Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - januar 2023
EPUB 139kPDF 663k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VIII : ODBORI IN DELEGACIJE
POGLAVJE 1 : ODBORI

Člen 222 : Javne predstavitve in razprave o državljanskih pobudah

1.   Ko Komisija obvestilo o državljanski pobudi objavi v ustreznem registru v skladu s členom 14(1) Uredbe (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta (1), predsednik Evropskega parlamenta na predlog predsednika konference predsednikov odborov:

(a)   odboru, pristojnemu za vsebino pobude v skladu s Prilogo VI, naloži, naj organizira javno predstavitev iz člena 14(2) Uredbe (EU) 2019/788; odbor, pristojen za peticije, je samodejno pridružen v skladu s členom 57;

(b)   lahko, kadar dve ali več državljanskih pobud, o katerih so bila obvestila objavljena v ustreznem registru v skladu s členom 14(1) Uredbe (EU) 2019/788, obravnava podobno vsebino, po posvetovanju z organizatorji sklene, da se organizira skupna javna predstavitev, v kateri se enako obravnavajo vse državljanske pobude.

2.   Vsebinsko pristojni odbor:

(a)   preveri, ali je Komisija v skladu s členom 15(1) Uredbe (EU) 2019/788 skupino organizatorjev sprejela na ustrezni ravni;

(b)   zagotovi – po potrebi mu pri tem pomaga konferenca predsednikov odborov –, da Komisija ustrezno sodeluje pri pripravi javne predstavitve in da je na predstavitvi zastopana na ustrezni ravni.

3.   Predsednik vsebinsko pristojnega odbora skliče javno predstavitev na ustrezen datum v treh mesecih po predložitvi pobude Komisiji v skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2019/788.

4.   Vsebinsko pristojni odbor pripravi javno predstavitev v Parlamentu, po potrebi skupaj z drugimi institucijami in organi Unije, ki želijo sodelovati. Povabi lahko druge deležnike.

Vsebinsko pristojni odbor povabi reprezentativno skupino organizatorjev, v kateri je vsaj ena od kontaktnih oseb iz člena 5(3), prvi pododstavek, Uredbe (EU) 2019/788, naj na predstavitvi predstavi pobudo.

5.   Predsedstvo v skladu z dogovorom s Komisijo sprejme pravila o povračilu nastalih stroškov.

6.   Pooblastila iz tega člena lahko predsednik Parlamenta in predsednik konference predsednikov odborov preneseta na podpredsednika oziroma na drugega predsednika odbora.

7.   Če so izpolnjeni pogoji iz člena 57 ali člena 58, se te določbe smiselno uporabljajo tudi za druge odbore. Uporabljata se tudi člena 210 in 211.

Člen 25(9) se za javne predstavitve o državljanskih pobudah ne uporablja.

8.   Parlament razpravlja o državljanski pobudi, o kateri je bilo obvestilo objavljeno v ustreznem registru v skladu s členom 14(1) Uredbe (EU) 2019/788, na delnem zasedanju, ki sledi javni predstavitvi, in se pri njeni uvrstitvi na svoj dnevni red odloči, ali bo razpravo zaključil z resolucijo. Razprave ne zaključi z resolucijo, kadar je za to ali za naslednje delno zasedanje predvidena obravnava poročila o isti ali podobni zadevi, razen če predsednik izjemoma predlaga drugače. Če Parlament odloči, da bo razpravo zaključil z resolucijo, lahko predlog resolucije vloži vsebinsko pristojni odbor, politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag. Smiselno se uporablja člen 132(3) do (8) o vlaganju in glasovanju o predlogih resolucij.

9.   Ko parlament prejme sporočilo Komisije o njenih pravnih in političnih sklepih glede posamezne državljanske pobude, oceni ukrepe, ki jih Komisija sprejme na podlagi tega sporočila. Če Komisija ne predloži ustreznega predloga o državljanski pobudi, lahko vsebinsko pristojni odbor po posvetovanju z organizatorji državljanske pobude organizira predstavitev. Parlament lahko tudi odloči, ali bo sklical razpravo na plenarnem zasedanju in ali bo zadevo zaključil z resolucijo. Smiselno se uporablja postopek iz odstavka 8. Parlament lahko tudi odloči, da bo uveljavil pravico, ki jo ima na podlagi člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije, in tako sprožil postopek iz člena 47 Poslovnika.

(1) Uredba (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi (UL L 130, 17.5.2019, str. 55).
Zadnja posodobitev: 17. januar 2023Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov