Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - február 2023
EPUB 152kPDF 727k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA II : KÓDEX VHODNÉHO SPRÁVANIA POSLANCOV EURÓPSKEHO PARLAMENTU PRI VÝKONE ICH FUNKCIÍ

1.   Pri výkone svojich funkcií sa poslanci Európskeho parlamentu správajú voči všetkým osobám pracujúcim v Európskom parlamente s dôstojnosťou, rešpektom, zdvorilo a bez predsudkov a diskriminácie.

2.   Pri výkone svojich úloh poslanci sa správajú profesionálne a vo svojich vzťahoch so zamestnancami sa vyhýbajú ponižujúcim, urážlivým alebo útočným či diskriminačným verbálnym prejavom alebo akýmkoľvek iným neetickým, nedôstojným či protiprávnym postojom.

3.   Poslanci nemôžu svojim konaním podnecovať ani podporovať pracovníkov, aby porušovali, obchádzali alebo zanedbávali platné právne predpisy, vnútorné predpisy Európskeho parlamentu alebo tento kódex, ani tolerovať takéto konanie v prípade zamestnancov, ktorí sú pod ich vedením.

4.   S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie Európskeho parlamentu sa poslanci snažia s primeranou diskrétnosťou zabezpečiť, aby sa akýkoľvek spor alebo konflikt, do ktorého sú zapojení zamestnanci pod ich vedením, urýchlene, spravodlivo a efektívne vyriešil.

5.   V prípade potreby poslanci promptne a v plnej miere využívajú zavedené postupy na riešenie konfliktných situácií alebo obťažovania (psychologického alebo sexuálneho), a to aj tým, že bezodkladne reagujú na všetky obvinenia týkajúce sa obťažovania. Poslanci by sa mali zúčastňovať špecializovanej odbornej prípravy, ktorá je im určená, s cieľom predchádzať konfliktom a obťažovaniu na pracovisku, ako aj zabezpečiť riadne fungovanie kancelárie.

6.   Poslanci musia podpísať vyhlásenie potvrdzujúce, že sa zaviazali dodržiavať tento kódex. Každé vyhlásenie, podpísané alebo nepodpísané, sa uverejní na internetovej stránke Európskeho parlamentu.

7.   Poslanci, ktorí nepodpísali vyhlásenie k tomuto kódexu, nemôžu byť zvolení do funkcií v rámci Parlamentu ani do žiadneho z jeho orgánov, vymenovaní ako spravodajcovia, ani sa nemôžu stať členmi oficiálnej delegácie, ani sa zúčastniť medziinštitucionálnych rokovaní.

Posledná úprava: 22. februára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia