokumentov

Člen 123 : 
Dostop do Parlamenta

NASLOV V: ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: IMENOVANJA

Člen 124 : 
Izvolitev predsednika Komisije

Člen 125 : 
Izvolitev Komisije

Člen 126 : 
Večletno načrtovanje

Člen 127 : 
Predlog nezaupnice Komisiji

Člen 128 : 
Imenovanje sodnikov in generalnih pravobranilcev Sodišča Evropske unije

Člen 129 : 
Imenovanje članov Računskega sodišča

Člen 130 : 
Imenovanje članov izvršilnega odbora Evropske centralne banke

Člen 131 : 
Imenovanja v organe na področju ekonomskega upravljanja
POGLAVJE 2: IZJAVE

Člen 132 : 
Izjave Komisije, Sveta in Evropskega sveta

Člen 133 : 
Pojasnila sklepov Komisije

Člen 134 : 
Izjave Računskega sodišča

Člen 135 : 
Izjave Evropske centralne banke
POGLAVJE 3: PARLAMENTARNA VPRAŠANJA

Člen 136 : 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo

Člen 137 : 
Čas za vprašanja

Člen 138 : 
Vprašanja za pisni odgovor

Člen 139 : 
Večje interpelacije za pisni odgovor

Člen 140 : 
Vprašanja Evropski centralni banki za pisni odgovor

Člen 141 : 
Vprašanja za pisni odgovor o enotnem mehanizmu nadzora in enotnem mehanizmu za reševanje
POGLAVJE 4: POROČILA DRUGIH INSTITUCIJ IN ORGANOV

Člen 142 : 
Letna in ostala poročila drugih institucij ali organov
POGLAVJE 5: RESOLUCIJE IN PRIPOROČILA

Člen 143 : 
Predlogi resolucij

Člen 144 : 
Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države
POGLAVJE 6: POSVETOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

Člen 145 : 
Posvetovanje z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom

Člen 146 : 
Posvetovanje z Odborom regij

Člen 147 : 
Zahteve, naslovljene na evropske agencije
POGLAVJE 7: MEDINSTITUCIONALNI SPORAZUMI

Člen 148 : 
Medinstitucionalni sporazumi
POGLAVJE 8: PREDLOŽITEV ZADEV SODIŠČU EVROPSKE UNIJE

Člen 149 : 
Postopek pred Sodiščem Evropske unije

NASLOV VI: ODNOSI Z NACIONALNIMI PARLAMENTI
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 150 : 
Izmenjava informacij, stiki in vzajemne ugodnosti

Člen 151 : 
Konferenca odborov parlamentov za zadeve Unije (COSAC)

Člen 152 : 
Konferenca parlamentov

NASLOV VII: ZASEDANJA
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: ZASEDANJA PARLAMENTA

Člen 153 : 
Parlamentarno obdobje, zasedanja, delna zasedanja, seje

Člen 154 : 
Sklic Parlamenta

Člen 155 : 
Kraj zasedanj

Člen 156 : 
Navzočnost poslancev na sejah
POGLAVJE 2: RAZPORED DELA PARLAMENTA

Člen 157 : 
Osnutek dnevnega reda

Člen 158 : 
Sprejetje in spreminjanje dnevnega reda

Člen 159 : 
Postopek na plenarnem zasedanju brez predlogov sprememb in razprave

Člen 160 : 
Kratka predstavitev

Člen 161 : 
Izredna razprava

Člen 162 : 
Tematska razprava na zahtevo politične skupine

Člen 163 : 
Nujni postopek

Člen 164 : 
Skupna razprava

Člen 165 : 
Roki
POGLAVJE 3: SPLOŠNA PRAVILA O POTEKU SEJ

Člen 166 : 
Dostop do sejne dvorane

Člen 167 : 
Jeziki

Člen 168 : 
Prehodna ureditev

Člen 169 : 
Razdelitev dokumentov

Člen 170 : 
Elektronsko ravnanje z dokumenti

Člen 171 : 
Dodelitev časa za govor in seznam govornikov

Člen 172 : 
Enominutni govori

Člen 173 : 
Osebne izjave

Člen 174 : 
Preprečevanje obstrukcije
POGLAVJE 4: UKREPI V PRIMERU NESPOŠTOVANJA PRAVIL RAVNANJA

Člen 175 : 
Takojšnji ukrepi

Člen 176 : 
Kazni

Člen 177 : 
Notranji pritožbeni postopki
POGLAVJE 5: SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 178 : 
Sklepčnost

Člen 179 : 
Pragi

Člen 180 : 
Vložitev in predstavitev predlogov sprememb

Člen 181 : 
Dopustnost predlogov sprememb

Člen 182 : 
Postopek glasovanja

Člen 183 : 
Vrstni red glasovanja o predlogih sprememb

Člen 184 : 
Izbiranje predlogov sprememb za plenarno zasedanje v odborih

Člen 185 : 
Glasovanje po delih

Člen 186 : 
Pravica do glasovanja

Člen 187 : 
Glasovanje

Člen 188 : 
Končno glasovanje

Člen 189 : 
Izenačenost glasov

Člen 190 : 
Poimensko glasovanje

Člen 191 : 
Tajno glasovanje

Člen 192 : 
Uporaba sistema za elektronsko glasovanje

Člen 193 : 
Spori glede glasovanja

Člen 194 : 
Obrazložitev glasovanja
POGLAVJE 6: VPRAŠANJA PRAVILNOSTI POSTOPKA IN POSTOPKOVNI PREDLOGI

Člen 195 : 
Vprašanja pravilnosti postopka

Člen 196 : 
Postopkovni predlogi

Člen 197 : 
(črtano)

Člen 198 : 
Vrnitev zadeve odboru

Člen 199 : 
Zaključek razprave

Člen 200 : 
Preložitev razprave ali glasovanja

Člen 201 : 
Prekinitev ali zaključek seje
POGLAVJE 7: JAVNOST DELA

Člen 202 : 
Zapisnik

Člen 203 : 
Sprejeta besedila

Člen 204 : 
Dobesedni zapis

Člen 205 : 
Avdiovizualni zapis sej

NASLOV VIII: ODBORI IN DELEGACIJE
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POGLAVJE 1: ODBORI

Člen 206 : 
Ustanovitev stalnih odborov

Člen 207 : 
Posebni odbori

Člen 208 : 
Preiskovalni odbori

Člen 209 : 
Sestava odborov

Člen 210 : 
Naloge odborov

Člen 211 : 
Vprašanja glede pristojnosti

Člen 212 : 
Pododbori

Člen 213 : 
Predsedstva odborov

Člen 214 : 
Koordinatorji odborov

Člen 215 : 
Poročevalci v senci

Člen 216 : 
Seje odborov

Člen 217 : 
Zapisnik sej odbora

Člen 218 : 
Glasovanje v odboru

Člen 219 : 
Določbe o poteku plenarnih sej, ki se uporabljajo v odborih

Člen 220 : 
Čas za vprašanja v odboru

Člen 221 : 
Postopek za posvetovanje z odborom o zaupnih informacijah na seji odbora brez navzočnosti javnosti

Člen 222 : 
Javne predstavitve in razprave o državljanskih pobudah
POGLAVJE 2: MEDPARLAMENTARNE DELEGACIJE

Člen 223 : 
Ustanovitev in naloge medparlamentarnih delegacij

Člen 224 : 
Skupni parlamentarni odbori

Člen 225 : 
Sodelovanje s parlamentarno skupščino Sveta Evrope

NASLOV IX: PETICIJE
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 226 : 
Pravica do peticije

Člen 227 : 
Obravnava peticij

Člen 228 : 
Obiski za ugotavljanje dejstev

Člen 229 : 
Objava peticij

Člen 230 : 
Državljanska pobuda

NASLOV X: VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 231 : 
Izvolitev varuha človekovih pravic

Člen 232 : 
Dejavnosti varuha človekovih pravic

Člen 233 : 
Razrešitev varuha človekovih pravic

NASLOV XI: GENERALNI SEKRETARIAT PARLAMENTA
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 234 : 
Generalni sekretariat Parlamenta

NASLOV XII: PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI V ZVEZI Z EVROPSKIMI POLITIČNIMI STRANKAMI IN EVROPSKIMI POLITIČNIMI FUNDACIJAMI
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 235 : 
Pristojnosti in odgovornosti v zvezi z evropskimi političnimi strankami in evropskimi političnimi fundacijami

NASLOV XIII: UPORABA IN SPREMEMBA POSLOVNIKA
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 236 : 
Uporaba Poslovnika

Člen 237 : 
Sprememba Poslovnika

NASLOV XIIIa: IZREDNE RAZMERE
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 237a : 
Izredni ukrepi

Člen 237b : 
Motnje političnega ravnotežja v Parlamentu

Člen 237c : 
Udeležba na daljavo

Člen 237d : 
Delno zasedanje ali seja v ločenih sejnih sobah

NASLOV XIV: DRUGE DOLOČBE
Vrh straniNaslednjePrejšnje

Člen 238 : 
Simboli Unije

Člen 239 : 
Vključevanje načela enakosti spolov

Člen 240 : 
Nerešene zadeve

Člen 241 : 
Popravki

PRILOGA I
Vrh straniNaslednjePrejšnje
KODEKS RAVNANJA ZA POSLANCE EVROPSKEGA PARLAMENTA V ZVEZI S FINANČNIMI INTERESI IN NASPROTJI INTERESOV

PRILOGA II
Vrh straniNaslednjePrejšnje
KODEKS PRIMERNEGA VEDENJA ZA POSLANCE EVROPSKEGA PARLAMENTA PRI OPRAVLJANJU SVOJIH DOLŽNOSTI

PRILOGA III
Vrh straniNaslednjePrejšnje
MERILA ZA VPRAŠANJA ZA PISNI ODGOVOR V SKLADU S ČLENI 138, 140 IN 141

PRILOGA IV
Vrh straniNaslednjePrejšnje
SMERNICE IN SPLOŠNA NAČELA ZA IZBIRANJE ZADEV, KI BODO UVRŠČENE NA DNEVNI RED RAZPRAVE O PRIMERIH KRŠITEV ČLOVEKOVIH PRAVIC, DEMOKRACIJE IN NAČELA PRAVNE DRŽAVE, DOLOČENE V ČLENU 144

PRILOGA V
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POSTOPEK OBRAVNAVE IN SPREJETJA SKLEPOV O PODELITVI RAZREŠNICE

PRILOGA VI
Vrh straniNaslednjePrejšnje
PRISTOJNOSTI STALNIH ODBOROV

I. : 
Odbor za zunanje zadeve

II. : 
Odbor za razvoj

III. : 
Odbor za mednarodno trgovino

IV. : 
Odbor za proračun

V. : 
Odbor za proračunski nadzor

VI. : 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

VII. : 
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

VIII. : 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

IX. : 
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

X. : 
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

XI. : 
Odbor za promet in turizem

XII. : 
Odbor za regionalni razvoj

XIII. : 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

XIV. : 
Odbor za ribištvo

XV. : 
Odbor za kulturo in izobraževanje

XVI. : 
Odbor za pravne zadeve

XVII. : 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

XVIII. : 
Odbor za ustavne zadeve

XIX. : 
Odbor za pravice žensk in enakost spolov

XX. : 
Odbor za peticije

PRILOGA VII
Vrh straniNaslednjePrejšnje
POTRDITEV KOMISIJE IN SPREMLJANJE ZAVEZ, SPREJETIH MED PREDSTAVITVAMI

PRILOGA VIII
Vrh straniPrejšnje
ZAHTEVE V ZVEZI S PRIPRAVO AKTOV, SPREJETIH V SKLADU Z REDNIM ZAKONODAJNIM POSTOPKOM
Zadnja posodobitev: 26. avgust 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov