Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2023 m. sausio mėn.
EPUB 146kPDF 772k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

221 straipsnis : Komiteto susipažinimo su konfidencialia informacija uždarame komiteto posėdyje procedūra

1.   Kai Parlamentas teisiškai privalo tvarkyti informaciją, kuri gauta ir pažymėta kaip konfidenciali informacija, atsakingo komiteto pirmininkas iš karto taiko 3 dalyje nustatytą konfidencialumo procedūrą.

2.   Nedarant poveikio 1 daliai, jei nėra jokių teisinių pareigų gautą informaciją tvarkyti kaip konfidencialią informaciją, visi komitetai gali savo iniciatyva taikyti 3 dalyje nustatytą konfidencialumo procedūrą informacijai ar dokumentui, kurį raštu ar žodžiu yra nurodęs vienas iš jo komiteto narių. Tokiu atveju sprendimas taikyti konfidencialumo procedūrą priimamas, kai tam pritaria du trečdaliai posėdyje dalyvaujančių narių.

3.   Kai komiteto pirmininkas pareiškia, kad turi būti taikoma konfidenciali procedūra, rengiamas uždaras posėdis ir jame gali dalyvauti tik komiteto nariai, įskaitant ir pavaduojančius narius. Komitetas, vadovaudamasis taikytinais tarpinstituciniais teisės aktais, gali nuspręsti, kad kiti Parlamento nariai gali dalyvauti posėdyje pagal 216 straipsnio 3 dalį. Posėdyje taip pat gali dalyvauti asmenys, kuriuos komiteto pirmininkas, laikydamasis visų Konfidencialios informacijos tvarkymo Europos Parlamente taisyklėse nustatytų apribojimų, iš anksto nurodė kaip asmenis, kuriems „būtina žinoti“. Norint susipažinti su slaptumo žyma „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“ ir aukštesnio lygio slaptumo žyma pažymėta įslaptinta informacija arba tuo atveju, jei esama tarpinstituciniuose teisės aktuose nustatytų specialių apribojimų dėl susipažinimo su informacija, gali būti taikomi papildomi apribojimai.

Dokumentai išdalijami posėdžio pradžioje ir jie vėl surenkami posėdžio pabaigoje. Jie sunumeruojami. Neleidžiama nieko pasižymėti ir daryti kopijų.

Posėdžio protokole klausimo, kuriam buvo taikyta konfidencialumo procedūra, nagrinėjimas neminimas. Įrašomas tik atitinkamas sprendimas, jei toks priimamas.

4.   Nedarant poveikio taikytinoms taisyklėms dėl konfidencialumo pažeidimo apskritai, ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os), pritaikę konfidencialumo procedūrą, gali pateikti prašymą išnagrinėti, ar nebuvo pažeistas slaptumas. Šis prašymas gali būti įrašytas į kito komiteto posėdžio darbotvarkę. Jei tam pritaria dauguma komiteto narių, komitetas gali nuspręsti klausimą perduoti Parlamento pirmininkui svarstyti toliau pagal 10 ir 176 straipsnius.

Šis straipsnis taikomas ta apimtimi, kiek taikytinoje teisės sistemoje, susijusioje su konfidencialios informacijos tvarkymu, numatyta galimybė susipažinti su konfidencialia informacija uždarame posėdyje, vykstančiame ne saugiose patalpose.

Atnaujinta: 2023 m. sausio 17 d.Teisinė informacija - Privatumo politika