Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Ιανουάριος 2023
EPUB 194kPDF 901k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 222 : Δημόσιες ακροάσεις και συζητήσεις για πρωτοβουλίες πολιτών

1.   Όταν η Επιτροπή δημοσιεύσει στο οικείο μητρώο την ανακοίνωση για την πρωτοβουλία πολιτών σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έπειτα από πρόταση του προέδρου της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών:

(α)   αναθέτει στην αρμόδια επί του θέματος επιτροπή σύμφωνα με το Παράρτημα VI, τη διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788· η αρμόδια για τις αναφορές επιτροπή συνδέεται αυτομάτως στη βάση του άρθρου 57 του παρόντος Κανονισμού·

(β)   όταν δύο ή περισσότερες πρωτοβουλίες πολιτών, για τις οποίες οι ανακοινώσεις έχουν δημοσιευθεί στο οικείο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788, αφορούν παρόμοια θέματα, μπορεί να αποφασίζει, μετά από διαβούλευση με τους διοργανωτές, τη διοργάνωση μιας κοινής δημόσιας ακρόασης στην οποία εξετάζονται ισότιμα όλες οι εν λόγω πρωτοβουλίες πολιτών.

2.   Η αρμόδια επί του θέματος επιτροπή:

(α)   εξετάζει κατά πόσο η ομάδα των διοργανωτών έχει συναντήσει την Επιτροπή σε κατάλληλο επίπεδο, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788·

(β)   εξασφαλίζει, εν ανάγκη με την υποστήριξη της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, τη δέουσα συμμετοχή της Επιτροπής στη διοργάνωση της δημόσιας ακρόασης και την εκπροσώπησή της σε κατάλληλο επίπεδο στην εν λόγω ακρόαση.

3.   Ο πρόεδρος της αρμόδιας επί του θέματος επιτροπής ορίζει τη διεξαγωγή της δημόσιας ακρόασης σε κατάλληλη ημερομηνία εντός τριών μηνών από την υποβολή της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788.

4.   Η αρμόδια επί του θέματος επιτροπή διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση στο Κοινοβούλιο, σε συνεννόηση με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Μπορεί επίσης να καλέσει και άλλους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν.

Η αρμόδια επί του θέματος επιτροπή προσκαλεί αντιπροσωπευτική ομάδα διοργανωτών, περιλαμβανομένου τουλάχιστον ενός από τα πρόσωπα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788, για να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία στην ακρόαση.

5.   Το Προεδρείο, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί με την Επιτροπή, εγκρίνει κανόνες που αφορούν την επιστροφή τυχόν δαπανών.

6.   Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και ο πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών μπορούν να μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται δυνάμει του παρόντος άρθρου σε έναν Αντιπρόεδρο και σε άλλον πρόεδρο επιτροπής, αντίστοιχα.

7.   Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 57 ή στο άρθρο 58, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης κατ’ αναλογίαν. Εφαρμόζονται επίσης τα άρθρα 210 και 211.

Το άρθρο 25 παράγραφος 9 δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις δημόσιων ακροάσεων για πρωτοβουλίες πολιτών.

8.   Το Κοινοβούλιο διεξάγει συζήτηση για πρωτοβουλία πολιτών για την οποία δημοσιεύεται ανακοίνωση στο σχετικό μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/788, σε περίοδο συνόδου που έπεται της δημόσιας ακρόασης και, κατά την εγγραφή της συζήτησης στην ημερήσια διάταξή του, αποφασίζει εάν θα περατώσει ή όχι τη συζήτηση με ψήφισμα. Δεν περατώνει τη συζήτηση με ψήφισμα εάν έχει προγραμματιστεί έκθεση για το ίδιο ή για παρεμφερές θέμα στην ίδια ή την επόμενη περίοδο συνόδου, εκτός εάν ο Πρόεδρος υποβάλει, για έκτακτους λόγους, διαφορετική πρόταση. Εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει να περατώσει συζήτηση με ψήφισμα, η αρμόδια επί του θέματος επιτροπή ή μια πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να υποβάλουν πρόταση ψηφίσματος. Εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 132 παράγραφοι 3 έως 8 όσον αφορά την κατάθεση και τη θέση σε ψηφοφορία προτάσεων ψηφισμάτων.

9.   Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της για μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία πολιτών, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή ως αποτέλεσμα της εν λόγω ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που η Επιτροπή αμελήσει να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για πρωτοβουλία πολιτών, η αρμόδια επί του θέματος επιτροπή μπορεί να διοργανώσει ακρόαση κατόπιν διαβουλεύσεως με τους διοργανωτές της πρωτοβουλίας πολιτών. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει εάν θα διεξαγάγει συζήτηση στην Ολομέλεια και εάν θα προβεί στην περάτωση αυτής της συζήτησης με ψήφισμα. Η διαδικασία που διατυπώνεται στην παράγραφο 8 εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών. Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει να ασκήσει το δικαίωμα που του παρέχει το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ενεργοποιήσει τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 47.

(1) Κανονισμός (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 55).
Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιανουαρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου