Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Siječanj 2023.
EPUB 142kPDF 688k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VIII. : ODBORI I IZASLANSTVA
POGLAVLJE 1. : Odbori

Članak 222. : Javna saslušanja i rasprave o inicijativama građana

1.   Nakon što Komisija u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća (1) objavi obavijest o inicijativi građana u odgovarajućem registru predsjednik Europskog parlamenta, na prijedlog predsjednika Konferencije predsjednika odbora:

(a)   zadužuje odbor nadležan za dotično pitanje u skladu s Prilogom VI. za organizaciju javnog saslušanja iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/788; odbor nadležan za predstavke automatski se pridružuje u skladu s člankom 57.;

(b)   može, u slučaju da se dvije ili više inicijativa građana za koje su obavijesti objavljene u odgovarajućem registru u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/788 bave sličnim pitanjima, nakon savjetovanja s organizatorima odlučiti da se organizira zajedničko javno saslušanje na kojem će se o svim uključenim inicijativama građana ravnopravno raspravljati.

2.   Odbor nadležan za predmet:

(a)   utvrđuje je li Komisija primila skupinu organizatora na odgovarajućoj razini u skladu s člankom 15. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/788;

(b)   osigurava, ako je potrebno uz podršku Konferencije predsjednika odbora, da je Komisija propisno uključena u organizaciju javnog saslušanja te da je na primjeren način zastupljena na saslušanju.

3.   Predsjednik odbora nadležnog za predmet saziva javno saslušanje na odgovarajući datum u roku od tri mjeseca od predaje inicijative Komisiji u skladu s člankom 13. Uredbe (EU) 2019/788.

4.   Odbor nadležan za predmet organizira javno saslušanje u Parlamentu, po potrebi zajedno s drugim institucijama i tijelima Unije koja bi željela sudjelovati. Na sudjelovanje može pozvati i druge zainteresirane strane.

Odbor nadležan za predmet poziva skupinu predstavnika organizatora, uključujući barem jednu kontaktnu osobu navedenu u članku 5. stavku 3. prvom podstavku Uredbe (EU) 2019/788, da na saslušanju predstave inicijativu.

5.   Predsjedništvo u skladu sa sporazumima postignutima s Komisijom usvaja pravila o povratu nastalih troškova.

6.   Predsjednik Parlamenta i predsjednik Konferencije predsjednika odbora može u skladu s ovim člankom te ovlasti prenijeti potpredsjedniku odnosno predsjedniku drugog odbora.

7.   Ako su zadovoljeni uvjeti navedeni u članku 57. ili članku 58., te se odredbe mutatis mutandis primjenjuju i na druge odbore. Također se primjenjuju članci 210. i 211.

Članak 25. stavak 9. se ne primjenjuje na javna saslušanja za inicijative građana.

8.   Parlament održava raspravu o inicijativi građana za koju je obavijest objavljena u odgovarajućem registru u skladu s člankom 14. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/788 na sjednici nakon javnog saslušanja i u trenutku stavljanja rasprave na dnevni red odlučuje hoće li raspravu zaključiti rezolucijom. Raspravu ne zaključuje rezolucijom ako je izvješće o istom ili sličnom predmetu predviđeno za istu ili sljedeću sjednicu, osim ako predsjednik zbog iznimnih razloga ne predloži drukčije. Ako Parlament odluči zaključiti raspravu rezolucijom, odbor nadležan za taj predmet, klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag mogu podnijeti prijedlog rezolucije. Članak 132. stavci od 3. do 8. u vezi s podnošenjem prijedloga rezolucija i glasovanjem o njima primjenjuju se mutatis mutandis.

9.   Nakon komunikacije Komisije u kojoj se iznose njezini pravni i politički zaključci o konkretnoj građanskoj inicijativi Parlament ocjenjuje mjere koje je Komisija poduzela u skladu s tom komunikacijom. Ako Komisija ne podnese odgovarajući prijedlog o građanskoj inicijativi, odbor nadležan za predmet može u dogovoru s organizatorima te građanske inicijative održati saslušanje. Nadalje, Parlament može odlučiti hoće li održati raspravu na plenarnoj sjednici i hoće li tu raspravu zaključiti rezolucijom. Postupak iz stavka 8. primjenjuje se mutatis mutandis. Osim toga, Parlament može odlučiti iskoristiti pravo koje mu je dodijeljeno člankom 225. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, čime pokreće postupak iz članka 47.

(1) Uredba (EU) 2019/788 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o europskoj građanskoj inicijativi (SL L 130, 17.5.2019., str. 55.).
Posljednje ažuriranje: 17. siječnja 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti