Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - февруари 2023 г.
EPUB 180kPDF 886k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ I : КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ И КОНФЛИКТИТЕ НА ИНТЕРЕСИ

Член 1  :  Ръководни принципи

В рамките на своя мандат членовете на ЕП:

а)   се ръководят от и спазват следните общи принципи на поведение: необвързаност с интереси, неприкосновеност, откритост, усърдие, честност, отговорност и зачитане на репутацията на Парламента,

б)   действат единствено в името на общия интерес и не получават, нито се стремят да получат каквато и да е пряка или непряка финансова полза или други облаги.

Член 2  :  Основни задължения на членовете на ЕП

В рамките на своя мандат членовете на ЕП:

а)   не сключват споразумения, които предвиждат те да действат или да гласуват в интерес на трети юридически или физически лица, което би могло да компрометира свободата на техния глас, посочена в член 6 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г. и в член 2 от Устава на членовете на Европейския парламент,

б)   не искат, не приемат и не получават никакви преки или непреки ползи, нито каквато и да е друга облага, било то под формата на парична сума или в натура, за следване на определен вид поведение в рамките на своята парламентарна дейност и надлежно гарантират избягването на всяка ситуация, която би могла да бъде свързана с подкупи, корупция или оказване на неправомерно влияние,

в)   не осъществяват професионално дейности по лобиране, които имат пряко отношение към процеса на вземане на решения в Съюза.

Член 3  :  Конфликти на интереси

1.   Конфликт на интереси е налице, когато член на ЕП има личен интерес, който би могъл неправомерно да повлияе на изпълнението на неговите функции като член на ЕП. Конфликт на интереси не е налице, когато член на ЕП извлича полза поради принадлежността си към населението като цяло или към голяма категория лица.

2.   Всеки член на ЕП, който установи, че е изложен на конфликт на интереси, взема незабавно необходимите мерки, за да го отстрани, в съответствие с принципите и разпоредбите на настоящия кодекс за поведение. Ако членът на ЕП не е в състояние да разреши конфликта на интереси, той писмено съобщава за това на председателя. В случай на съмнение, членът на ЕП може да поиска поверително становище от консултативния комитет относно поведението на членовете на ЕП, посочен в член 7.

3.   Без да се нарушава параграф 2, преди да се изкажат или да гласуват в пленарно заседание или в някой от органите на Парламента, или когато бъдат предложени за докладчици, членовете на ЕП оповестяват публично всеки действителен или потенциален конфликт на интереси в зависимост от разглеждания въпрос, когато конфликтът на интереси не е виден от данните, декларирани съгласно член 4. Това се съобщава писмено или устно на председателя в хода на съответното парламентарно разискване.

Член 4  :  Декларация на членовете на ЕП

1.   За целите на прозрачността членовете на ЕП подават на своя лична отговорност декларация за финансовите си интереси до председателя преди края на първата месечна сесия след изборите за Европейски парламент (или в срок от 30 дни от встъпването в длъжност в Парламента в хода на парламентарен мандат) в съответствие с формуляра, приет от Бюрото съгласно член 9. Те информират председателя за всяка промяна, която се отразява върху тяхната декларация, преди края на месеца, следващ месеца на настъпването на всяка промяна.

2.   Декларацията за финансови интереси съдържа следната точно изложена информация:

а)   професионална(-и) дейност(и) на члена на ЕП през трите години преди поемането на функциите му в Парламента, както и участието му за същия период в управителни или други съвети на дружества, неправителствени организации, асоциации или други образувания, притежаващи правосубектност,

б)   всяко възнаграждение, получавано във връзка с упражняван мандат в друг парламент,

в)   всяка редовна дейност, изпълнявана срещу възнаграждение от члена на ЕП паралелно с мандата му, независимо дали в качеството на наето или самостоятелно заето лице,

г)   участие в управителни или други съвети на дружества, неправителствени организации, асоциации или други образувания, притежаващи правосубектност, или упражняването на всяка друга външна дейност от страна на член на ЕП, независимо дали срещу възнаграждение или не,

д)   всяка временна странична дейност, извършвана срещу възнаграждение (включително писателска дейност, изнасяне на лекции или предоставяне на експертни услуги), ако общото възнаграждение за всички временни странични дейности на члена на ЕП надвишава 5 000 EUR за календарна година,

е)   участие в дружество или партньорство за случаите, при които е възможно от това да произтекат политически последици или посоченото участие предоставя на члена на ЕП значително влияние върху дейността на съответната организация,

ж)   всяка помощ − финансова, материална или административна, която членът на ЕП получава в допълнение към осигуряваните от Парламента средства и която му се предоставя във връзка с неговата политическа дейност от трети лица, като се посочва самоличността на последните,

з)   всеки друг финансов интерес, който би могъл да окаже влияние върху изпълнението на функциите му на член на ЕП.

За всеки един от декларираните в съответствие с първа алинея елементи членът на ЕП по целесъобразност посочва дали е получил възнаграждение за него или не; във връзка с букви а), в), г), д) и е) членовете на ЕП посочват също така една от следните категории доходи:

-   не срещу възнаграждение;

-   от 1 до 499 EUR на месец;

-   от 500 до 1 000 EUR на месец;

-   от 1 001 до 5 000 EUR на месец;

-   от 5 001 до 10 000 EUR на месец;

-   над 10 000 EUR на месец, като се посочва закръглена на най-близките десет хиляди сума.

Всеки доход, получаван нередовно от члена на ЕП по всяка от посочените в съответствие с първа алинея букви, се изчислява на годишна основа, като се разделя на 12 и се разпределя в една от категориите, посочени във втора алинея.

3.   Информацията, предоставена на председателя в съответствие с настоящия член, се публикува на уебсайта на Парламента в лесно достъпен формат.

4.   Никой член на ЕП не може да бъде избран да заема мандатна длъжност в Парламента или неговите органи, да бъде определен за докладчик или да участва в официална делегация или междуинституционални преговори, ако не е подал декларация за финансовите си интереси.

5.   Ако председателят получи информация, която според него указва, че декларацията за финансовите интереси на даден член на ЕП е в значителна степен неточна или неактуална, той може да се посъветва с Консултативния комитет, предвиден в член 7. Ако е целесъобразно, председателят изисква от члена на ЕП да коригира декларацията си в срок от 10 дни. Бюрото може да приеме решение за прилагане на параграф 4 за членовете на ЕП, които не са изпълнили искането от страна на председателя за корекция.

6.   Докладчиците могат да посочат на доброволни начала в изложението на мотивите към своя доклад представителите на външни интереси, с които са се консултирали по въпроси, свързани с предмета на доклада(1).

Член 5  :  Подаръци или сходни облаги

1.   Членовете на Европейския парламент не приемат подаръци или сходни облаги при изпълнение на функциите си, с изключение на такива, чиято приблизителна стойност не надвишава 150 EUR и които са поднесени от вежливост или такива, поднесени им от вежливост в качеството им на официални представители на Парламента.

2.   Всеки подарък, поднесен на член на ЕП в съответствие с параграф 1 в качеството му на официален представител на Парламента, се предава на председателя и спрямо него се прилагат мерките по прилагане, определени от Бюрото съгласно член 9.

3.   Разпоредбите на параграфи 1 и 2 не се прилагат за възстановяване на пътните, квартирните и дневните разноски на членовете на ЕП или за пряко плащане на такива разноски от трети страни, когато членовете на ЕП присъстват, съгласно покана и при изпълнение на техните функции, на събития, организирани от трети страни.

Обхватът на настоящия параграф, и по-специално правилата за гарантиране на прозрачността, се уточнява в мерките по прилагане, определени от Бюрото съгласно член 9.

Член 6  :  Дейности на бившите членове на ЕП

Бившите членове на Европейския парламент, осъществяващи професионално дейности по лобиране или представителство, които имат пряко отношение към процеса на вземане на решения в Съюза, следва да информират Европейския парламент за тях и не могат, по време на цялата продължителност на тези дейности, да се ползват от облекченията, предоставени на бившите членове на ЕП в съответствие с определените за тази цел правила от Бюрото(2).

Член 7  :  Консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП

1.   Създава се консултативен комитет относно поведението на членовете на ЕП („Консултативен комитет“).

2.   Консултативният комитет се състои от петима членове, определени от председателя в началото на неговия мандат измежду членовете на комисията по конституционни въпроси и на комисията по правни въпроси, при отчитане на опита на членовете на ЕП и политическия баланс.

Всеки член на Консултативния комитет поема председателството за шест месеца на ротационен принцип.

3.   Председателят определя също така в началото на мандата си резервни членове на Консултативния комитет, по един от всяка непредставена в рамките на Консултативния комитет политическа група.

В случай на постъпил сигнал за нарушение на настоящия кодекс за поведение от член на политическа група, която не е представена в рамките на Консултативния комитет, съответният резервен член става по право шести член на Консултативния комитет за целите на разглеждането на посочения сигнал за нарушение.

4.   По искане на член на ЕП, Консултативният комитет му предоставя поверително и в срок от 30 календарни дни, насоки за тълкуване и прилагане на разпоредбите на настоящия кодекс за поведение. Въпросният член на ЕП има право да се позовава на тези насоки.

По искане на председателя, Консултативният комитет се произнася по сигналите за нарушения на настоящия кодекс и предоставя съвети на председателя относно евентуалните мерки, които следва да се предприемат.

5.   Консултативният комитет може, след консултация с председателя, да се обърне за съвет към външни експерти.

6.   Консултативният комитет публикува годишен доклад за своята дейност.

Член 8  :  Процедура в случай на нарушения на Кодекса за поведение

1.   Когато са налице основания да се предположи, че даден член на Европейския парламент вероятно е извършил нарушение на настоящия кодекс за поведение, председателят, с изключение на очевидно неоснователни случаи, информира за това Консултативния комитет.

2.   Консултативният комитет разглежда обстоятелствата по сигнала за нарушение и може да изслуша заинтересования член на ЕП. Въз основа на своите заключения Консултативният комитет отправя препоръка до председателя за евентуално решение.

В случай на предполагаемо нарушение на Кодекса за поведение от постоянен или резервен член на Консултативния комитет съответният постоянен или резервен член се въздържа от участие в заседанията на Консултативния комитет, на които се разглежда въпросното предполагаемо нарушение.

3.   Ако, след като разгледа препоръката и след като е приканил съответния член на ЕП да представи своите забележки в писмен вид, председателят заключи, че съответният член на ЕП е нарушил Кодекса за поведение, той взема мотивирано решение, в което се определя санкция. Председателят информира члена на ЕП за мотивираното решение.

Постановената санкция може да включва една или няколко от посочените в член 176, параграфи 4—6 от Правилника за дейността мерки.

4.   Вътрешните процедури за обжалване, определени в член 177 от Правилника за дейността, са на разположение на съответния член на ЕП.

Член 9  : Мерки за прилагане

Бюрото определя мерките за прилагане на настоящия кодекс за поведение, включително процедура за контрол, и при необходимост актуализира размера на посочените в членове 4 и 5 суми.

Бюрото може да прави предложения за преразглеждане на настоящия кодекс за поведение.

(1)Вж. Решение на Бюрото от 12 септември 2016 г. относно прилагането на Междуинституционално споразумение относно съвместен Регистър за прозрачността.
(2)Решение на Бюрото от 12 април 1999 г. относно привилегии, предоставяни на бивши членове на Европейския парламент.
Последно осъвременяване: 21 февруари 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност