Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2023. január
EPUB 152kPDF 737k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

VIII. CÍM : BIZOTTSÁGOK ÉS KÜLDÖTTSÉGEK
1. FEJEZET : BIZOTTSÁGOK

222. cikk : A polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos közmeghallgatások és viták

1.   Amikor a Bizottság az (EU) 2019/788 európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban polgári kezdeményezésről szóló értesítést tett közzé az e célra szolgáló nyilvántartásban, az Európai Parlament elnöke a Bizottsági Elnökök Értekezlete elnökének javaslatára:

(a)   megbízza a VI. mellékletnek megfelelően a téma szerint illetékes bizottságot az (EU) 2019/788 rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében említett közmeghallgatás megszervezésével; a petíciók tárgyában illetékes bizottság automatikusan társbizottsággá válik az 57. cikkben foglaltaknak megfelelően;

(b)   abban az esetben, ha két vagy több, az e célra szolgáló nyilvántartásban az (EU) 2019/788 rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban közzétett értesítésekben szereplő polgári kezdeményezés tárgya hasonló, a szervezőkkel folytatott konzultációt követően dönthet úgy, hogy közös közmeghallgatást kell szervezni, amelyen az összes érintett polgári kezdeményezéssel azonos feltételek mellett kell foglalkozni.

2.   A téma szerint illetékes bizottság:

(a)   megvizsgálja, hogy a Bizottság az (EU) 2019/788 rendelet 15. cikkének (1) bekezdésével összhangban megfelelő szinten fogadta-e a szervezői csoportot;

(b)   szükség esetén a Bizottsági Elnökök Értekezletének támogatásával gondoskodik arról, hogy a Bizottság megfelelően részt vegyen a közmeghallgatás megszervezésében, és hogy a meghallgatáson megfelelő szinten képviselve legyen.

3.   A téma szerint illetékes bizottság elnöke a kezdeményezésnek a Bizottsághoz az (EU) 2019/788 rendelet 13. cikkével összhangban történő benyújtásától számított három hónapon belül egy megfelelő időpontban összehívja a közmeghallgatást.

4.   Az illetékes bizottság a Parlamentben megszervezi a közmeghallgatást, adott esetben az Unió azon más intézményeivel és szerveivel együtt, amelyek azon részt kívánnak venni. Más érdekelt feleket is meghívhat.

A téma szerint illetékes bizottság felkér egy a szervezőket képviselő csoportot, amelynek az (EU) 2019/788 rendelet 5. cikke (3) bekezdésének első albekezdésében említett kapcsolattartó személyek közül legalább az egyik tagja, hogy a meghallgatáson ismertesse a kezdeményezést.

5.   Az Elnökség a Bizottsággal együtt megállapított szabályok szerint szabályokat fogad el a felmerülő költségek megtérítése vonatkozásában.

6.   Az Elnök és a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnöke az e cikkben foglalt hatásköreiket átruházhatják az egyik alelnökre, illetve egy másik bizottság elnökére.

7.   Amennyiben az 57. vagy az 58. cikkben foglalt feltételek teljesülnek, e rendelkezések a többi bizottságra is értelemszerűen alkalmazandók. A 210. és 211. cikket is alkalmazni kell.

A 25. cikk (9) bekezdése a polgári kezdeményezésekkel kapcsolatos közmeghallgatásokra nem alkalmazandó.

8.   A Parlament az (EU) 2019/788 rendelet 14. cikkének (1) bekezdésével összhangban a vonatkozó nyilvántartásban közzétett értesítésben szereplő polgári kezdeményezésről a közmeghallgatást követő plenáris ülésen vitát tart, és már a vita napirendre tűzésekor határoz arról, hogy a vitát állásfoglalással zárja-e majd le. A Parlament nem zárja le állásfoglalással a vitát, ha ugyanezen vagy a következő plenáris ülés napirendjén azonos vagy hasonló tárgyú jelentés szerepel, kivéve, ha az Elnök kivételes indokok alapján más javaslatot tesz. Ha a Parlament úgy határoz, hogy a vitát állásfoglalással zárja le, akkor a téma szerint illetékes bizottság, egy képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő állásfoglalási indítványt terjeszthet be. A 132. cikk (3)–(8) bekezdése az állásfoglalási indítványok előterjesztéséről és a róluk tartott szavazásokról értelemszerűen alkalmazandó.

9.   A Bizottságnak az adott polgári kezdeményezéssel kapcsolatos jogi és politikai következtetéseit felvázoló közleményét követően, a Parlament értékeli a Bizottság által a közlemény eredményeként tett lépéseket. Amennyiben a Bizottság nem terjeszt elő megfelelő javaslatot a polgári kezdeményezésről, a téma szerint illetékes bizottság a polgári kezdeményezés szervezőivel konzultálva meghallgatást szervezhet. A Parlament ezen kívül dönthet arról, hogy tart-e plenáris vitát, és hogy a vitát állásfoglalással zárja-e le. A (8) bekezdésben meghatározott eljárás értelemszerűen alkalmazandó. A Parlament dönthet úgy is, hogy él az Európai Unió működéséről szóló szerződés 225. cikke szerinti jogával, ezáltal elindítva az ezen eljárási szabályzat 47. cikkében meghatározott eljárást.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/788 rendelete (2019. április 17.) az európai polgári kezdeményezésről (HL L 130, 2019.5.17., 55. o.).
Utolsó frissítés: 2023. január 17.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat