Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - юли 2022 г.
EPUB 180kPDF 883k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 209 : Състав на комисиите

1.   Членовете на комисиите, на специалните комисии и на анкетните комисии се определят от политическите групи и от независимите членове на ЕП.

Председателският съвет определя срока, в рамките на който политическите групи и независимите членове на ЕП трябва да съобщят определените от тях членове на председателя на ЕП, който след това ги обявява пред Парламента.

2.   Доколкото е възможно, съставът на комисиите отразява състава на Парламента. Разпределението на местата в дадена комисия между политическите групи трябва да бъде най-близкото цяло число над пропорционалното изчисление или най-близкото цяло число под пропорционалното изчисление.

Ако между политическите групи не бъде постигнато споразумение относно тяхното пропорционално представителство в рамките на една или повече конкретни комисии, решението по въпроса се взема от Председателския съвет.

3.   Ако дадена политическа група реши да не заеме места в дадена комисия или не определи представляващите я членове в срока, определен от Председателския съвет, съответните места остават свободни. Не се допуска размяна на места между политически групи.

4.   Ако вследствие на промяна на политическата група на член на ЕП се наруши пропорционалното разпределение на местата в дадена комисия, определено в параграф 2, и ако не бъде постигнато споразумение между политическите групи с цел да се осигури съответствие с посочените в параграф 2 принципи, Председателският съвет взема необходимите решения.

5.   Решенията за евентуални промени по отношение на назначенията от политическите групи и независимите членове на ЕП се съобщават на председателя на ЕП, който ги обявява пред Парламента най-късно в началото на следващото заседание.Тези решения влизат в сила в деня, в който са обявени. Председателят се уведомява за това.

6.   Политическите групи и независимите членове на ЕП могат да определят за всяка комисия постоянни заместници, чийто брой е равен на броя на пълноправните членове, представляващи тези групи или независимите членове на ЕП в комисията. Председателят се уведомява за това. Заместниците имат право да присъстват и да се изказват на заседанията на комисията, а ако пълноправният член отсъства –да участват в гласуването.

7.   В отсъствието на пълноправен член и когато няма определени заместници или те отсъстват, пълноправният член може да предприеме необходимите стъпки, за да бъде представляван на заседанията от друг член на същата политическа група или, когато става дума за независим член на ЕП, от друг независим член на ЕП, който има право да гласува.

Предварителното уведомяване, предвидено в параграф 2, последно изречение, трябва да се направи преди края на разискванията или преди началото на гласуването по точката или точките от дневния ред, за които пълноправният член бива заместван.

В съответствие с настоящия член:

–   качеството на пълноправен член на комисия или на заместник зависи единствено от членството в определена политическа група;

–   когато броят на пълноправните членове от една политическа група в дадена комисия се промени, съобразно с това се променя максималният брой на постоянните заместници, които тя може да назначи във въпросната комисия;

–   когато даден член на ЕП смени политическата си група, той не може да запази качеството си на пълноправен член на комисия или на заместник, което е имал по силата на членството в първоначалната си група;

–   член на комисията не може при никакви обстоятелства да бъде заместник на свой колега, който принадлежи към друга политическа група.

Последно осъвременяване: 11 юли 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност