Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2022
EPUB 156kPDF 806k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VIII : KOMISJE I DELEGACJE
ROZDZIAŁ 1 : KOMISJE

Artykuł 209 : Skład komisji

1.   Członkowie komisji, komisji specjalnych i komisji śledczych są powoływani przez grupypolityczne oraz posłów niezrzeszonych.

Konferencja Przewodniczących określa termin, do którego grupy polityczne oraz posłowieniezrzeszeni powiadamiają Przewodniczącego o powołanych członkach, a ten następnie ogłaszapowołanych członków na posiedzeniu plenarnym.

2.   Skład komisji odzwierciedla, w miarę możliwości, skład Parlamentu. Podział miejsc wkomisjach między grupami politycznymi musi stanowić najbliższą liczbę całkowitą powyżej albonajbliższą liczbę całkowitą poniżej obliczonej proporcji.

Jeżeli grupom politycznym nie uda się osiągnąć porozumienia co do należnego im udziału wkomisji lub komisjach, decyzję podejmuje Konferencja Przewodniczących.

3.   Jeżeli grupa polityczna postanowi nie zasiadać w komisji lub jeżeli grupie politycznej nieuda się powołać swoich członków w terminie wyznaczonym przez KonferencjęPrzewodniczących, miejsca w komisji pozostają wolne. Wymiana miejsc między grupamipolitycznymi jest niedopuszczalna.

4.   Jeżeli fakt zmiany grupy politycznej przez jednego z posłów zakłóca proporcjonalnypodział miejsc w komisji zgodnie z ust. 2, a grupom politycznym nie udaje się dojść doporozumienia, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami, KonferencjaPrzewodniczących podejmuje niezbędne decyzje.

5.   O wszelkich postanowionych zmianach dotyczących powołania przez grupy polityczne iposłów niezrzeszonych należy informować przewodniczącego, który ogłasza to na posiedzeniuplenarnym najpóźniej na początku kolejnego posiedzenia. Decyzje te wchodzą w życie z dniemich ogłoszenia.

6.   Grupy polityczne i posłowie niezrzeszeni mogą powołać do każdej komisji zastępców wliczbie nieprzekraczającej liczby członków, jaką grupa polityczna lub posłowie niezrzeszeni mająprawo powołać do danej komisji. Przewodniczący musi zostać poinformowany o powołaniuzastępców. Zastępcy są uprawnieni do uczestnictwa w posiedzeniach komisji, zabierania głosu, a także do głosowania w razie nieobecności członka komisji.

7.   W przypadku nieobecności członka komisji, gdy nie powołano jego zastępców lub są oninieobecni, członek komisji może wyznaczyć do zastępowania go na posiedzeniach innego posła ztej samej grupy politycznej lub – gdy członek jest posłem niezrzeszonym – innego posłaniezrzeszonego, z prawem do głosowania. Nazwisko zastępcy należy zgłosić przewodniczącemukomisji najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania.

Uprzedniego zgłoszenia, o którym mowa w ostatnim zdaniu ustępu 7, należy dokonać przedkońcem debaty lub przed rozpoczęciem głosowania nad punktem (punktami) obrad, w odniesieniudo którego (których) członek komisji wyznaczył zastępcę.

Zgodnie z tym artykułem:

–   status członka lub zastępcy zależy jedynie od przynależności do danej grupypolitycznej;

–   jeśli zmianie ulega liczba członków komisji reprezentujących w niej daną grupę polityczną, odpowiedniej zmianie ulega maksymalna liczba stałych zastępców, których może ona powołać do tej komisji;

–   jeśli poseł zmienia grupę polityczną, nie może on zachować w komisji funkcjiczłonka lub zastępcy powierzonej mu przez poprzednią grupę;

–   członek komisji nie może w żadnym wypadku zastępować innego jej członkanależącego do innej grupy politycznej.

Ostatnia aktualizacja: 15 listopada 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności