Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - styczeń 2023
EPUB 156kPDF 811k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VIII : KOMISJE I DELEGACJE
ROZDZIAŁ 1 : KOMISJE

Artykuł 222 : Wysłuchania publiczne i debaty dotyczące inicjatyw obywatelskich

1.   Po opublikowaniu przez Komisję w odpowiednim rejestrze zawiadomienia o inicjatywie obywatelskiej zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 (1), na wniosek przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji Przewodniczący Parlamentu Europejskiego:

(a)   zwraca się do komisji przedmiotowo właściwej zgodnie z załącznikiem VI o zorganizowanie wysłuchania publicznego przewidzianego w art. 14 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/788; komisja przedmiotowo właściwa dla petycji zostaje z urzędu zaangażowana w prace na podstawie art. 57 niniejszego Regulaminu;

(b)   jeżeli co najmniej dwie inicjatywy obywatelskie, o których zawiadomienie opublikowano w odpowiednim rejestrze zgodnie z art. 14 ust. 1 lit. rozporządzenia (UE) 2019/788 dotyczą podobnej sprawy, może – po konsultacji z organizatorami – zadecydować o zorganizowaniu wspólnego wysłuchania publicznego, na którym wszystkie odnośne inicjatywy obywatelskie zostaną omówione na równych prawach.

2.   Komisja przedmiotowo właściwa:

(a)   upewnia się, że grupa organizatorów została przyjęta przez Komisję na odpowiednim szczeblu zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/788;

(b)   dba o to, aby Komisja – w razie potrzeby przy wsparciu Konferencji Przewodniczących Komisji – była odpowiednio zaangażowana w organizację wysłuchania publicznego oraz aby podczas wysłuchania była reprezentowana na odpowiednim szczeblu.

3.   Przewodniczący komisji przedmiotowo właściwej wyznacza odpowiednią datę wysłuchania publicznego, przypadającą w terminie trzech miesięcy od przedłożenia inicjatywy Komisji zgodnie z art. 13 rozporządzenia (UE) 2019/788.

4.   Komisja przedmiotowo właściwa organizuje w Parlamencie wysłuchanie publiczne, w stosownych przypadkach we współpracy z innymi instytucjami i organami Unii zainteresowanymi taką współpracą. Może ona zaprosić do udziału inne zainteresowane strony.

Komisja przedmiotowo właściwa zaprasza do przedstawienia inicjatywy na wysłuchaniu reprezentatywną grupę organizatorów, w tym co najmniej jedną z osób wyznaczonych do kontaktów, o których mowa w art. 5 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia (UE) 2019/788.

5.   Stosownie do uzgodnień poczynionych z Komisją Prezydium przyjmuje przepisy dotyczące zwrotu poniesionych kosztów.

6.   Przewodniczący Parlamentu oraz przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji mogą powierzyć swoje uprawnienia na mocy niniejszego artykułu odpowiednio wiceprzewodniczącemu lub innemu przewodniczącemu komisji.

7.   Jeżeli są spełnione warunki określone w art. 57 lub 58, przepisy te mają również odpowiednie zastosowanie do innych komisji. Stosuje się również art. 210 i 211.

Artykuł 25 ust. 9 nie ma zastosowania do wysłuchań publicznych dotyczących inicjatyw obywatelskich.

8.   Parlament organizuje debatę dotyczącą inicjatywy obywatelskiej, w odniesieniu do której opublikowano zawiadomienie w odpowiednim rejestrze zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2019/788, na sesji miesięcznej następującej po wysłuchaniu publicznym oraz decyduje, podczas wpisywania debaty do porządku dziennego, czy debata zostanie zakończona uchwaleniem rezolucji. Parlament nie kończy debaty uchwaleniem rezolucji, jeśli podczas bieżącej lub kolejnej sesji miesięcznej przewidziane jest sprawozdanie na ten sam lub podobny temat, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności przewodniczący zgłosi inną propozycję. Jeśli Parlament zadecyduje o zamknięciu debaty rezolucją, komisja przedmiotowo właściwa, grupa polityczna lub posłowie w liczbie stanowiącej co najmniej niski próg mogą złożyć projekt rezolucji. Artykuł 132 ust. 3–8, dotyczące składania projektów rezolucji i głosowania nad nimi, stosuje się odpowiednio.

9.   W następstwie komunikatu Komisji zawierającego jej prawne i polityczne wnioski dotyczące konkretnej inicjatywy obywatelskiej Parlament ocenia działania podjęte przez Komisję w wyniku takiego komunikatu. Jeżeli Komisja nie przedstawi odpowiedniego wniosku w sprawie inicjatywy obywatelskiej, komisja przedmiotowo właściwa może zorganizować wysłuchanie w porozumieniu z organizatorami inicjatywy obywatelskiej. Ponadto Parlament może zdecydować, czy przeprowadzić debatę plenarną i czy zamknąć tę debatę rezolucją. Procedurę określoną w ust. 8 stosuje się odpowiednio. Parlament może również zadecydować o skorzystaniu z prawa przyznanego mu na mocy art. 225 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uruchamiając tym samym procedurę z art. 47.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej (Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 55).
Ostatnia aktualizacja: 17 stycznia 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności