Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Januari 2023
EPUB 150kPDF 703k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL VIII : COMMISSIES EN DELEGATIES
HOOFDSTUK 1 : COMMISSIES

Artikel 221 : Procedure voor de raadpleging door een commissie van vertrouwelijke informatie in een commissievergadering met gesloten deuren

1.   Wanneer het Parlement rechtens verplicht is ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen, past de voorzitter van de bevoegde commissie automatisch de in lid 3 neergelegde vertrouwelijkheidsprocedure toe.

2.   Onverminderd lid 1, en bij ontstentenis van een juridische verplichting om de ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen, kan elke commissie op eigen initiatief de in lid 3 neergelegde vertrouwelijkheidsprocedure toepassen op een in een schriftelijk of mondeling verzoek door een van haar leden aangewezen inlichting of stuk. Voor de goedkeuring van een besluit tot toepassing van de vertrouwelijkheidsprocedure is in een dergelijk geval een meerderheid van twee derde van het aantal aanwezige leden vereist.

3.   Zodra de commissievoorzitter heeft verklaard dat de vertrouwelijkheidsprocedure wordt gevolgd, vindt de vergadering met gesloten deuren plaats en mag deze alleen nog worden bijgewoond door de commissieleden, met inbegrip van de plaatsvervangende leden. De commissie kan overeenkomstig het toepasselijke interinstitutionele rechtskader besluiten dat andere leden op grond van artikel 216, lid 3 de vergadering kunnen bijwonen. De vergadering kan tevens worden bijgewoond door personen die op voorhand door de voorzitter zijn aangewezen omdat zij voor de uitoefening van hun taken op de hoogte moeten zijn, met inachtneming van eventuele beperkingen die voortvloeien uit de toepasselijke regels inzake de behandeling van vertrouwelijke informatie door het Parlement. Wat betreft de raadpleging van informatie met rubricering CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL of hoger, of in geval van specifieke uit het interinstitutioneel rechtskader voortvloeiende toegangsbeperkingen, kunnen bijkomende beperkingen van toepassing zijn.

De stukken worden aan het begin van de vergadering rondgedeeld en na afloop weer opgehaald. De stukken zijn genummerd. Er mogen geen aantekeningen of kopieën worden gemaakt.

In de notulen van de vergadering wordt geen enkel detail van de behandeling van het volgens de vertrouwelijkheidsprocedure behandelde agendapunt vermeld. Enkel het besluit mag in de notulen worden vermeld, zo er een besluit genomen is.

4.   Onverminderd de toepasselijke regels inzake schending van de geheimhoudingsplicht in het algemeen, kunnen leden of een fractie of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken in een commissie die de vertrouwelijkheidsprocedure heeft toegepast, verzoeken om een schending van de geheimhoudingsplicht te behandelen. Dit verzoek kan op de agenda van de eerstvolgende commissievergadering worden geplaatst. De commissie kan bij meerderheid van haar leden besluiten de zaak aan de Voorzitter voor te leggen voor verdere behandeling overeenkomstig de artikelen 10 en 176.

Dit artikel is van toepassing voor zover het toepasselijke rechtskader met betrekking tot de behandeling van vertrouwelijke informatie voorziet in de mogelijkheid om de vertrouwelijke informatie te raadplegen in een vergadering achter gesloten deuren buiten de beveiligde ruimten.

Laatst bijgewerkt op: 17 januari 2023Juridische mededeling - Privacybeleid