Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - januar 2023
EPUB 139kPDF 663k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VIII : ODBORI IN DELEGACIJE
POGLAVJE 1 : ODBORI

Člen 221 : Postopek za posvetovanje z odborom o zaupnih informacijah na seji odbora brez navzočnosti javnosti

1.   Kadar je Parlament pravno obvezan, da prejete informacije obravnava kot zaupne, predsednik pristojnega odbora po uradni dolžnosti uporabi postopek zaupne obravnave, določen v odstavku 3.

2.   Če ni nobene pravne obveznosti, da se prejete informacije obravnavajo kot zaupne, lahko vsak odbor brez poseganja v odstavek 1 na lastno pobudo uporabi postopek zaupne obravnave iz odstavka 3 za informacije ali dokumente, ki jih navede eden od njegovih članov v pisni ali ustni zahtevi. V tem primeru je za sprejetje odločitve o uporabi postopka zaupne obravnave potrebna dvotretjinska večina navzočih članov.

3.   Ko predsednik odbora razglasi, da se uporablja postopek zaupne obravnave, seja poteka brez navzočnosti javnosti, na njej pa so lahko navzoči le člani odbora, vključno z nadomestnimi člani. Odbor lahko v skladu z veljavnim medinstitucionalnim pravnim okvirom odloči, da se lahko seje udeležijo drugi člani v skladu s členom 216(3). Seje se lahko udeležijo tudi osebe, ki jih je predsednik odbora predhodno imenoval, da se morajo seznaniti s podatki, ob upoštevanju vseh omejitev, ki izhajajo iz veljavnih pravil, ki urejajo obravnavo zaupnih informacij s strani Parlamenta. Kar zadeva vpogled v podatke s stopnjo tajnosti CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL in višje ali v primeru posebnih omejitev dostopa, ki izhajajo iz medinstitucionalnega pravnega okvira, se lahko uporabljajo dodatne omejitve.

Dokumenti se razdelijo na začetku seje, na koncu pa poberejo. Biti morajo oštevilčeni. Zabeležke in fotokopije niso dovoljene.

V zapisniku seje se podrobnosti razprave o točki, obravnavani po zaupnem postopku, ne navedejo. Zapiše se lahko le morebitna odločitev v zvezi s tem.

4.   Brez poseganja v veljavna pravila o kršitvi zaupnosti na splošno lahko preučitev kršitve zaupnosti zahtevajo poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag v odboru, ki je uporabil postopek zaupne obravnave. Ta zahteva se lahko uvrsti na dnevni red naslednje seje odbora. Odbor se lahko z večino glasov svojih članov odloči, da bo zadevo predložil predsedniku v nadaljnjo obravnavo v skladu s členoma 10 in 176.

Ta člen se uporablja, če veljavni pravni okvir v zvezi z obravnavo zaupnih informacij zagotavlja možnost vpogleda v zaupne informacije na seji za zaprtimi vrati zunaj zavarovanih prostorov.

Zadnja posodobitev: 17. januar 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov