Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2022
EPUB 152kPDF 724k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 163 : Naliehavý postup

1.   Predseda Parlamentu, výbor, politická skupina, poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, Komisia alebo Rada môžu predložiť Parlamentu žiadosť, aby rozprava o návrhu, ktorý bol predložený Parlamentu podľa článku 48 ods. 1, bola považovaná za naliehavú. Takéto žiadosti sa predkladajú písomne a musia byť odôvodnené.

2.   Bezprostredne po tom, čo bola predsedovi Parlamentu doručená žiadosť o naliehavú rozpravu, oznámi sa v Parlamente. O žiadosti sa hlasuje na začiatku rokovania, ktoré nasleduje po rokovaní, na ktorom bola žiadosť oznámená, za predpokladu, že návrh, na ktorý sa žiadosť vzťahuje, bol doručený poslancom v úradných jazykoch. Ak bolo podaných niekoľko žiadostí o naliehavú rozpravu v tej istej veci, súhlas alebo zamietnutie žiadosti o naliehavú rozpravu sa vzťahuje na všetky takéto žiadosti v tej istej veci.

3.   Pred hlasovaním môže dostať slovo iba navrhovateľ žiadosti a jeden rečník, ktorý je proti žiadosti, a predseda alebo spravodajca gestorského výboru či obaja. Vystúpenie žiadneho z týchto rečníkov nesmie trvať viac než tri minúty.

4.   Otázky, ktoré sa majú prerokovať v naliehavom postupe, majú prednosť pred inými bodmi programu. Predseda Parlamentu určí čas rozpravy a hlasovania.

5.   Naliehavý postup sa môže uskutočniť bez správy alebo výnimočne na základe ústnej správy gestorského výboru.

Ak sa uplatní naliehavý postup a uskutočnia sa medziinštitucionálne rokovania, články 70 a 71 sa neuplatňujú. Článok 74 sa uplatní primerane.

Posledná úprava: 12. júla 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia