Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2023. gada janvāris
EPUB 146kPDF 781k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VIII SADAĻA : KOMITEJAS UN DELEGĀCIJAS
1. NODAĻA : KOMITEJAS

222. pants : Atklāta uzklausīšana un debates par pilsoņu iniciatīvām

1.   Ja Komisija paziņojumu par pilsoņu iniciatīvu ir publicējusi šim nolūkam paredzētajā reģistrā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/788 (1) 14. panta 1. punktu, Parlamenta priekšsēdētājs pēc Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāja ierosinājuma:

(a)   uzdod komitejai, kas atbildīga par attiecīgo tematu saskaņā ar VI pielikumu, organizēt atklāto uzklausīšanu, kas paredzēta Regulas (ES) 2019/788 14. panta 2. punktā; par lūgumrakstiem atbildīgo komiteju automātiski iesaista komitejas darbā saskaņā ar Reglamenta 57. pantu;

(b)   ja divām vai vairākām pilsoņu iniciatīvām, par kurām paziņojumi ir publicēti attiecīgajā reģistrā saskaņā ar Regulas (ES) 2019/788 14. panta 1. punktu, ir līdzīgs priekšmets, pēc apspriešanās ar organizatoriem var nolemt, ka ir jāorganizē kopīga atklātā uzklausīšana, kurā visas attiecīgās pilsoņu iniciatīvas vērtē pēc vienādiem kritērijiem.

2.   Par konkrēto jautājumu atbildīgā komiteja:

(a)   pārliecinās, ka Komisija atbilstošā līmenī ir tikusies ar organizatoru grupu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/788 15. panta 1. punktu;

(b)   nodrošina — ja nepieciešams, ar Komiteju priekšsēdētāju konferences atbalstu —, ka Komisija pienācīgi piedalās atklātās uzklausīšanas organizēšanā un ka uzklausīšanā tā ir pārstāvēta atbilstošā līmenī.

3.   Par konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas priekšsēdētājs sasauc atklāto uzklausīšanu piemērotā dienā triju mēnešu laikā pēc iniciatīvas iesniegšanas Komisijai saskaņā ar Regulas (ES) 2019/788 13. pantu.

4.   Par konkrēto jautājumu atbildīgā komiteja organizē atklātu uzklausīšanu Parlamentā — attiecīgā gadījumā kopā ar citām Savienības iestādēm un struktūrām, kam varētu būt vēlme piedalīties. Tā var uzaicināt piedalīties citas ieinteresētās personas.

Par konkrēto jautājumu atbildīgā komiteja uzaicina organizatoru pārstāvju grupu, kurā ir arī vismaz viena Regulas (ES) 2019/788 5. panta 3. punkta pirmajā daļā minētā kontaktpersona, uzklausīšanā iepazīstināt ar iniciatīvu.

5.   Prezidijs saskaņā ar kārtību, kāda panākta, vienojoties ar Komisiju, pieņem noteikumus par radīto izdevumu atmaksāšanu.

6.   Parlamenta priekšsēdētājs un Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājs var deleģēt savas šajā pantā noteiktās pilnvaras attiecīgi Parlamenta priekšsēdētāja vietniekam un citas komitejas priekšsēdētājam.

7.   Ja ir izpildīti 57. un 58. pantā paredzētie nosacījumi, šos noteikumus pēc analoģijas piemēro arī citām komitejām. Piemēro arī 210. un 211. pantu.

Reglamenta 25. panta 9. punktu atklātām uzklausīšanām par pilsoņu iniciatīvām nepiemēro.

8.   Parlaments nākamajā sesijā pēc atklātās uzklausīšanas rīko debates par pilsoņu iniciatīvu, par kuru paziņojums ir publicēts attiecīgajā reģistrā saskaņā ar Regulas (ES) 2019/788 14. panta 1. punktu, un, iekļaujot debates savā darba kārtībā, lemj par to, vai debašu noslēgumā tiks iesniegta rezolūcija. Parlaments nevar nolemt, ka debašu noslēgumā tiks iesniegta rezolūcija, ja tajā pašā vai nākamajā sesijā ir paredzēts ziņojums par identisku vai līdzīgu tematu, ja vien Parlamenta priekšsēdētājs ārkārtēju iemeslu dēļ neierosina darīt citādi. Ja Parlaments nolemj debašu noslēgumā pieņemt rezolūciju, atbildīgā komiteja, politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu. Pēc analoģijas piemēro 132. panta 3. līdz 8. punktu par rezolūciju priekšlikumu iesniegšanu un balsošanu par tiem.

9.   Pēc Komisijas paziņojuma, kurā izklāstīti tās juridiskie un politiskie secinājumi par konkrētu pilsoņu iniciatīvu, Parlaments novērtē pasākumus, ko Komisija veikusi šāda paziņojuma rezultātā. Ja Komisija neiesniedz atbilstošu priekšlikumu par pilsoņu iniciatīvu, par jautājumu atbildīgā komiteja var rīkot uzklausīšanu, apspriežoties ar pilsoņu iniciatīvas organizatoriem. Turklāt Parlaments var pieņemt lēmumu par to, vai tiks rīkotas plenārsēdes debates un vai šo debašu noslēgumā tiks iesniegta rezolūcija. Pēc analoģijas piemēro procedūru, kas izklāstīta 211. panta 8. punktā. Parlaments var arī nolemt izmantot tiesības, kas tam piešķirtas ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu, tādējādi aktivizējot 47. pantā paredzēto procedūru.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regula (ES) 2019/788 par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (OV L 130, 17.5.2019., 55. lpp.).
Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 17. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika