Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - Januar 2023
EPUB 143kPDF 663k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UDVALG

Artikel 222 : Offentlige høringer og forhandlinger om borgerinitiativer

1.   Når Kommissionen har offentliggjort meddelelsen om et borgerinitiativ i det dertil beregnede register i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 (1), træffer Europa-Parlamentets formand efter forslag fra Udvalgsformandskonferencens formand følgende foranstaltninger:

(a)   formanden pålægger det udvalg, der i henhold til bilag VI er kompetent med hensyn til det pågældende emne, at arrangere den offentlige høring, jf. artikel 14, stk. 2, i forordning (EU) 2019/788; det udvalg, der er kompetent med hensyn til andragender tilknyttes automatisk som et associeret udvalg, jf. denne forretningsordens artikel 57;

(b)   formanden kan i tilfælde, hvor emnet for to eller flere borgerinitiativer, for hvilke meddelelserne er blevet offentliggjort i det dertil beregnede register i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2019/788, er sammenfaldende, efter at have rådført sig med initiativtagerne, beslutte, at der skal arrangeres en fælles offentlig høring, hvor alle de pågældende borgerinitiativer behandles på lige fod.

2.   Det kompetente udvalg:

(a)   undersøger, om Kommissionen har modtaget initiativtagergruppen på et passende niveau i overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i forordning (EU) 2019/788;

(b)   sikrer, om fornødent med støtte fra Udvalgsformandskonferencen, at Kommissionen er inddraget på passende måde i arrangeringen af den offentlige høring, og at den er repræsenteret på et passende niveau.

3.   Formanden for det kompetente udvalg indkalder til den offentlige høring på en passende dato senest tre måneder efter indgivelsen af borgerinitiativet til Kommissionen, jf. artikel 13 i forordning (EU) 2019/788.

4.   Det kompetente udvalg arrangerer den offentlige høring i Parlamentet og inddrager eventuelt andre EU-institutioner og -organer, som måtte ønske at deltage. Det kan også indbyde andre interessenter.

Det kompetente udvalg indbyder en repræsentativ gruppe initiativtagere, herunder mindst en af de i artikel 5, stk. 3, første afsnit, i forordning (EU) 2019/788 nævnte kontaktpersoner, til at fremlægge initiativet under høringen.

5.   Præsidiet vedtager i overensstemmelse med aftalerne med Kommissionen bestemmelser om godtgørelse af afholdte udgifter.

6.   Parlamentets formand og Udvalgsformandskonferencens formand kan uddelegere deres beføjelser i henhold til denne artikel til henholdsvis en næstformand og en anden udvalgsformand.

7.   Er betingelserne i artikel 57 eller artikel 58 opfyldt, finder disse bestemmelser også tilsvarende anvendelse på andre udvalg. Artikel 210 og 211 finder ligeledes anvendelse.

Artikel 25, stk. 9, finder ikke anvendelse på offentlige høringer om borgerinitiativer.

8.   Parlamentet afholder en forhandling om et borgerinitiativ, for hvilket der er blevet offentliggjort en meddelelse i det relevante register i henhold til artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) 2019/788, i en mødeperiode efter den offentlige høring og vedtager, når forhandlingen opføres på dagsordenen, om denne skal afsluttes med en beslutning. Forhandlingen afsluttes ikke med en beslutning, hvis en betænkning om et identisk eller tilsvarende emne forventes behandlet under samme eller følgende mødeperiode, medmindre formanden undtagelsesvis foreslår andet. Vedtager Parlamentet at afslutte forhandlingen med en beslutning, kan det kompetente udvalg eller en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, fremsætte et beslutningsforslag. Artikel 132, stk. 3-8, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.

9.   Når Kommissionen har afgivet meddelelse om sine retlige og politiske konklusioner vedrørende et konkret borgerinitiativ, vurderer Parlamentet de foranstaltninger, som Kommissionen har iværksat som følge af denne meddelelse. Såfremt Kommissionen ikke fremsætter et passende forslag til retsakt vedrørende et borgerinitiativ, kan det kompetente udvalg arrangere en høring i samråd med initiativtagerne til borgerinitiativet. Parlamentet kan endvidere vedtage at afholde en forhandling på plenarmødet, eventuelt afsluttet med en beslutning. Proceduren i stk. 8, finder tilsvarende anvendelse. Parlamentet kan endvidere vedtage at udøve den ret, det tillægges i artikel 225 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og dermed indlede den i forretningsordenens artikel 47 fastsatte procedure.

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/788 af 17. april 2019 om det europæiske borgerinitiativ (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 55).
Seneste opdatering: 16. januar 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik