Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - január 2023
EPUB 152kPDF 726k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 221 : Postup konzultácie výboru o dôverných informáciách na schôdzi výboru za zatvorenými dverami

1.   Keď má Parlament zákonnú povinnosť zaobchádzať so  získanými informáciami ako s dôvernými, predseda gestorského výboru automaticky uplatňuje postup pre dôverné informácie stanovený v odseku 3.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, v prípade chýbajúceho právneho záväzku na zaobchádzanie so získanými informáciami ako s dôvernými informáciami, každý výbor môže použiť postup pre dôverné informácie stanovený v odseku 3 z vlastnej iniciatívy v prípade informácií alebo dokumentov, ktoré jeden z jeho členov uviedol v písomnej alebo ústnej žiadosti. V takom prípade sa na prijatie rozhodnutia o použití postupu pre dôverné informácie vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných členov.

3.   Ak predseda výboru vyhlásil, že sa má uplatniť postup pre dôverné informácie, uskutoční sa schôdza za zatvorenými dverami, na ktorej sa môžu zúčastniť len členovia výboru vrátane náhradníkov. Výbor môže v súlade s platným medziinštitucionálnym právnym rámcom rozhodnúť, že na schôdzi sa môžu zúčastniť aj ostatní členovia podľa článku 216 ods. 3. Na schôdzi sa môžu zúčastniť aj tie osoby, ktoré predseda vopred určil ako osoby, ktoré tieto informácie potrebujú s náležitým ohľadom na akékoľvek obmedzenia vyplývajúce z platných pravidiel upravujúcich zaobchádzanie Parlamentu s dôvernými informáciami. Pokiaľ ide o sprístupňovanie utajovaných skutočností so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL a vyšším stupňom alebo v prípade osobitných obmedzení prístupu vyplývajúcich z medziinštitucionálneho právneho rámca, môžu sa uplatňovať dodatočné obmedzenia.

Dokumenty sa na začiatku schôdze rozdajú a na jej konci sa opäť zozbierajú. Musia byť očíslované. Nie je dovolené robiť si poznámky ani fotokópie.

Zápisnica zo schôdze nesmie obsahovať  zmienku o diskusii k bodu programu, pri ktorom sa použil postup pre dôverné informácie. Zaznamenať sa môže len príslušné rozhodnutie, ak bolo prijaté.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté platné pravidlá týkajúce sa porušenia dôvernosti vo všeobecnosti, poslanci alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu vo výbore, ktorý použil postup pre dôverné informácie, môžu požiadať o prešetrenie porušenia dôvernosti informácií. Túto žiadosť možno zaradiť do programu nasledujúcej schôdze výboru. Výbor môže väčšinou hlasov svojich členov rozhodnúť, že predloží vec predsedovi Parlamentu na ďalšie posúdenie podľa článkov 10 a 176.

Tento článok sa uplatňuje v rozsahu, v ktorom platný právny rámec týkajúci sa zaobchádzania s dôvernými informáciami stanovuje možnosť sprístupniť dôverné informácie na schôdzi za zatvorenými dverami mimo zabezpečených zariadení.

Posledná úprava: 17. januára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia