Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2022 г.
EPUB 180kPDF 883k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 208 : Анкетни комисии

1.   В съответствие с член 226 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 2 от Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията (1) по искане на една четвърт от всички свои членове Парламентът може да създаде анкетна комисия за разследване на предполагаеми нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Съюза, които може да са били извършени от институция или орган на Европейския съюз, от публичен административен орган на държава членка или от лица, оправомощени от правото на Съюза да го прилагат.

Не могат да се внасят изменения по отношение на предмета на анкетата, така както е определен от една четвърт от всички членове на ЕП, както и по отношение на срока, предвиден в параграф 11.

2.   Решението за създаване на анкетна комисия се публикува в Официален вестник на Европейския съюз в едномесечен срок от вземането на решението.

3.   Начинът на работа на анкетната комисия се определя от разпоредбите на Правилника за дейността относно комисиите, освен ако изрично е предвидено друго в настоящия член и в Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС.

4.   Искането за създаване на анкетна комисия трябва да посочва точно предмета на анкетата и да съдържа подробно изложение на мотивите за нея. По предложение на Председателския съвет Парламентът решава дали да създаде комисията и ако вземе такова решение, определя числеността ѝ.

5.   Анкетните комисии нямат право да отправят становища до други комисии.

6.   На всеки един етап от процедурата единствено пълноправни членове, а в тяхно отсъствие ― заместници, имат право на глас в анкетната комисия.

7.   Анкетната комисия избира свой председател и свои заместник-председатели и определя един или повече докладчици. Комисията може също да възложи отделни отговорности, задължения или конкретни задачи на свои членове, които впоследствие трябва подробно да докладват пред нея.

8.   При необходимост или в неотложни случаи, в интервалите между отделните заседания координаторите на комисията изпълняват правомощията на комисията, като действията им подлежат на одобрение от същата комисия на следващото ѝ заседание.

9.   По отношение на използваните езици анкетната комисия прилага разпоредбите на член 167. Независимо от това, бюрото на комисията:

-   може да ограничи устния превод до официалните езици на членовете на комисията, участващи в обсъждането, ако намери това за необходимо по съображения за поверителност;

-   взема решения относно писмения превод на получените документи по начин, който гарантира, че комисията може да проведе разискванията си ефективно и бързо, както и че е спазена необходимата секретност и поверителност.

10.   В случай че във връзка с предполагаеми нарушения или лошо администриране при прилагането на правото на Съюза изглежда възможно институция или орган на държава членка да носи отговорност за тях, анкетната комисия може да отправи искане до парламента на съответната държава членка да сътрудничи в рамките на разследването.

11.   Анкетната комисия приключва работата си с представянето пред Парламента на доклад относно резултатите от дейността си не по-късно от 12 месеца от датата на своето учредително заседание. Парламентът може да реши да удължи този срок два пъти с по три месеца. Докладът, ако е целесъобразно, съдържа позициите на малцинството в съответствие с условията на член 55. Докладът се публикува.

По искане на анкетната комисия Парламентът провежда разисквания по доклада на следващата месечна сесия след неговото внасяне.

12.   Комисията може също така да внесе в Парламента проект на препоръка, адресирана до институциите или органите на Европейския съюз или на държавите членки.

13.   Председателят възлага на компетентната комисия съгласно приложение VI да следи за предприемането на съответни действия в резултат от работата на анкетната комисия и, ако е целесъобразно, да докладва за тях. Председателят взема всички допълнителни мерки, считани за целесъобразни, с оглед на практическото прилагане на заключенията от анкетата.

(1) Решение 95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. относно реда и условията за упражняване на правото на разследване на Европейския парламент (ОВ L  113, 19.5.1995 г., стр. 1).
Последно осъвременяване: 11 юли 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност