Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιούλιος 2022
EPUB 194kPDF 899k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 209 : Σύνθεση των επιτροπών

1.   Τα μέλη των επιτροπών, των ειδικών επιτροπών και των εξεταστικών επιτροπών ορίζονται από τις πολιτικές ομάδες και από τους μη εγγεγραμμένους βουλευτές.

Η Διάσκεψη των Προέδρων ορίζει προθεσμία εντός της οποίας οι πολιτικές ομάδες και οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές πρέπει να γνωστοποιήσουν τα ονόματα των ορισθέντων στον Πρόεδρο, ο οποίος στη συνέχεια τα ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο.

2.   Η σύνθεση των επιτροπών αντικατοπτρίζει στο μέτρο του δυνατού τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Οι έδρες των επιτροπών κατανέμονται μεταξύ των πολιτικών ομάδων είτε βάσει του εγγύτερου ακέραιου αριθμού που υπερβαίνει τον αναλογικό υπολογισμό είτε βάσει του εγγύτερου ακέραιου αριθμού που υπολείπεται του αναλογικού αυτού υπολογισμού.

Σε περίπτωση που οι πολιτικές ομάδες αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με την αναλογική εκπροσώπησή τους εντός μίας ή περισσοτέρων επιτροπών, η απόφαση λαμβάνεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων.

3.   Εάν μία πολιτική ομάδα αποφασίσει να μην καταλάβει έδρες σε κοινοβουλευτική επιτροπή, ή δεν διορίσει τα μέλη της εντός της προθεσμίας που ορίζεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων, οι εν λόγω έδρες παραμένουν κενές. Δεν επιτρέπεται ανταλλαγή εδρών μεταξύ πολιτικών ομάδων.

4.   Σε περίπτωση που η αλλαγή πολιτικής ομάδας εκ μέρους βουλευτή έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη της αναλογικής κατανομής των εδρών όπως ορίζεται στην παράγραφο 2, και δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων να διασφαλίσουν την τήρηση των αρχών που ορίζονται σε αυτή, η Διάσκεψη των Προέδρων λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις.

5.   Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις όσον αφορά διορισμούς από πολιτικές ομάδες και μη εγγεγραμμένους βουλευτές κοινοποιούνται στον Πρόεδρο, που τις ανακοινώνει στο Κοινοβούλιο κατά την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης. Οι αποφάσεις αυτές αρχίζουν να ισχύουν από την ημέρα ανακοίνωσής τους.

6.   Οι πολιτικές ομάδες και οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές δύνανται να διορίζουν αναπληρωτές για κάθε επιτροπή, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των τακτικών μελών που η πολιτική ομάδα ή οι μη εγγεγραμμένοι βουλευτές δικαιούνται να διορίσουν στην επιτροπή. Ο Πρόεδρος ενημερώνεται αναλόγως. Αυτοί οι αναπληρωτές δικαιούνται να παρακολουθούν και να λαμβάνουν το λόγο κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών και, εφόσον το τακτικό μέλος απουσιάζει, να συμμετέχουν στην ψηφοφορία.

7.   Σε περίπτωση που ένα τακτικό μέλος απουσιάζει και οι αναπληρωτές είτε δεν έχουν διοριστεί είτε απουσιάζουν, το τακτικό μέλος μπορεί να αναπληρωθεί στις συνεδριάσεις από άλλο βουλευτή της ίδιας πολιτικής ομάδας ή, αν το μέλος είναι μη εγγεγραμμένος βουλευτής, μπορεί να αναπληρωθεί από άλλο μη εγγεγραμμένο βουλευτή, με δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες. Ο πρόεδρος της επιτροπής ενημερώνεται σχετικά το αργότερο κατά την έναρξη της ψηφοφορίας.

Η προηγουμένη γνωστοποίηση που προβλέπει η παράγραφος 7 τελευταία περίοδος, πρέπει να γίνει πριν από το πέρας της συζήτησης ή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας επί του σημείου ή επί των σημείων για τα οποία το τακτικό μέλος αναπληρώνεται.

Σύμφωνα με το παρόν άρθρο:

–   η ιδιότητα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους επιτροπής εξαρτάται αποκλειστικά από τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη πολιτική ομάδα,

–   όταν ο αριθμός των τακτικών μελών που διαθέτει πολιτική ομάδα σε μία επιτροπή μεταβάλλεται, ο ανώτατος αριθμός των μονίμων αναπληρωματικών μελών που μπορεί να διορίσει στην επιτροπή αυτή μεταβάλλεται αναλόγως,

–   όταν μέλος αλλάζει πολιτική ομάδα, δεν μπορεί να διατηρήσει την ιδιότητα του τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους επιτροπής που είχε ως μέλος της αρχικής του ομάδας,

–   σε καμία περίπτωση μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να είναι αναπληρωτής συναδέλφου που ανήκει σε άλλη πολιτική ομάδα.

Τελευταία ενημέρωση: 11 Ιουλίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου