Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Jaanuar 2023
EPUB 139kPDF 639k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VIII OSA : KOMISJONID JA DELEGATSIOONID
1. PEATÜKK : KOMISJONID

Artikkel 222 : Kodanikualgatustega seotud avalikud kuulamised ja arutelud

1.   Kui Euroopa Komisjon on kodanikualgatuse teate vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/788 (1) artikli 14 lõikele 1 vastavas registris avaldanud, teeb Euroopa Parlamendi president komisjonide esimeeste konverentsi esimehe ettepanekul järgmist:

(a)   teeb VI lisa kohaselt valdkonna eest vastutavale komisjonile ülesandeks korraldada määruse (EL) 2019/788 artikli 14 lõikes 2 ette nähtud avalik kuulamine; petitsioonide eest vastutav komisjon kaasatakse menetlusse automaatselt kodukorra artikli 57 kohaselt;

(b)   kui kaks või enam kodanikualgatust, mille kohta on vastavas registris avaldatud teated vastavalt määruse (EL) 2019/788 artikli 14 lõikele 1, käsitlevad sarnast teemat, võib pärast korraldajatega konsulteerimist otsustada, et korraldatakse ühine avalik kuulamine, kus käsitletakse võrdsel alusel kõiki asjaomaseid kodanikualgatusi.

2.   Valdkonna eest vastutav komisjon:

(a)   kontrollib, kas Euroopa Komisjon on korraldajate rühma määruse (EL) 2019/788 artikli 15 lõike 1 kohaselt asjakohasel tasandil vastu võtnud;

(b)   tagab – vajaduse korral komisjonide esimeeste konverentsi toetusel –, et Euroopa Komisjon on nõuetekohaselt kaasatud avaliku kuulamise korraldamisse ja on kuulamisel asjakohasel tasandil esindatud.

3.   Valdkonna eest vastutava komisjoni esimees kutsub avaliku kuulamise kokku sobival kuupäeval kolme kuu jooksul pärast seda, kui algatus on vastavalt määruse (EL) 2019/788 artiklile 13 Euroopa Komisjonile esitatud.

4.   Valdkonna eest vastutav komisjon korraldab avaliku kuulamise Euroopa Parlamendis, vajaduse korral koos teiste liidu institutsioonide ja asutustega, kes soovivad osaleda. Ta võib kuulamisele kutsuda ka teisi sidusrühmi.

Valdkonna eest vastutav komisjon kutsub kuulamisele algatust tutvustama korraldajaid esindava rühma, kuhu kuulub vähemalt üks määruse (EL) 2019/788 artikli 5 lõike 3 esimeses lõigus osutatud kontaktisik.

5.   Juhatus kehtestab Euroopa Komisjoniga kokku lepitud korra kohaselt reeglid, mis käsitlevad tekkinud kulude hüvitamist.

6.   Parlamendi president ja komisjonide esimeeste konverentsi esimees võivad käesoleva artikli kohased volitused delegeerida vastavalt asepresidendile ja mõne teise komisjoni esimehele.

7.   Kui artiklites 57 või 58 sätestatud tingimused on täidetud, kohaldatakse neid sätteid vajalike muudatustega ka teistele komisjonidele. Kohaldatakse ka artikleid 210 ja 211.

Artikli 25 lõiget 9 kodanikualgatustega seotud avalikele kuulamistele ei kohaldata.

8.   Parlament arutab kodanikualgatust, mille kohta on vastavas registris avaldatud teade vastavalt määruse (EL) 2019/788 artikli 14 lõikele 1, avalikule kuulamisele järgneval osaistungjärgul ning otsustab arutelu päevakorda kandes, kas arutelu lõpul võetakse vastu resolutsioon. Arutelu lõpul ei võeta resolutsiooni vastu, kui samal või sarnasel teemal raport on juba sama või järgmise osaistungjärgu päevakorras, välja arvatud juhul, kui president teeb erandlikel põhjustel teistsuguse ettepaneku. Kui parlament otsustab arutelu lõpul resolutsiooni vastu võtta, võib selle teema eest vastutav parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid esitada resolutsiooni ettepaneku. Artikli 132 lõikeid 3–8 resolutsiooni ettepanekute esitamise ja nende üle hääletamise kohta kohaldatakse vajalike muudatustega.

9.   Pärast seda, kui Euroopa Komisjon avaldab teatise, milles ta esitab oma õiguslikud ja poliitilised järeldused konkreetse kodanikualgatuse kohta, annab parlament hinnangu meetmetele, mida Euroopa Komisjon sellise teatise järel kavatseb võtta. Kui Euroopa Komisjon ei esita kodanikualgatust käsitlevat asjakohast ettepanekut, võib valdkonna eest vastutav komisjon korraldada kuulamise, konsulteerides kodanikualgatuse korraldajatega. Lisaks võib parlament otsustada, kas pidada täiskogu arutelu ja kas võtta arutelu põhjal vastu resolutsioon. Artikli 211 lõikes 8 sätestatud menetlust kohaldatakse vajalike muudatustega. Parlament võib samuti otsustada kasutada talle Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 225 antud õigust ja algatada kodukorra artiklis 47 ette nähtud menetluse.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2019. aasta määrus (EL) 2019/788 Euroopa kodanikualgatuse kohta (ELT L 130, 17.5.2019, lk 55).
Viimane päevakajastamine: 17. jaanuar 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika