Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Juli 2022
EPUB 143kPDF 662k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UDVALG

Artikel 208 : Undersøgelsesudvalg

1.   I overensstemmelse med artikel 226 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 2 i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF (1) kan Parlamentet efter anmodning fra 1/4 af sine medlemmer nedsætte et undersøgelsesudvalg til at undersøge påstande om overtrædelser eller om fejl eller forsømmelser i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten, hvad enten disse skulle være begået af en EU-institution eller et EU-organ, af en offentlig myndighed i en medlemsstat eller af personer, som i henhold til EU-retten er bemyndiget til at anvende denne.

Undersøgelsens formål som defineret af 1/4 af Parlamentets medlemmer samt den i stk. 11 fastsatte frist kan der ikke stilles ændringsforslag til.

2.   Afgørelsen om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg offentliggøres, senest en måned efter at den er blevet truffet, i Den Europæiske Unions Tidende.

3.   For forhandlingerne i et undersøgelsesudvalg gælder bestemmelserne vedrørende udvalg i forretningsordenen, med forbehold af de særlige bestemmelser i denne artikel og i afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF.

4.   Anmodningen om nedsættelse af et undersøgelsesudvalg skal indeholde en præcisangivelse af undersøgelsens formål samt en udførlig begrundelse. Parlamentet afgør efter forslag fra Formandskonferencen, om der skal nedsættes et udvalg, og i bekræftende fald dets talmæssige sammensætning.

5.   Undersøgelsesudvalg kan ikke afgive udtalelser til andre udvalg.

6.   Kun ordinære medlemmer eller i disses fravær de faste stedfortrædere har stemmeret på ethvert stadium af et undersøgelsesudvalgs arbejde.

7.   Undersøgelsesudvalget vælger en formand og næstformænd og udpeger én eller flere ordførere. Udvalget kan endvidere give sine medlemmer hverv og særlige opgaver eller uddelegere beføjelser til dem. De pågældende medlemmer aflægger efterfølgende en detaljeret beretning.

8.   Mellem møderne udøves udvalgets beføjelser, i hastesager eller når det er nødvendigt, af dets koordinatorer med forbehold af udvalgets godkendelse på dets første efterfølgende møde.

9.   Med hensyn til brugen af sprog anvender undersøgelsesudvalget bestemmelserne i artikel 167. Udvalgets formandskab:

-   kan begrænse tolkningen til de officielle sprog for de udvalgsmedlemmer, der deltager i forhandlingerne, hvis dette anses for nødvendigt af fortrolighedshensyn

-   beslutter, om indhentede dokumenter skal oversættes på en sådan måde, at udvalget kan fungere hurtigt og effektivt, samtidig med at eventuelle krav om hemmeligholdelse og fortrolighed overholdes.

10.   Såfremt påståede overtrædelser eller fejl og forsømmelser i gennemførelsen af EU-retten tyder på, at et organ eller en myndighed i en medlemsstat kunne være ansvarlig, kan undersøgelsesudvalget anmode den pågældende medlemsstats parlament om at samarbejde i undersøgelsesarbejdet.

11.   Et undersøgelsesudvalg afslutter sit arbejde med at forelægge en beretning om resultatet af sit arbejde for Parlamentet inden for en frist på højst tolv måneder efter det konstituerende møde. Parlamentet kan to gange vedtage at forlænge denne frist med tre måneder. Beretningen kan i givet fald indeholde eventuelle mindretalsholdninger, jf. artikel 55. Beretningen offentliggøres.

Efter anmodning fra undersøgelsesudvalget afholder Parlamentet en forhandling om denne beretning i den mødeperiode, der følger efter forelæggelsen af beretningen.

12.   Udvalget kan ligeledes forelægge Parlamentet et udkast til henstilling til institutioner eller organer inden for Den Europæiske Union eller til medlemsstaterne.

13.   Parlamentets formand pålægger det kompetente udvalg, jf. bilag VI, at overvåge opfølgningen af undersøgelsesudvalgets resultater og eventuelt aflægge beretning herom. Formanden træffer alle andre foranstaltninger, som anses for hensigtsmæssige med henblik på den konkrete gennemførelse af undersøgelsens konklusioner.

(1) Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF af 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse (EFT L 113 af 19.5.1995, s. 1).
Seneste opdatering: 11. juli 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik