Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2023 г.
EPUB 180kPDF 886k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 222 : Публични изслушвания и дебати относно граждански инициативи

1.   Когато Комисията публикува известието за гражданска инициатива в съответния регистър съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета (1), председателят на Европейския парламент, по предложение на председателя на Съвета на председателите на комисии:

(а)   възлага на комисията, компетентна по въпроса съгласно приложение VI, да организира публичното изслушване, предвидено в член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/788; комисията, компетентна по петициите, се асоциира автоматично съгласно член 57 от настоящия Правилник за дейността;

(б)   когато две или повече граждански инициативи, за които са публикувани известията в съответния регистър съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/788, имат сходен предмет, той може, след консултация с организаторите, да реши да се организира общо публично изслушване, на което всички тези граждански инициативи да бъдат разгледани по равнопоставен начин.

2.   Комисията, компетентна по въпроса:

(а)   проучва дали групата на организаторите е приета на подходящо равнище в Комисията в съответствие с член 15, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/788;

(б)   гарантира, ако е необходимо с подкрепата на Съвета на председателите на комисии, че Комисията участва пълноценно в организирането на публичното изслушване и е представена на подходящо равнище при провеждането му.

3.   Председателят на комисията, компетентна по въпроса, свиква публичното изслушване на подходяща дата в срок от три месеца от датата на представяне на инициативата пред Комисията съгласно член 13 от Регламент (ЕС) 2019/788.

4.   Комисията, компетентна по въпроса, организира публичното изслушване в Парламента, ако е целесъобразно, заедно с други институции и органи на Съюза, желаещи да участват. Тя може да покани и други заинтересовани страни.

Комисията, компетентна по въпроса, кани представителна група на организаторите, която включва поне едно от лицата за контакт, посочени в член 5, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) 2019/788, да представят инициативата на изслушването.

5.   Бюрото приема правила относно възстановяване на направените разходи, в съответствие с договорените с Комисията условия.

6.   Председателят на Парламента и председателят на Съвета на председателите на комисии могат да делегират своите правомощия по настоящия член на някой от заместник-председателите или съответно на някой от председателите на комисии.

7.   Ако са изпълнени условията по член 57 или по член 58, тези разпоредби се прилагат mutatis mutandis и за други комисии. Прилагат се също разпоредбите на членове 210 и 211.

Член 25, параграф 9 не се прилага за изслушвания, свързани с граждански инициативи.

8.   Парламентът провежда разисквания по гражданска инициатива, за която е публикувано известие в съответния регистър в съответствие с член 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/788, по време на месечна сесия след публичното изслушване и при включване на разискванията в своя дневен ред решава дали те да приключат с резолюция. Той не приключва разискванията с резолюция, ако на същата или на следващата месечна сесия е предвидено да бъде разгледан доклад по същия или сходен въпрос, освен ако поради изключителни причини председателят предложи друго. Ако Парламентът реши да приключи разискванията с резолюция, компетентната комисия или политическа група, или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да внесат предложение за резолюция. Разпоредбите на член 132, параграфи от 3 до 8 относно внасянето и гласуването на предложения за резолюции се прилагат mutatis mutandis.

9.   След съобщението на Комисията, в което се представят нейните правни и политически заключения относно конкретна гражданска инициатива, Парламентът извършва оценка на действията, предприети от Комисията в резултат на това съобщение. В случай че Комисията не представи подходящо предложение относно гражданска инициатива, комисията, компетентна по въпроса, може да организира изслушване, като се консултира с организаторите на гражданската инициатива. Освен това Парламентът може да реши дали да проведе разисквания в пленарна зала и дали да приключи разискванията с резолюция. Процедурата по параграф 8, се прилага mutatis mutandis. Парламентът може също така да реши да упражни правото, предоставено му по силата на член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като задейства процедурата, предвидена в член 47.

(1) Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно европейската гражданска инициатива (OB L 130, 17.5.2019 г., стр. 55).
Последно осъвременяване: 16 януари 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност