Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιανουάριος 2023
EPUB 194kPDF 901k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ III : ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 116 : Eιδικοί εντεταλμένοι

1.   Όταν το Συμβούλιο προτίθεται να διορίσει ειδικό εντεταλμένο σύμφωνα με το άρθρο 33 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος, μετά από αίτημα της αρμόδιας επιτροπής, καλεί το Συμβούλιο να προβεί σε δήλωση και να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την εντολή, τους στόχους και άλλα συναφή θέματα που συνδέονται με τα καθήκοντα και το ρόλο που θα διαδραματίσει ο ειδικός εντεταλμένος.

2.   Μόλις διορισθεί ο ειδικός εντεταλμένος, αλλά πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, ο διορισθείς καλείται να εμφανισθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, για να προβεί σε δήλωση και να απαντήσει σε ερωτήσεις.

3.   Εντός δύο μηνών από την ακρόαση αυτή, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να διατυπώσει συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή ή τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, οι οποίες να σχετίζονται άμεσα με τον διορισμό.

4.   Ο ειδικός εντεταλμένος καλείται να τηρεί το Κοινοβούλιο πλήρως και συνεχώς ενήμερο σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της εντολής του.

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιανουαρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου