Regoli ta' Proċedura tal-Parlament Ewropew
Id-disà leġislatura - Lulju 2022
EPUB 152kPDF 797k
In-naħa ta' fuq tal-paġnaKONTENUT
 NOTA LILL-QARREJ
 KOMPENDJU TAL-ATTI LEGALI EWLENIN RELATATI MARREGOLI TA' PROĊEDURA

KONTENUT
TitoliIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIII-1XIV   
AnnessiIIIIIIIVVVIVIIVIII

TITOLU I: MEMBRI, KORPI TAL-PARLAMENT U GRUPPI POLITIĊI
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmiss
KAPITOLU 1: MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW

Artikolu 1 : 
Il-Parlament Ewropew

Artikolu 2 : 
Mandat indipendenti

Artikolu 3 : 
Verifika ta' kredenzjali

Artikolu 4 : 
Tul tal-mandat tal-Membri

Artikolu 5 : 
Privileġġi u immunitajiet

Artikolu 6 : 
Tneħħija tal-immunità

Artikolu 7 : 
Ħarsien tal-privileġġi u l-immunità

Artikolu 8 : 
Azzjoni urġenti mill-President għall-asserzjoni tal-immunità

Artikolu 9 : 
Proċeduri dwar l-immunità

Artikolu 10 : 
Standards ta' kondotta

Artikolu 11 : 
Interessi finanzjarji tal-Membri u Reġistru ta' trasparenza

Artikolu 12 : 
Investigazzjonijiet interni mmexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF)

Artikolu 13 : 
Osservaturi
KAPITOLU 2: UFFIĊJALI TAL-PARLAMENT

Artikolu 14 : 
President proviżorju

Artikolu 15 : 
Nomini u dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 16 : 
Elezzjoni ta' President - indirizz tal-ftuħ

Artikolu 17 : 
Elezzjoni ta' Viċi Presidenti

Artikolu 18 : 
Elezzjoni ta' Kwesturi

Artikolu 19 : 
Tul tal-Kariga  ta' Uffiċjali

Artikolu 20 : 
Karigi vakanti

Artikolu 21 : 
Tmiem ta' kariga qabel iż-żmien
KAPITOLU 3: KORPI U DMIRIJIET

Artikolu 22 : 
Dmirijiet tal-President

Artikolu 23 : 
Dmirijiet tal-Viċi Presidenti

Artikolu 24 : 
Kompożizzjoni tal-Bureau

Artikolu 25 : 
Dmirijiet tal-Bureau

Artikolu 26 : 
Kompożizzjoni tal-Konferenza tal-Presidenti

Artikolu 27 : 
Dmirijiet tal-Konferenza tal-Presidenti

Artikolu 28 : 
Dmirijiet tal-Kwesturi

Artikolu 29 : 
Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati

Artikolu 30 : 
Konferenza tal-Presidenti tad-Delegazzjonijiet

Artikolu 31 : 
Il-Kontinwità ta' kariga waqt il-perijodu tal-elezzjoni

Artikolu 32 : 
Responsabbiltà tal-Bureau u tal-Konferenza tal-Presidenti
KAPITOLU 4: GRUPPI POLITIĊI

Artikolu 33 : 
Stabbiliment u xoljiment ta' gruppi politiċi

Artikolu 34 : 
Attivitajiet u sitwazzjoni legali tal-gruppi politiċi

Artikolu 35 : 
Intergruppi

Artikolu 36 : 
Membri mhux affiljati

Artikolu 37 : 
Allokazzjoni ta' siġġijiet fil-Kamra

TITOLU II: PROĊEDURI LEĠIŻLATTIVI, TAL-BAĠIT, TAL-KWITTANZA U OĦRAJN
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
KAPITOLU 1: PROĊEDURI LEĠIŻLATTIVI - DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 38 : 
Programmazzjoni annwali

Artikolu 39 : 
Rispett tad-drittijiet fundamentali

Artikolu 40 : 
Verifika tal-bażi legali

Artikolu 41 : 
Delega tas-setgħat leġiżlattivi u għoti tas-setgħat ta' implimentazzjoni

Artikolu 42 : 
Verifika ta' kompatibbiltà finanzjarja

Artikolu 43 : 
Eżami tal-osservanza tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità

Artikolu 44 : 
Aċċess għal dokumenti u l-għoti ta' informazzjoni lill-Parlament

Artikolu 45 : 
Rappreżentanza tal-Parlament fil-laqgħat tal-Kunsill

Artikolu 46 : 
Id-dritt tal-Parlament li jressaq proposti

Artikolu 47 : 
Talbiet lill-Kummissjoni għat-tressiq ta' proposti

Artikolu 48 : 
Eżami ta' atti legalment vinkolanti

Artikolu 49 : 
Aċċelerazzjoni tal-proċeduri leġiżlattivi

Artikolu 50 : 
Proċeduri leġiżlattivi dwar inizjattivi preżentati minn istituzzjonijiet, apparti l-Kummissjoni, jew mill-Istati Membri
KAPITOLU 2: PROĊEDURI FIL-KUMITAT

Artikolu 51 : 
Rapporti leġiżlattivi

Artikolu 52 : 
Proċedura simplifikata

Artikolu 53 : 
Rapporti mhux leġiżlattivi

Artikolu 54 : 
Rapporti fuq inizjattiva proprja

Artikolu 55 : 
Abbozzar tar-rapporti

Artikolu 56 : 
Opinjonijiet ta' kumitati

Artikolu 57 : 
Proċedura ta' kumitati assoċjati

Artikolu 58 : 
Proċedura b'kumitat konġunt
KAPITOLU 3: PROĊEDURA LEĠIŻLATTIVA ORDINARJA
TAQSIMA 1 - L-EWWEL QARI

Artikolu 59 : 
Votazzjoni fil-Parlament – l-ewwel qari

Artikolu 60 : 
Riferiment lura lill-kumitat responsabbli

Artikolu 61 : 
Riferiment mill-ġdid lill-Parlament

Artikolu 62 : 
Ftehim fl-ewwel qari
TAQSIMA 2 - IT-TIENI QARI

Artikolu 63 : 
Komunikazzjoni tal-pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 64 : 
Estensjoni tal-limiti taż-żmien

Artikolu 65 : 
Proċedura fil-kumitat responsabbli

Artikolu 66 : 
Tressiq quddiem il-Parlament

Artikolu 67 : 
Votazzjoni fil-Parlament – it-tieni qari

Artikolu 68 : 
Ammissibilità tal-emendi għall-pożizzjoni tal-Kunsill

Artikolu 69 : 
Ftehim fit-tieni qari
TAQSIMA 3 - NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI MATUL IL-PROĊEDURA LEĠIŻLATTIVA ORDINARJA

Artikolu 70 : 
Dispożizzjonijiet Ġenerali

Artikolu 71 : 
Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament

Artikolu 72 : 
Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Kunsill

Artikolu 73 : 
Negozjati qabel it-tieni qari tal-Parlament

Artikolu 74 : 
Tmexxija tan-negozjati
TAQSIMA 4 - KONĊILJAZZJONI U T-TIELET QARI

Artikolu 75 : 
Estensjoni tal-limiti taż-żmien

Artikolu 76 : 
Tlaqqigħ tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

Artikolu 77 : 
Delegazzjoni għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni

Artikolu 78 : 
Test konġunt
TAQSIMA 5 - GĦELUQ TAL-PROĊEDURA

Artikolu 79 : 
Iffirmar u pubblikazzjoni ta' atti adottati
KAPITOLU 4: DISPOŻIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI GĦALL-PROĊEDURA TA' KONSULTAZZJONI

Artikolu 80 : 
Proposta modifikata għal att legalment vinkolanti

Artikolu 81 : 
Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi

Artikolu 82 : 
Votazzjoni fil-Parlament

Artikolu 83 : 
Segwitu għall-pożizzjoni tal-Parlament

Artikolu 84 : 
Riferiment mill-ġdid lill-Parlament
KAPITOLU 5: AFFARIJIET KOSTITUZZJONALI

Artikolu 85 : 
Reviżjoni Ordinarja tat-Trattati

Artikolu 86 : 
Reviżjoni simplifikata tat-Trattati

Artikolu 87 : 
Trattati ta' adeżjoni

Artikolu 88 : 
Irtirar mill-Unjoni

Artikolu 89 : 
Ksur ta' prinċipji u valuri fundamentali minn Stat Membru

Artikolu 90 : 
Kompożizzjoni tal-Parlament

Artikolu 91 : 
Kooperazzjoni msaħħa bejn l-Istati Membri
KAPITOLU 6: PROĊEDURI BAĠITARJI

Artikolu 92 : 
Qafas finanzjarju pluriennali

Artikolu 93 : 
Proċedura baġitarja annwali

Artikolu 94 : 
Pożizzjoni tal-Parlament dwar l-abbozz tal-baġit

Artikolu 95 : 
Konċiljazzjoni baġitarja

Artikolu 96 : 
Adozzjoni definittiva tal-baġit

Artikolu 97 : 
Sistema tal-qsim proviżorju fi tnax-il parti

Artikolu 98 : 
L-Implimentazzjoni tal-baġit

Artikolu 99 : 
Kwittanza lill-Kummissjoni fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġits

Artikolu 100 : 
Proċeduri oħra ta' kwittanza

Artikolu 101 : 
Kooperazzjoni interistituzzjonali
KAPITOLU 7: PROĊEDURI INTERNI TAL-BAĠIT

Artikolu 102 : 
Estimi tal-Parlament

Artikolu 103 : 
Proċedura li għandha tapplika fit-tfassil tal-estimi tal-Parlament

Artikolu 104 : 
Setgħa biex jagħmel u jħallas spejjeż, japprova l-kontijiet u jagħti l-kwittanza
KAPITOLU 8: PROĊEDURA TA' APPROVAZZJONI

Artikolu 105 : 
Proċedura ta' approvazzjoni
KAPITOLU 9: PROĊEDURI OĦRA

Artikolu 106 : 
Proċedura għall-għoti ta' opinjonijiet dwar derogi għall-adozzjoni tal-euro

Artikolu 106a : 
Proċedura għall-għoti tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-istabbiliment jew l-estensjoni ta' fondi fiduċjarji tal-Unjoni għal azzjonijiet esterna

Artikolu 107 : 
Proċeduri dwar id-djalogu bejn min imexxi u l-ħaddiema

Artikolu 108 : 
Proċeduri għall-iskrutinju ta' ftehim volontarju previst

Artikolu 109 : 
Kodifikazzjoni

Artikolu 110 : 
Riformulazzjoni
KAPITOLU 10: ATTI DELEGATI U TA' IMPLIMENTAZZJONI

Artikolu 111 : 
Atti delegati

Artikolu 112 : 
Atti u miżuri ta' implimentazzjoni

Artikolu 113 : 
Eżami taħt il-proċedura b' kumitati assoċjati jew il-proċedura b'kumitati konġunti

TITOLU III: RELAZZJONIJIET BARRANIN
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
KAPITOLU 1: FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

Artikolu 114 : 
Ftehimiet internazzjonali

Artikolu 115 : 
L-applikazzjoni proviżorja jew is-sospensjoni tal-applikazzjoni ta' ftehimiet internazzjonali jew it-teħid ta' pożizzjoni tal-Unjoni f'korp imwaqqaf bi ftehim internazzjonali.
KAPITOLU 2: RAPPREŻENTANZA BARRANIJA TAL-UNJONI U POLITIKA ESTERA U TA' SIGURTÀ KOMUNI

Artikolu 116 : 
Rappreżentanti speċjali

Artikolu 117 : 
Rappreżentanza Internazzjonali
KAPITOLU 3: RAKKOMANDAZZJONIJIET DWAR L-AZZJONI ESTERNA TAL-UNJONI

Artikolu 118 : 
Rakkomandazzjonijiet dwar il-politiki esterni tal-Unjoni

Artikolu 119 : 
Konsultazzjoni mal-Parlament u għoti ta' informazzjoni lill-Parlament fil-qafas tal-politika estera u ta' sigurtà komuni

Artikolu 120 : 
Ksur tad-drittijiet tal-bniedem

TITOLU IV: TRASPARENZA FIL-ĦIDMA
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 121 : 
Trasparenza fl-attivitajiet tal-Parlament

Artikolu 122 : 
Aċċess pubbliku għal dokumenti

Artikolu 123 : 
Aċċess għall-Parlament

TITOLU V: RELAZZJONIJIET MA’ ISTITUZZJONIJIET U KORPI OĦRA
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
KAPITOLU 1: ĦATRIET

Artikolu 124 : 
Elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni

Artikolu 125 : 
Elezzjoni tal-Kummissjoni

Artikolu 126 : 
Programmazzjoni pluriennali

Artikolu 127 : 
Mozzjoni ta' ċensura kontra l-Kummissjoni

Artikolu 128 : 
Nomina ta’ Imħallfin u Avukati Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

Artikolu 129 : 
Ħatra tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri

Artikolu 130 : 
Ħatra tal-Membri tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

Artikolu 131 : 
Ħatriet f'korpi ta' governanza ekonomika
KAPITOLU 2: STQARRIJIET

Artikolu 132 : 
Stqarrijiet mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Kunsill Ewropew

Artikolu 133 : 
Stqarrijiet li jispjegaw id-deċiżjonijiet tal-Kummissjoni

Artikolu 134 : 
Stqarrijiet mill-Qorti tal-Awdituri

Artikolu 135 : 
Stqarrijiet mill-Bank Ċentrali Ewropew
KAPITOLU 3: MISTOQSIJIET PARLAMENTARI

Artikolu 136 : 
Mistoqsijiet għal tweġiba orali b'dibattitu

Artikolu 137 : 
Ħin għall-mistoqsijiet

Artikolu 138 : 
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub

Artikolu 139 : 
Interpellanzi maġġuri għal tweġiba bil-miktub

Artikolu 140 : 
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub lill-Bank Ċentrali Ewropew

Artikolu 141 : 
Mistoqsijiet għal tweġiba bil-miktub li jikkonċernaw il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku u l-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni
KAPITOLU 4: RAPPORTI TA' ISTITUZZJONIJIET U KORPI OĦRA

Artikolu 142 : 
Rapporti annwali u rapporti oħra ta' istituzzjonijiet jew korpi oħra.
KAPITOLU 5: RIŻOLUZZJONIJIET U RAKKOMANDAZZJONIJIET

Artikolu 143 : 
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet

Artikolu 144 : 
Dibattiti fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt
KAPITOLU 6: KONSULTAZZJONI TA' ISTITUZZJONIJIET U KORPI OĦRA

Artikolu 145 : 
Konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Artikolu 146 : 
Konsultazzjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni

Artikolu 147 : 
Talbiet lill-Aġenziji Ewropej
KAPITOLU 7: FTEHIM INTERISTITUZZJONALI

Artikolu 148 : 
Ftehim interistituzzjonali
KAPITOLU 8: RIFERIMENT LILL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-UNJONI EWROPEA

Artikolu 149 : 
Proċeduri quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

TITOLU VI: RELAZZJONIJIET MA' PARLAMENTI NAZZJONALI
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 150 : 
Skambju ta' tagħrif, kuntatti u faċilitajiet reċiproċi

Artikolu 151 : 
Konferenza tal-Kumitati Parlamentari għall-Affarijiet tal-Unjoni (COSAC)

Artikolu 152 : 
Konferenzi tal-parlamenti

TITOLU VII: SESSJONIJIET
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
KAPITOLU 1: SESSJONIJIET TAL-PARLAMENT

Artikolu 153 : 
Leġiżlatura, sessjonijiet, sessjonijiet parzjali, seduti

Artikolu 154 : 
Tlaqqigħ tal-Parlament

Artikolu 155 : 
Post fejn isiru s-seduti u l-laqgħat

Artikolu 156 : 
Attendenza tal-Membri għas-seduti
KAPITOLU 2: ORDNI TAL-ĦIDMA TAL-PARLAMENT

Artikolu 157 : 
Abbozz tal-aġenda

Artikolu 158 : 
Adozzjoni tal-Aġenda u emendi għall-Aġenda

Artikolu 159 : 
Proċedura f'sessjoni plenarja mingħajr emendi u diskussjoni

Artikolu 160 : 
Preżentazzjoni qasira

Artikolu 161 : 
Dibattitu straordinarju

Artikolu 162 : 
Dibattitu topiku mitlub minn grupp politiku

Artikolu 163 : 
Proċedura urġenti

Artikolu 164 : 
Dibattitu konġunt

Artikolu 165 : 
Limiti taż-żmien
KAPITOLU 3: REGOLI ĠENERALI DWAR IT-TMEXXIJA TAS-SEDUTI

Artikolu 166 : 
Aċċess għall-Kamra

Artikolu 167 : 
Lingwi

Artikolu 168 : 
Arranġament tranżitorju

Artikolu 169 : 
Tqassim ta' dokumenti

Artikolu 170 : 
Proċessar elettroniku ta' dokumenti

Artikolu 171 : 
Allokazzjoni ta' ħin għad-diskorsi u lista tal-kelliema

Artikolu 172 : 
Diskorsi ta' minuta

Artikolu 173 : 
Stqarrijiet personali

Artikolu 174 : 
Prevenzjoni ta' ostruzzjoni
KAPITOLU 4: MIŻURI LI GĦANDHOM JITTIEĦDU F'KAŻ TA' NUQQAS TA' OSSERVANZA TAL-ISTANDARDS TA' KONDOTTA TAL-MEMBRI

Artikolu 175 : 
Miżuri immedjati

Artikolu 176 : 
Sanzjonijiet

Artikolu 177 : 
Proċeduri interni ta' appell
KAPITOLU 5: KWORUM, EMENDI U VOTAZZJONI

Artikolu 178 : 
Kworum

Artikolu 179 : 
Livelli limitu

Artikolu 180 : 
Tqegħid ta' emendi fuq il-Mejda u l-preżentazzjoni tagħhom

Artikolu 181 : 
Ammissibilità ta' emendi

Artikolu 182 : 
Proċedura ta' votazzjoni

Artikolu 183 : 
Ordni tal-votazzjoni fuq emendi

Artikolu 184 : 
Filtru mill-kumitat tal-emendi għas-seduta plenarja

Artikolu 185 : 
Votazzjonijiet maqsuma

Artikolu 186 : 
Dritt għall-vot

Artikolu 187 : 
Votazzjonijiet

Artikolu 188 : 
Votazzjoni aħħarija

Artikolu 189 : 
Voti ndaqs

Artikolu 190 : 
Votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet

Artikolu 191 : 
Votazzjonijiet b'mod sigriet

Artikolu 192 : 
Użu tas-sistema tal-votazzjoni elettronika

Artikolu 193 : 
Diżgwid dwar votazzjonijiet

Artikolu 194 : 
Spjegazzjonijiet tal-vot
KAPITOLU 6: PUNTI TA' ORDNI U MOZZJONIJIET TA' PROĊEDURA

Artikolu 195 : 
Punti ta' ordni

Artikolu 196 : 
Mozzjonijiet ta' proċedura

Artikolu 197 : 
(imħassar)

Artikolu 198 : 
Riferiment lura lill-Kumitat

Artikolu 199 : 
Għeluq ta' dibattitu

Artikolu 200 : 
Aġġornament ta' dibattitu jew ta' votazzjoni

Artikolu 201 : 
Sospensjoni jew għeluq tas-seduta
KAPITOLU 7: REKORD PUBBLIKU TAL-PROĊEDURI

Artikolu 202 : 
Minuti

Artikolu 203 : 
Testi adottati

Artikolu 204 : 
Rapporti Verbatim

Artikolu 205 : 
Rekord awdjoviżiv tad-diskussjonijiet

TITOLU VIII: KUMITATI U DELEGAZZJONIJIET
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
KAPITOLU 1: KUMITATI

Artikolu 206 : 
Twaqqif ta' Kumitati Permanenti

Artikolu 207 : 
Kumitati Speċjali

Artikolu 208 : 
Kumitati ta' inkjesta

Artikolu 209 : 
Kompożizzjoni tal-kumitati

Artikolu 210 : 
Dmirijiet tal-kumitati

Artikolu 211 : 
Kwistjonijiet ta' kompetenza

Artikolu 212 : 
Sottokumitati

Artikolu 213 : 
Bureaux tal-kumitati

Artikolu 214 : 
Koordinaturi tal-kumitati

Artikolu 215 : 
Shadow Rapporteurs

Artikolu 216 : 
Laqgħat tal-kumitati

Artikolu 217 : 
Minuti tal-laqgħat tal-kumitati

Artikolu 218 : 
Votazzjoni fil-Kumitat

Artikolu 219 : 
Dispożizzjonijiet dwar is-seduti plenarji li japplikaw fil-kumitat

Artikolu 220 : 
Ħin għall-mistoqsijiet fil-kumitat

Artikolu 221 : 
Proċedura għall-eżami minn kumitat ta' informazzjoni kunfidenzjali f'laqgħa tal-kumitat bil-magħluq

Artikolu 222 : 
Seduti ta' smigħ pubbliku u dibattiti dwar inizjattivi taċ-ċittadini
KAPITOLU 2: DELEGAZZJONIJIET INTERPARLAMENTARI

Artikolu 223 : 
Twaqqif u dmirijiet ta' delegazzjonijiet interparlamentari

Artikolu 224 : 
Kumitati parlamentari konġunti

Artikolu 225 : 
Koperazzjoni mal-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa

TITOLU IX: PETIZZJONIJIET
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 226 : 
Dritt ta' Petizzjoni

Artikolu 227 : 
Eżami ta' Petizzjonijiet

Artikolu 228 : 
Żjarat ta' ġbir ta' informazzjoni

Artikolu 229 : 
Notifika ta' petizzjonijiet

Artikolu 230 : 
Inizjattiva taċ-ċittadini

TITOLU X: OMBUDSMAN
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 231 : 
Elezzjoni tal-Ombudsman

Artikolu 232 : 
Attivitajiet tal-Ombudsman

Artikolu 233 : 
Tneħħija tal-Ombudsman

TITOLU XI: SEGRETARJAT TAL-PARLAMENT
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 234 : 
Segretarjat tal-Parlament

TITOLU XII: SETGĦAT U RESPONSABBILTAJIET LI JIKKONĊERNAW IL-PARTITI POLITIĊI EWROPEJ U L-FONDAZZJONIJIET POLITIĊI EWROPEJ
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 235 : 
Setgħat u responsabbiltajiet li jikkonċernaw il-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

TITOLU XIII: APPLIKAZZJONI TAR-REGOLI TA' PROĊEDURA U EMENDI GĦAR-REGOLI TA' PROĊEDURA
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 236 : 
Applikazzjoni tar-Regoli ta' Proċedura

Artikolu 237 : 
Emendi għar-Regoli ta' Proċedura

TITOLU XIIIa: ĊIRKOSTANZI STRAORDINARJI
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 237a : 
Miżuri straordinarji

Artikolu 237b : 
Tfixkil tal-bilanċ politiku fil-Parlament

Artikolu 237c : 
Reġim ta' parteċipazzjoni remota

Artikolu 237d : 
It-twettiq ta' sessjoni parzjali jew seduta fi kmamar separati tal-laqgħat

TITOLU XIV: DISPOŻIZZJONIJIET MIXXELLANJI
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti

Artikolu 238 : 
Is-simboli tal-Unjoni

Artikolu 239 : 
Integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri

Artikolu 240 : 
Ħidma mhux mitmuma

Artikolu 241 : 
Rettifiki

ANNESS I
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
KODIĊI TA' KONDOTTA GĦALL-MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW FIR-RIGWARD TAL-INTERESSI FINANZJARJI U L-KUNFLITTI TA' INTERESSI

ANNESS II
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
IL-KODIĊI TA' MĠIBA XIERQA GĦALL-MEMBRI TAL-PARLAMENT EWROPEW FIL-KUNTEST TAL-MANDAT TAGĦHOM

ANNESS III
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
KRITERJI GĦALL-MISTOQSIJIET GĦAL TWEĠIBA BIL-MIKTUB SKONT L-ARTIKOLI 138, 140 U 141

ANNESS IV
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
LINJI GWIDA U PRINĊIPJI ĠENERALI LI GĦANDHOM JIĠU SEGWITI FL-GĦAŻLA TAS-SUĠĠETTI LI GĦANDHOM JIĠU NKLUŻI FL-AĠENDA GĦAD-DISKUSSJONI FUQ KAŻI TA' KSUR TAD-DRITTIJIET TAL- BNIEDEM U TAL-PRINĊIPJI TAD-DEMOKRAZIJA U TAL-ISTAT TAD-DRITT SKONT L-ARTIKOLU 144

ANNESS V
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
PROĊEDURA GĦALL-EŻAMI U L-ADOZZJONI TA' DEĊIŻJONIJIET DWAR L-GĦOTI TAL-KWITTANZA

ANNESS VI
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
SETGĦAT U RESPONSABBILTAJIET TAL-KUMITATI PERMANENTI

I. : 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin

II. : 
Kumitat għall-Iżvilupp

III. : 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali

IV. : 
Kumitat għall-Baġits

V. : 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit

VI. : 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

VII. : 
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali

VIII. : 
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel

IX. : 
Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija

X. : 
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur

XI. : 
Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu

XII. : 
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali

XIII. : 
Kumitat għall-Agrikultura u l-Iżvilupp Rurali

XIV. : 
Kumitat għas-Sajd

XV. : 
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

XVI. : 
Kumitat għall-Affarijiet Legali

XVII. : 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern

XVIII. : 
Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali

XIX. : 
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

XX. : 
Kumitat għall-Petizzjonijiet

ANNESS VII
In-naħa ta' fuq tal-paġnaLi jmissPreċedenti
APPROVAZZJONI TAL-KUMMISSJONI U MONITORAĠĠ TAL-IMPENJI MOGĦTIJA WAQT IS-SEDUTI TA' SMIGĦ

ANNESS VIII
In-naħa ta' fuq tal-paġnaPreċedenti
REKWIŻITI GĦALL-ABBOZZAR TAL-ATTI ADOTTATI SKONT IL-PROĊEDURA LEĠIŻLATTIVA ORDINARJA
Aġġornata l-aħħar: 12 ta' Lulju 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza