Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - Veebruar 2023
EPUB 139kPDF 639k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

II LISA  : EUROOPA PARLAMENDI LIIKME SOBILIKU KÄITUMISE JUHEND OMA ÜLESANNETE TÄITMISEL

1.   Euroopa Parlamendi liige käitub oma ülesannete täitmisel kõigi Euroopa Parlamendis töötavate inimeste suhtes väärikalt, viisakalt ja lugupidavalt ning eelarvamuste ja diskrimineerimiseta.

2.   Parlamendiliige käitub oma ülesandeid täites professionaalselt ning hoidub suhetes töötajatega eelkõige alandavast, solvavast, haavavast või diskrimineerivast väljendusviisist ning muudest ebaeetilistest, väärikust riivavatest või seadusevastastest tegudest.

3.   Parlamendiliige ei tohi oma tegevusega õhutada või ergutada töötajaid kehtivaid õigusakte, Euroopa Parlamendi sise reegleid või käesolevat juhendit rikkuma, eirama või neist kõrvale hoidma, samuti ei tohi ta lubada oma vastutusel olevate töötajate sellist käitumist.

4.   Euroopa Parlamendi tõhusa toimimise kindlustamiseks püüab parlamendiliige tagada, jäädes samal ajal diskreetseks, et lahkarvamused ja konfliktid, millesse on segatud tema vastutusel olevad töötajad, lahendatakse kiiresti, õiglaselt ja tõhusalt.

5.   Kui see on vajalik, osaleb parlamendiliige viivitamata ja täielikult konflikti või (psühholoogilise või seksuaalse) ahistamise olukordade lahendamiseks ette nähtud menetluses, sealhulgas reageerib kiiresti igale ahistamisteatele. Parlamendiliige peaks osalema töökohal konfliktide ja ahistamise vältimise ning hea büroojuhtimise teemalisel erikoolitusel, mida parlamendiliikmetele korraldatakse.

6.   Parlamendiliige allkirjastab deklaratsiooni, mis kinnitab tema võetud kohustust käesolevat juhendit järgida. Kõik deklaratsioonid, olenemata sellest, kas need on allkirjastatud või mitte, avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil.

7.   Parlamendiliiget, kes ei ole käesoleva juhendiga seotud deklaratsiooni allkirjastanud, ei saa valida parlamendi või mõne selle organi ametikandjaks ega määrata raportööriks; samuti ei saa ta osaleda ametlikus delegatsioonis ega institutsioonidevahelistel läbirääkimistel.

Viimane päevakajastamine: 21. veebruar 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika