Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - február 2023
EPUB 152kPDF 727k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA I  :  KÓDEX SPRÁVANIA POSLANCOV EURÓPSKEHO PARLAMENTU V OBLASTI FINANČNÝCH ZÁUJMOV A KONFLIKTOV ZÁUJMOV

Článok 1  : Hlavné zásady

Poslanci Európskeho parlamentu pri výkone svojich povinností:

a)   vychádzajú z nasledujúcich všeobecných etických zásad a konajú v súlade s nimi: nestrannosť, poctivosť, transparentnosť, svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úcta voči reputácii Parlamentu,

b)   konajú výlučne vo verejnom záujme a nezískavajú ani sa nesnažia získať žiadnu priamu alebo nepriamu finančnú výhodu ani žiadnu inú odmenu.

Článok 2  : Hlavné povinnosti poslancov

Poslanci Európskeho parlamentu pri plnení svojich povinností:

a)   neuzatvoria žiadnu dohodu, na základe ktorej by museli konať alebo hlasovať v záujme inej právnickej alebo fyzickej osoby, čo by mohlo ohroziť ich slobodu hlasovania, ustanovenú v článku 6 aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách členov Európskeho parlamentu a v článku 2 štatútu poslancov Európskeho parlamentu,

b)   nepožadujú, neprijmú ani nedostávajú žiadnu priamu alebo nepriamu výhodu ani inú odmenu, či už v hotovosti, alebo v naturáliách, výmenou za určité správanie v rozsahu parlamentnej práce poslanca a dôsledne sa snažia predchádzať každej situácii, ktorá by mohla byť spojená s úplatkárstvom, korupciou alebo nenáležitým ovplyvňovaním,

c)   nevykonávajú platenú profesionálnu lobistickú činnosť priamo súvisiacu s rozhodovacím procesom Únie.

Článok 3  :  Konflikt záujmov

1.   Konflikt záujmov nastáva vtedy, keď má poslanec Európskeho parlamentu osobný záujem, ktorý by mohol nevhodným spôsobom ovplyvňovať výkon jeho povinností poslanca. Konflikt záujmov nenastáva vtedy, keď výhody poslanca vyplývajú iba zo skutočnosti, že je súčasťou širokej verejnosti alebo širokej skupiny osôb.

2.   Každý poslanec, ktorý zistí, že je vystavený konfliktu záujmov, musí okamžite podniknúť kroky potrebné na nápravu tejto situácie v súlade so zásadami a s ustanoveniami tohto kódexu správania. Ak poslanec nie je schopný vyriešiť konflikt záujmov, oznámi to písomne predsedovi Parlamentu. V prípade nejasností môže poslanec požiadať o dôverné stanovisko poradný výbor pre správanie poslancov, ktorý je ustanovený podľa článku 7 tejto prílohy.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, poslanci pred vystúpením alebo hlasovaním v pléne, alebo v rámci orgánov Parlamentu, alebo ak boli navrhnutí ako spravodajcovia, oznámia akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov v súvislosti s prerokúvanou vecou, pokiaľ tento konflikt nie je zjavný na základe informácií oznámených v súlade s článkom 4 tejto prílohy. Takéto oznámenie sa podá predsedovi písomne alebo ústne v priebehu príslušných parlamentných konaní.

Článok 4  : Vyhlásenie poslancov

1.   V záujme transparentnosti poslanci Európskeho parlamentu na vlastnú zodpovednosť predložia predsedovi Parlamentu vyhlásenie o finančných záujmoch do konca prvej schôdze po voľbách do Parlamentu (alebo do 30 dní od začatia výkonu mandátu v Parlamente počas volebného obdobia), a to vyplnením tlačiva, ktoré schvaľuje Predsedníctvo podľa článku 9 tejto prílohy. Poslanci informujú predsedu Parlamentu o každej zmene, ktorá má vplyv na ich vyhlásenie, do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k tejto zmene.

2.   Vyhlásenie o finančných záujmoch obsahuje tieto informácie, ktoré musia byť uvedené presným spôsobom:

a)   pracovné činnosti poslanca vykonávané počas troch rokov pred nástupom do funkcie v Parlamente a jeho členstvo v radách alebo vo výboroch podnikov, mimovládnych organizácií, združení alebo akýchkoľvek iných subjektov s právnou subjektivitou v priebehu uvedeného obdobia,

b)   akýkoľvek plat, ktorý poslanec dostáva za vykonávanie mandátu v inom parlamente,

c)   akúkoľvek pravidelnú zárobkovú činnosť, ktorú poslanec vykonáva súbežne s výkonom svojho mandátu, či už ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba,

d)   členstvo v radách alebo vo výboroch podnikov, mimovládnych organizácií, združení alebo akýchkoľvek iných subjektov s právnou subjektivitou alebo výkon akejkoľvek inej podobnej vonkajšej činnosti poslanca, a to bez ohľadu na to, či je toto členstvo alebo táto činnosť platená alebo neplatená,

e)   akúkoľvek platenú príležitostnú vonkajšiu činnosť (vrátane písomnej tvorby, prednášok alebo znalectva), ak je celková výška odmeny za všetky príležitostné vonkajšie činnosti poslanca vyššia ako 5 000 EUR za kalendárny rok,

f)   podiel v spoločnosti alebo účasť na partnerstve, v súvislosti s ktorými by mohlo dôjsť k vplyvu na verejnú politiku alebo ktorý umožňuje poslancovi získať významný vplyv na činnosť daného subjektu,

g)   akúkoľvek finančnú, personálnu alebo inú materiálnu podporu, ktorá je nad rámec podpory poskytovanej Parlamentom a ktorú poslancovi poskytli v súvislosti s jeho politickými aktivitami tretie strany, ktorých totožnosť sa musí uviesť,

h)   akýkoľvek iný finančný záujem, ktorý by mohol ovplyvniť výkon funkcie poslanca.

V prípade všetkých položiek, ktoré sa majú uviesť vo vyhlásení v súlade s prvým pododsekom, poslanec podľa potreby uvedie, či je platená, alebo neplatená; v prípade položiek a), c), d), e) a f) poslanec takisto uvádza jednu z týchto kategórií príjmov:

–   neplatená;

–   od 1 do 499 EUR mesačne;

–   od 500 do 1 000 EUR mesačne;

–   od 1 001 do 5 000 EUR mesačne;

–   od 5 001 do 10 000 EUR mesačne;

–   nad 10 000 EUR mesačne, s uvedením sumy zaokrúhlenej na najbližších 10 000 EUR.

Akýkoľvek nepravidelný príjem, ktorý sa poslancovi vypláca v súvislosti s jednotlivými položkami uvedenými vo vyhlásení podľa prvého pododseku, sa vypočítava na ročnom základe, vydelí sa dvanástimi a zaradí sa do jednej z kategórií uvedených v druhom pododseku.

3.   Informácie poskytnuté predsedovi Parlamentu v súlade s týmto článkom sa uverejnia na internetovej stránke Parlamentu v ľahko dostupnej forme.

4.   Poslanec nemôže byť zvolený do funkcií v rámci Parlamentu ani žiadneho z jeho orgánov, vymenovaný ako spravodajca, ani sa nemôže zúčastniť na oficiálnej delegácii či medziinštitucionálnych rokovaniach, ak nepredložil svoje vyhlásenie o finančných záujmoch.

5.   Ak predseda Parlamentu dostane informáciu, na základe ktorej sa domnieva, že vyhlásenie poslanca o finančných záujmoch je v podstatných bodoch nesprávne alebo neaktuálne, môže sa poradiť s poradným výborom uvedeným v článku 7 tejto prílohy. Predseda Parlamentu prípadne vyzve poslanca, aby svoje vyhlásenie opravil v lehote 10 dní. Predsedníctvo môže prijať rozhodnutie o uplatnení odseku 4 na poslancov, ktorí neuposlúchnu výzvu predsedu Parlamentu na opravu.

6.   Spravodajcovia môžu dobrovoľne uviesť vo svojej dôvodovej správe k ich správe externých zástupcov záujmových skupín, s ktorými konzultovali záležitosti týkajúce sa predmetu správy(1).

Článok 5  : Dary alebo podobné výhody

1.   Poslanci Európskeho parlamentu sa počas výkonu svojich povinností zdržia prijímania akýchkoľvek darov alebo podobných výhod, okrem darov a výhod, ktorých približná hodnota je nižšia ako 150 EUR a ktoré boli poskytnuté na znak úcty voči poslancovi alebo ktoré boli poskytnuté na znak úcty voči poslancovi oficiálne zastupujúcemu Parlament.

2.   Akýkoľvek dar, ktorý poslanec dostal v súlade s odsekom 1 pri oficiálnom zastupovaní Parlamentu, sa odovzdá predsedovi Parlamentu a zaobchádza sa s ním v súlade s vykonávacími opatreniami stanovenými Predsedníctvom podľa článku 9 tejto prílohy.

3.   Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatňujú na úhradu cestovných nákladov a výdavkov na ubytovanie a pobyt poslancov ani na priamu platbu takýchto výdavkov tretími stranami, ak sa poslanec na základe pozvania a v rámci výkonu svojich povinností zúčastnil na akýchkoľvek podujatiach organizovaných tretími stranami.

Rozsah pôsobnosti tohto odseku, najmä pravidlá na zabezpečenie transparentnosti, sa určí vo vykonávacích opatreniach stanovených Predsedníctvom podľa článku 9.

Článok 6  : Činnosti bývalých poslancov

Bývalí poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sa venujú profesionálnym činnostiam v oblasti lobingu alebo zastupovania priamo súvisiacimi s rozhodovacím postupom v Európskej únii, by o tom mali informovať Európsky parlament a nesmú počas zapojenia do týchto činností využívať výhody, na ktoré majú nárok bývalí poslanci podľa pravidiel stanovených Predsedníctvom na tento účel(2).

Článok 7  : Týmto sa zriaďuje poradný výbor pre správanie poslancov

1.   Zriaďuje sa poradný výbor pre správanie poslancov (ďalej len „poradný výbor“).

2.   Poradný výbor má päť členov, ktorých vymenuje predseda Parlamentu na začiatku svojho funkčného obdobia spomedzi členov Výboru pre ústavné veci a Výboru pre právne veci, pričom zohľadní skúsenosti poslancov a politickú vyváženosť.

Každý člen poradného výboru vykonáva na šesť mesiacov rotujúce predsedníctvo.

3.   Predseda Parlamentu vymenuje na začiatku svojho funkčného obdobia aj náhradných členov poradného výboru, a to jedného za každú politickú skupinu, ktorá nie je v poradnom výbore zastúpená.

Ak člen politickej skupiny, ktorá nie je zastúpená v poradnom výbore, údajne poruší tento kódex správania, príslušný náhradný člen sa stane šiestym riadnym členom poradného výboru na účely preskúmania tohto údajného porušenia.

4.   Na základe žiadosti poslanca mu poradný výbor poskytne do 30 kalendárnych dní dôverné usmernenia zamerané na výklad a uplatňovanie ustanovení tohto kódexu správania. Príslušný poslanec sa môže opierať o tieto usmernenia.

Poradný výbor posudzuje na žiadosť predsedu Parlamentu aj údajné prípady porušenia tohto kódexu správania a poskytuje predsedovi poradenstvo týkajúce sa možných opatrení, ktoré je potrebné prijať.

5.   Poradný výbor môže po konzultácii s predsedom Parlamentu požiadať o poradenstvo externých odborníkov.

6.   Poradný výbor uverejňuje výročnú správu o svojej činnosti.

Článok 8  : Postup v prípade možného porušenia kódexu správania

1.   Ak existujú dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že poslanec Európskeho parlamentu pravdepodobne porušil tento kódex správania, predseda Parlamentu vec s výnimkou zjavne znepokojivých prípadov pridelí poradnému výboru.

2.   Poradný výbor preskúma okolnosti údajného porušenia a môže vypočuť príslušného poslanca. Na základe svojich zistení vypracuje pre predsedu Parlamentu odporúčanie týkajúce sa možného rozhodnutia.

V prípade, keď stály člen alebo náhradník poradného výboru údajne porušil kódex správania, tento člen alebo náhradník sa zdrží účasti na konaniach poradného výboru súvisiacich s týmto údajným porušením.

3.   Ak predseda Parlamentu na základe odporúčania a po tom, ako vyzval príslušného poslanca na predloženie písomných pripomienok, dospeje k záveru, že príslušný poslanec porušil kódex správania, prijme odôvodnené rozhodnutie, v ktorom stanoví sankciu. Predseda Parlamentu oznámi toto odôvodnené rozhodnutie príslušnému poslancovi.

Sankcia môže zahŕňať jedno alebo viacero opatrení uvedených v článku 176 ods. 4 až 6 rokovacieho poriadku.

4.   Príslušný poslanec má možnosť využiť vnútorné odvolacie postupy stanovené v článku 177 rokovacieho poriadku.

Článok 9  : Vykonávanie

Predsedníctvo stanoví vykonávacie opatrenia k tomuto kódexu správania vrátane postupu kontroly a v prípade potreby aktualizuje sumy stanovené v článkoch 4 a 5 tejto prílohy.

Predsedníctvo môže vypracovať návrhy na revíziu tohto kódexu správania.

(1)Pozri rozhodnutie Predsedníctva z 12. septembra 2016 o realizácii medziinštitucionálnej dohody o zriadení registra transparentnosti.
(2)Rozhodnutie Predsedníctva z 12. apríla 1999 o výhodách poskytovaných bývalým poslancom Európskeho parlamentu.
Posledná úprava: 22. februára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia