Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2022
EPUB 139kPDF 662k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VIII : ODBORI IN DELEGACIJE
POGLAVJE 1 : ODBORI

Člen 208 : Preiskovalni odbori

1.   V skladu s členom 226 Pogodbe o delovanju Evropske unije in členom 2 Sklepa 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (1) lahko Parlament na zahtevo četrtine vseh poslancev ustanovi preiskovalni odbor zaradi preverjanja domnevnih kršitev ali nepravilnosti pri izvajanju prava Unije, očitanih instituciji ali organu Unije, organu javne uprave države članice ali osebam, ki so po pravu Unije pooblaščene za njegovo izvajanje.

Predlogi sprememb v zvezi s predmetom preiskave, kot ga določi četrtina vseh poslancev Parlamenta, in rokom iz odstavka 11 niso dopustni.

2.   Sklep o ustanovitvi preiskovalnega odbora se v roku enega meseca po sprejetju objavi v Uradnem listu Evropske unije.

3.   Način delovanja preiskovalnega odbora urejajo določbe Poslovnika, ki se nanašajo na odbore, razen če je v tem členu in v Sklepu 95/167/ES, Euratom, ESPJ določeno drugače.

4.   V zahtevi za ustanovitev preiskovalnega odbora mora biti natančno naveden predmet preiskave in priložena podrobna obrazložitev. Na predlog konference predsednikov Parlament odloči o ustanovitvi odbora in njegovi številčni sestavi.

5.   Preiskovalni odbori nimajo pravice dajati mnenj drugim odborom.

6.   V preiskovalnem odboru lahko v kateri koli fazi njegovega postopka glasujejo le polnopravni člani ali, če so ti odsotni, njihovi namestniki.

7.   Preiskovalni odbor izvoli predsednika in podpredsednike ter imenuje enega ali več poročevalcev. Svojim članom lahko podeli tudi pristojnosti, dolžnosti ali posebne naloge, člani pa mu morajo o tem naknadno izčrpno poročati.

8.   Med dvema sejama lahko koordinatorji odbora v nujnih primerih ali po potrebi izvajajo pristojnosti odbora, s pridržkom odobritve na naslednji seji tega odbora.

9.   Glede jezikov preiskovalni odbor uporablja določbe člena 167. Vendar predsedstvo odbora:

-   lahko tolmačenje omeji na uradne jezike tistih članov odbora, ki sodelujejo v obravnavi, če se mu to zdi potrebno iz razlogov zaupnosti,

-   odloči o prevajanju prejetih dokumentov tako, da lahko obravnava v odboru poteka učinkovito in hitro ter da se spoštujeta zahtevani tajnost in zaupnost.

10.   Kadar domnevne kršitve ali nepravilnosti pri izvajanju prava Unije nakazujejo na odgovornost organa države članice, lahko preiskovalni odbor parlament te države članice zaprosi za sodelovanje pri preiskavi.

11.   Preiskovalni odbor konča delo tako, da Parlamentu predstavi poročilo o rezultatih svojega dela v roku 12 mesecev od svoje ustanovne seje. Parlament lahko ta rok dvakrat podaljša za tri mesece. Poročilo lahko po potrebi vsebuje manjšinska stališča v skladu s pogoji iz člena 55. Poročilo se objavi.

Na zahtevo preiskovalnega odbora Parlament razpravlja o poročilu na naslednjem delnem zasedanju po predložitvi poročila.

12.   Odbor lahko Parlamentu predloži tudi osnutek priporočila, naslovljenega na institucije ali organe Unije ali držav članic.

13.   Predsednik odboru, pristojnemu v skladu s Prilogo VI, naroči, naj spremlja nadaljnje dogajanje v zvezi z ugotovitvami dela preiskovalnega odbora in po potrebi o njem poroča. Predsednik sprejme vse nadaljnje ukrepe za zagotovitev praktičnega izvajanja sklepov preiskave.

(1) Sklep 95/167/ES, Euratom, ESPJ Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije z dne 19. aprila 1995 o podrobnih določbah glede izvrševanja pravice Evropskega parlamenta do preiskovanja (UL L 113, 19.5.1995, str. 1).
Zadnja posodobitev: 12. julij 2022Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov