Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2023
EPUB 194kPDF 901k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 138, 140 ΚΑΙ 141

1.   Οι ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης:

–   εξειδικεύουν σαφώς τον αποδέκτη στον οποίο θα πρέπει να διαβιβασθούν μέσω των συνήθων διοργανικών οδών·

–   εμπίπτουν αποκλειστικά εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων του αποδέκτη, όπως καθορίζονται από τις σχετικές Συνθήκες ή σε νομικές πράξεις της Ένωσης, ή εντός του πεδίου δραστηριότητάς του·

–   είναι γενικού ενδιαφέροντος·

–   είναι συνοπτικές και να περιέχουν κατανοητή ερώτηση·

–   δεν υπερβαίνουν τις 200 λέξεις

–   δεν έχουν προσβλητικό περιεχόμενο·

–   δεν αφορούν αμιγώς προσωπικές υποθέσεις·

–   δεν περιέχουν άνω των τριών υποερωτήσεων.

2.   Οι ερωτήσεις προς το Συμβούλιο δεν μπορούν να αφορούν θέμα που άπτεται συνήθους νομοθετικής διαδικασίας εν εξελίξει ή των δημοσιονομικών καθηκόντων του Συμβουλίου.

3.   Κατόπιν αιτήματός τους, η Γραμματεία παρέχει συμβουλές στους συντάκτες σχετικά με τον τρόπο που συμμόρφωσης προς τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 σε συγκεκριμένη περίπτωση.

4.   Εάν κατά τη διάρκεια των προηγηθέντων έξι μηνών έχει υποβληθεί και απαντηθεί όμοια ή παρεμφερής ερώτηση, ή εφόσον με την ερώτηση ζητούνται απλώς πληροφορίες για τη συνέχεια που δόθηκε σε συγκεκριμένο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ανάλογες με πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή παρέσχε ήδη με γραπτή ανακοίνωση εν συνεχεία σχετικού ζητήματος κατά τη διάρκεια των προηγηθέντων έξι μηνών, η Γραμματεία διαβιβάζει στον συντάκτη αντίγραφο της προηγούμενης ερώτησης και απάντησης ή της ανακοίνωσης που εστάλη εν συνεχεία του εν λόγω ζητήματος. Η εκ νέου υποβληθείσα ερώτηση δεν διαβιβάζεται στον αποδέκτη, εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει διαφορετικά υπό το πρίσμα σημαντικών νέων εξελίξεων και ανταποκρινόμενος σε αιτιολογημένο αίτημα του συντάκτη.

5.   Εάν με ερώτηση ζητούνται πληροφορίες επί πραγματικών γεγονότων ή στατιστικές πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις υπηρεσίες μελετών του Κοινοβουλίου, η ερώτηση δεν διαβιβάζεται στον αποδέκτη αλλά στις υπηρεσίες αυτές, εκτός εάν ο Πρόεδρος αποφασίσει διαφορετικά κατόπιν αιτήματος του συντάκτη.

6.   Ερωτήσεις που αφορούν συναφή θέματα δύνανται να συμπτυχθούν από τη Γραμματεία σε μια ενιαία ερώτηση και να τύχουν κοινής απάντησης.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Φεβρουαρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου