Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2022 m. liepos mėn.
EPUB 146kPDF 771k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VII ANTRAŠTINĖ DALIS : SESIJOS
2 SKYRIUS : PARLAMENTO DARBO TVARKA

163 straipsnis : Skubos tvarka

1.   Prašymą skubos tvarka surengti diskusijas dėl pasiūlymo, pateikto Parlamentui pagal 48 straipsnio 1 dalį, Parlamentui gali pateikti Parlamento pirmininkas, komitetas, frakcija, ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius, Komisija arba Taryba. Tokie prašymai pateikiami raštu ir turi būti motyvuoti.

2.   Gavęs prašymą surengti diskusijas skubos tvarka, Parlamento pirmininkas apie tai praneša Parlamente. Dėl šio prašymo balsuojama plenarinio posėdžio, kuris vyksta po plenarinio posėdžio, kuriame Parlamentui buvo paskelbta apie šį prašymą, pradžioje, jei su prašymu susijęs pasiūlymas Parlamento nariams buvo išdalytas oficialiosiomis kalbomis. Jei dėl to paties klausimo gaunami keli prašymai surengti diskusijas skubos tvarka, dėl tokių visų prašymų patenkinimo ar atmetimo sprendžiama bendrai.

3.   Prieš balsavimą gali būti išklausomas tik prašymo teikėjas ir vienas kalbėtojas, nepritariantis prašymui, kartu su atsakingo komiteto pirmininku arba pranešėju, arba su abiem. Nei vienas iš tų kalbėtojų negali kalbėti ilgiau kaip po 3 minutes.

4.   Klausimai, kuriems taikoma skubos tvarka, turi pirmenybę kitų darbotvarkės klausimų atžvilgiu. Parlamento pirmininkas nustato diskusijų ir balsavimo dėl jų laiką.

5.   Skubos tvarka gali būti taikoma ir nepateikus pranešimo arba išimties atvejais remiantis atsakingo komiteto žodiniu pranešimu.

Kai taikoma skubos tvarka ir vyksta tarpinstitucinės derybos, 70 ir 71 straipsniai netaikomi. 74 straipsnis taikomas mutatis mutandis.

Atnaujinta: 2022 m. liepos 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika