Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2022 г.
EPUB 180kPDF 883k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ III : КРИТЕРИИ ЗА ВЪПРОСИТЕ С ИСКАНЕ ЗА ПИСМЕН ОТГОВОР ПО ЧЛЕНОВЕ 138, 140 И 141

1.   Въпросите с искане за писмен отговор трябва да:

–   посочват ясно адресатите, на които да бъдат предадени чрез обичайните междуинституционални канали;

–   попадат изключително в рамките на компетентността на адресата съобразно установеното в съответните Договори, в правни актове на Съюза или в рамките на неговата дейност;

–   са от общ интерес;

–   са кратки и да съдържат разбираемо питане;

–   не надвишават 200 думи;

–   не съдържат обидни думи и изрази;

–   не се отнасят до строго лични въпроси;

–   не включват повече от три подвъпроса.

2.   Въпросите към Съвета не могат да се отнасят до текуща обикновена законодателна процедура или до бюджетните функции на Съвета.

3.   При поискване, секретариатът предоставя на вносителите на въпроси експертен съвет относно как в конкретен случай да бъдат спазени посочените в параграф 1 критерии.

4.   Ако през предходните шест месеца е бил внесен или е даден отговор на идентичен или сходен въпрос, или доколкото с въпроса се цели единствено получаване на информация относно последващите действия във връзка с конкретна резолюция на Парламента, като такава информация вече е била предоставена през предходните шест месеца от Комисията в писмено съобщение, секретариатът предоставя на вносителя екземпляр от предходния въпрос и съответния отговор или от съобщението относно последващите действия. Повторно поставеният въпрос не се изпраща на адресатите, освен ако председателят реши друго с оглед на съществени нови обстоятелства или в отговор на обосновано искане от страна на вносителя.

5.   Ако с въпроса се цели получаване на фактическа или статистическа информация, с която изследователските служби на Парламента вече разполагат, той не се препраща на адресата, а по-скоро на посочената служби, освен ако Председателят реши друго по искане на вносителя.

6.   Въпроси по свързани теми може да се сливат в един въпрос от секретариата и може да им се дава общ отговор.

Последно осъвременяване: 11 юли 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност