Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - Helmikuu 2023
EPUB 146kPDF 658k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE I : EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN MENETTELYSÄÄNNÖT TALOUDELLISTEN SIDONNAISUUKSIEN JA ETURISTIRIITOJEN ALALLA

1 artikla : Pääperiaatteet

Edustajantointa hoitaessaan Euroopan parlamentin jäsenet

a)   noudattavat toiminnassaan seuraavia yleisiä toimintaperiaatteita: pyyteettömyys, nuhteettomuus, avoimuus, huolellisuus, rehellisyys, vastuullisuus ja parlamentin maineen varjeleminen,

b)   toimivat ainoastaan yleisen edun mukaisesti eivätkä saa tai pyri saamaan minkäänlaista suoraa tai epäsuoraa taloudellista etua tai muuta palkkiota.

2 artikla : Jäsenten tärkeimmät velvollisuudet

Edustajantoimessaan Euroopan parlamentin jäsenet

a)   eivät tee mitään sopimusta, joka saisi heidät toimimaan tai äänestämään kolmannen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön edun mukaisesti, mikä saattaisi vaarantaa heidän äänestysvapautensa sellaisena kuin se on heille annettu Euroopan parlamentin jäsenten valitsemisesta yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 6 artiklassa sekä Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen 2 artiklassa,

b)   eivät vaadi, hyväksy tai ota vastaan mitään suoraa tai epäsuoraa etua tai muuta palkkiota rahana tai luontoisetuna siitä, että he käyttäytyvät tietyllä tavalla työssään parlamentissa, ja välttävät huolellisesti tilanteita, jotka voivat viitata lahjontaan, korruptioon tai sopimattomaan vaikuttamiseen.

c)   eivät harjoita unionin päätöksentekoprosessiin suoraan liittyvää vastikkeellista ammattimaista edunvalvontatoimintaa.

3 artikla : Eturistiriidat

1.   Eturistiriita vallitsee silloin, kun Euroopan parlamentin jäsenellä on henkilökohtainen intressi, joka saattaa vaikuttaa epäasianmukaisesti hänen edustajantoimensa hoitamiseen. Eturistiriitaa ei ole, jos jäsen hyötyy ainoastaan siitä, että hän kuuluu tiettyyn väestöön tai laajaan henkilöryhmään.

2.   Jos jäsenen eturistiriita on ilmeinen, hänen on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimiin tilanteen korjaamiseksi näiden menettelysääntöjen periaatteiden ja määräysten mukaisesti. Jos jäsen ei kykene ratkaisemaan eturistiriitaa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti puhemiehelle. Epäselvässä tilanteessa jäsen voi luottamuksellisesti pyytää 7 artiklan mukaisesti perustetun jäsenten toimintaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausuntoa.

3.   Jäsenten on ilmoitettava ennen puheenvuoroaan tai äänestystä täysistunnossa tai parlamentin elimissä tai kun heitä ehdotetaan esittelijöiksi, kaikki käsiteltävänä olevaan kysymykseen liittyvät todelliset tai mahdolliset eturistiriidat, elleivät ne käy ilmi 4 artiklan mukaisesti ilmoitetuista tiedoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 2 kohdan soveltamista. Tämä ilmoitus tehdään kirjallisesti tai suullisesti puhemiehelle tai valiokunnan puheenjohtajalle kyseessä olevien parlamentaaristen menettelyjen aikana.

4 artikla : Jäsenen ilmoitus

1.   Euroopan parlamentin jäsenet tekevät avoimuuden vuoksi omalla vastuullaan puhemiehelle ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksistaan ennen Euroopan parlamentin vaaleja seuraavan ensimmäisen istuntojakson päättymistä (tai vaalikauden aikana 30 päivän kuluessa siitä, kun jäsen ryhtyy hoitamaan edustajantointa Euroopan parlamentissa) käyttäen puhemiehistön 9 artiklan mukaisesti hyväksymää lomaketta. He ilmoittavat puhemiehelle kaikista ilmoitukseensa vaikuttavista muutoksista kutakin muutosta seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

2.   Taloudellisia sidonnaisuuksia koskevaan ilmoitukseen on sisällytettävä seuraavat tiedot täsmällisesti esitettyinä:

a)   jäsenen ammatillinen toiminta kolmelta Euroopan parlamentin edustajantoimen vastaanottamista edeltäneeltä vuodelta sekä samalta ajanjaksolta hänen osallistumisensa yritysten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten tai muiden oikeushenkilöinä olemassa olevien elinten johtokuntiin tai hallituksiin,

b)   palkkiot, jotka jäsen saa edustajantoimen hoitamisesta jossain toisessa parlamentissa,

c)   jäsenen edustajantoimensa ohella harjoittama säännöllinen vastikkeellinen toiminta joko työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana,

d)   osallistuminen yritysten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten tai muiden oikeushenkilöinä olemassa olevien elinten johtokuntiin tai hallituksiin tai muun vastikkeellisen tai vastikkeettoman ulkopuolisen toiminnan harjoittaminen,

e)   muu satunnainen vastikkeellinen ulkopuolinen toiminta (kirjoitus-, konferenssi- ja asiantuntijatehtävät mukaan luettuina), jos kokonaiskorvaus kaikesta jäsenen satunnaisesta ulkopuolisesta toiminnasta ylittää 5 000 euroa kalenterivuoden aikana,

f)   osallistuminen yritykseen tai yhteenliittymään, jos tällä on mahdollisia seurauksia julkiselle politiikalle tai jos osallistuminen antaa jäsenelle merkittävää vaikutusvaltaa kyseisen elimen asioihin,

g)   poliittiseen toimintaan liittyvä kolmannen osapuolen jäsenelle myöntämä tuki, olipa se taloudellista taikka annettu työvoiman tai materiaalin muodossa, jonka hän saa Euroopan parlamentin myöntämän tuen lisäksi, sekä kyseisen kolmannen osapuolen nimi,

h)   kaikki muut taloudelliset sidonnaisuudet, jotka saattavat vaikuttaa jäsenen tehtävien hoitoon.

Jäsenen on tapauksen mukaan mainittava kunkin ensimmäisen alakohdan nojalla ilmoitettavan toiminnan osalta, onko se vastikkeellista; jäsenen on a, c, d, e ja f alakohdassa ilmoitettavan toiminnan osalta mainittava myös jokin seuraavista tuloluokista:

–   vastikkeeton;

–   1–499 euroa kuukaudessa;

–   500–1 000 euroa kuukaudessa;

–   1 001–5 000 euroa kuukaudessa;

–   5 001–10 000 euroa kuukaudessa;

–   yli 10 000 euroa kuukaudessa pyöristettynä lähimpään 10 000 euroon.

Kaikki muut jäsenen kustakin ensimmäisen alakohdan mukaan ilmoittamasta toiminnasta saamat epäsäännölliset tulot lasketaan vuositasolla, jaetaan kahdellatoista ja sijoitetaan johonkin toisessa alakohdassa vahvistetuista tuloluokista.

3.   Puhemiehelle tämän artiklan mukaisesti toimitetut tiedot julkaistaan parlamentin verkkosivustolla helppokäyttöisellä tavalla.

4.   Jäsentä ei voida valita uudelleen parlamentin tai sen elinten luottamustehtäviin, nimittää esittelijäksi tai valita osallistumaan viralliseen valtuuskuntaan tai toimielinten välisiin neuvotteluihin, jos hän ei ole esittänyt taloudellisia sidonnaisuuksia koskevaa ilmoitustaan.

5.   Jos puhemies saa tietoja, joiden perusteella hän katsoo, että jäsenen taloudellisia sidonnaisuuksia koskevassa ilmoituksessa on huomattavia virheitä tai se ei ole ajan tasalla, hän voi kuulla 7 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa komiteaa. Puhemies pyytää tarvittaessa jäsentä korjaamaan ilmoitusta 10 päivän kuluessa. Puhemiehistö voi hyväksyä päätöksen, jolla sovelletaan 4 kohtaa jäseniin, jotka eivät noudata puhemiehen pyyntöä korjata ilmoitus.

6.   Esittelijät voivat vapaaehtoisesti luetella mietintönsä perusteluissa, mitä ulkopuolisia tahoja on kuultu mietinnön aiheeseen liittyvistä seikoista(1).

5 artikla : Lahjat tai vastaavat etuisuudet

1.   Euroopan parlamentin jäsenten on edustajantointa hoitaessaan kieltäydyttävä vastaanottamasta lahjoja tai vastaavia etuisuuksia lukuun ottamatta kohteliaisuussyistä annettuja lahjoja tai etuisuuksia, joiden likimääräinen arvo on alle 150 euroa, tai heille Euroopan parlamentin virallisina edustajina kohteliaisuussyistä annettuja lahjoja tai etuisuuksia.

2.   Kaikki jäsenille heidän edustaessaan virallisesti Euroopan parlamenttia 1 kohdan mukaan annetut lahjat on toimitettava puhemiehelle ja niitä on käsiteltävä puhemiehistön vahvistamien täytäntöönpanosääntöjen 9 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä olevien 1 ja 2 kohdan määräyksiä ei sovelleta, kun korvataan jäsenten matka-, majoitus- tai oleskelukuluja tai kun kolmannet osapuolet maksavat nämä kulut suoraan, jäsenten osallistuessa kutsusta ja edustajantointa hoitaessaan kolmansien osapuolten järjestämiin tilaisuuksiin.

Tämän kohdan soveltamisala ja etenkin avoimuuden takaamiseen tähtäävät säännöt määritellään puhemiehistön 9 artiklan mukaisesti vahvistamissa täytäntöönpanosäännöissä.

6 artikla : Entisten jäsenten toiminta

Euroopan parlamentin entisten jäsenten, jotka harjoittavat unionin päätöksentekoprosessiin suoraan liittyvää ammattimaista edunvalvonta- tai edustustoimintaa, olisi ilmoitettava siitä Euroopan parlamentille, eivätkä he voi tällaista toimintaa harjoittaessaan hyödyntää puhemiehistön laatimien asiaa koskevien sääntöjen(2)mukaisia entisten jäsenten kulkuoikeuksia.

7 artikla : Jäsenten toimintaa käsittelevä neuvoa-antava komitea

1.   Perustetaan jäsenten toimintaa käsittelevä neuvoa-antava komitea ("neuvoa-antava komitea").

2.   Neuvoa-antava komitea koostuu viidestä jäsenestä, jotka puhemies nimittää toimikautensa alussa perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsenten joukosta ottaen huomioon jäsenten kokemuksen ja poliittisen tasapainon.

Kukin neuvoa-antavan komitean jäsen toimii vuorollaan puheenjohtajana kuuden kuukauden ajan.

3.   Puhemies nimittää toimikautensa alussa myös neuvoa-antavan komitean varajäsenet eli yhden jokaisesta poliittisesta ryhmästä, joka ei ole edustettuna neuvoa-antavassa komiteassa.

Jos jonkin sellaisen poliittisen ryhmän, joka ei ole edustettuna neuvoa-antavassa komiteassa, jäsenen väitetään rikkoneen näitä menettelysääntöjä, kyseistä poliittista ryhmää edustavasta varajäsenestä tulee tämän väitteen tutkinnan ajaksi neuvoa-antavan komitean kuudes varsinainen jäsen.

4.   Neuvoa-antava komitea antaa jäsenelle tämän pyynnöstä luottamuksellisesti ja 30 kalenteripäivän kuluessa ohjeita näiden menettelysääntöjen määräysten tulkitsemisesta ja soveltamisesta. Jäsenellä on oikeus luottaa saamiinsa ohjeisiin.

Neuvoa-antava komitea arvioi puhemiehen pyynnöstä myös näiden menettelysääntöjen väitetyt rikkomistapaukset ja antaa puhemiehelle mahdollisia toimenpiteitä koskevia neuvoja.

5.   Neuvoa-antava komitea voi puhemiestä kuultuaan pyytää neuvoa ulkopuolisilta asiantuntijoilta.

6.   Neuvoa-antava komitea julkaisee vuosittaisen kertomuksen toiminnastaan.

8 artikla : Menettelysääntöjen mahdollista rikkomista koskeva menettely

1.   Jos on syytä epäillä, että Euroopan parlamentin jäsen on ehkä syyllistynyt näiden menettelysääntöjen rikkomiseen, puhemies voi ilmoittaa tästä neuvoa-antavalle komitealle, paitsi jos kyseessä on selkeästi haitallinen tapaus.

2.   Neuvoa-antava komitea tarkastelee väitetyn rikkomisen olosuhteita ja voi kuulla kyseistä jäsentä. Komitea tekee havaintojensa perusteella puhemiehelle mahdollista päätöstä koskevan suosituksen.

Jos neuvoa-antavan komitean pysyvän jäsenen tai varajäsenen väitetään rikkoneen menettelysääntöjä, kyseisen pysyvän jäsenen tai varajäsenen on pidättäydyttävä osallistumasta väitetyn rikkomisen käsittelyyn neuvoa-antavassa komiteassa.

3.   Jos puhemies päätyy tämän suosituksen perusteella ja pyydettyään asianomaista jäsentä esittämään kirjallisia huomautuksia siihen johtopäätökseen, että kyseinen jäsen on toiminut vastoin menettelysääntöjä, hän tekee perustellun päätöksen seuraamuksesta. Puhemies ilmoittaa kyseessä olevalle jäsenelle perustellusta päätöksestä.

Seuraamus voi olla yksi tai useampi työjärjestyksen 176 artiklan 4–6 kohdassa luetelluista toimenpiteistä.

4.   Työjärjestyksen 177 artiklassa määritellyt sisäiset oikeussuojakeinot ovat kyseisen jäsenen käytettävissä.

9 artikla : Täytäntöönpano

Puhemiehistö päättää näiden menettelysääntöjen täytäntöönpanotoimenpiteistä, kuten valvontamenettelystä, ja saattaa tarvittaessa 4 ja 5 artiklassa ilmoitetut määrät ajan tasalle.

Puhemiehistö voi tehdä ehdotuksia näiden menettelysääntöjen tarkistamiseksi.

(1)Ks. 12. syyskuuta 2016 tehty puhemiehistön päätös avoimuusrekisteriä koskevan toimielinten sopimuksen täytäntöönpanosta.
(2)12. huhtikuuta 1999 tehty puhemiehistön päätös parlamentin entisten jäsenten kulkuoikeuksista.
Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö