Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - Helmikuu 2023
EPUB 146kPDF 658k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE II : EUROOPAN PARLAMENTIN JÄSENTEN ASIANMUKAISTA KÄYTTÄYTYMISTÄ EDUSTAJANTOIMENSA HOITAMISESSA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

1.   Edustajantointa hoitaessaan Euroopan parlamentin jäsenten on käyttäydyttävä kaikkia Euroopan parlamentissa työskenteleviä kohtaan arvokkaasti, kohteliaasti, kunnioittavasti ja ilman ennakkoluuloja tai syrjintää.

2.   Tehtäviään hoitaessaan jäsenten on toimittava ammattimaisesti ja suhteissaan henkilöstöön pidättäydyttävä erityisesti halventavasta, loukkaavasta, hyökkäävästä ja syrjivästä kielenkäytöstä tai muista epäeettisistä, arvoa alentavista tai laittomista toimista.

3.   Jäsenet eivät saa toimillaan yllyttää tai kannustaa henkilöstöä rikkomaan, kiertämään tai laiminlyömään voimassa olevaa lainsäädäntöä, parlamentin sisäisiä sääntöjä tai näitä sääntöjä taikka suvaita tällaista käyttäytymistä vastuullaan olevalta henkilöstöltä.

4.   Euroopan parlamentin tehokkaan toiminnan takaamiseksi jäsenten on asianmukaista vaitiolovelvollisuutta noudattaen pyrittävä varmistamaan, että kaikenlaiset erimielisyydet tai konfliktit, joissa heidän vastuullaan oleva henkilöstö on osallisena, käsitellään nopeasti, oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti.

5.   Tarvittaessa jäsenten on toimittava viipymättä ja olemassa olevia menettelyjä täysimääräisesti noudattaen konfliktitilanteiden tai työpaikkakiusaamisen taikka sukupuolisen häirinnän käsittelemiseksi muun muassa vastaamalla nopeasti mahdollisiin häirintää koskeviin väitteisiin. Jäsenten olisi osallistuttava heille järjestettävään erikoiskoulutukseen konfliktien ja häirinnän ehkäisemisestä työpaikalla ja hyvästä toimiston johtamisesta.

6.   Jäsenten on allekirjoitettava ilmoitus, jossa he vahvistavat sitoutuneensa noudattamaan näitä sääntöjä. Kaikki allekirjoitetut ja allekirjoittamattomat ilmoitukset julkaistaan parlamentin verkkosivustolla.

7.   Jäseniä, jotka eivät ole allekirjoittaneet näihin sääntöihin liittyvää ilmoitusta, ei voida valita parlamentin tai sen elinten luottamustehtäviin, nimetä esittelijäksi tai valita osallistumaan viralliseen valtuuskuntaan tai toimielinten välisiin neuvotteluihin.

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö