Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - február 2023
EPUB 152kPDF 727k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA III : KRITÉRIÁ PRE OTÁZKY NA PÍSOMNÉ ZODPOVEDANIE PODĽA ČLÁNKOV 138, 140 A 141

1.   Otázky na písomné zodpovedanie:

–   jasne určujú adresáta, ktorému sa doručujú prostredníctvom obvyklých medziinštitucionálnych prostriedkov;

–   patria výlučne do medzí právomocí adresáta, stanovených v príslušných zmluvách alebo v právnych aktoch Únie, alebo do rámca jeho sféry činnosti;

–   sú vo všeobecnom záujme;

–   sú stručné a obsahujú zrozumiteľnú otázku;

–   nepresahujú 200 slov;

–   neobsahujú urážlivé vyjadrenia;

–   netýkajú sa výlučne osobných vecí;

–   neobsahujú viac ako tri podotázky.

2.   Otázky Rade sa nemôžu venovať predmetu prebiehajúceho riadneho legislatívneho postupu ani rozpočtovým funkciám Rady.

3.   Sekretariát na požiadanie poradí autorom, ako splniť v jednotlivých prípadoch kritériá uvedené v odseku 1.

4.   Ak sa v predchádzajúcich šiestich mesiacoch položila a zodpovedala rovnaká alebo podobná otázka, alebo ak je cieľom otázky iba získanie takých informácií o opatreniach nasledujúcich po prijatí osobitného uznesenia Parlamentu, ktoré Komisia už poskytla v písomnom nadväzujúcom oznámení v predchádzajúcich šiestich mesiacoch, sekretariát poskytne autorovi kópiu predchádzajúcej otázky a odpovede alebo nadväzujúceho oznámenia. Nová otázka sa adresátom nepostúpi, pokiaľ o tom nerozhodne predseda Parlamentu na základe nových významných skutočností a v reakcii na odôvodnenú žiadosť autora.

5.   Ak sú cieľom otázky faktické alebo štatistické informácie, ktoré už majú k dispozícii vyhľadávacie služby Parlamentu, táto otázka sa nepostúpi adresátovi, ale uvedeným službám, pokiaľ predseda Parlamentu nerozhodne inak na základe žiadosti autora.

6.   Otázky týkajúce sa súvisiacich záležitostí môže sekretariát spojiť do jednej otázky a možno ich zodpovedať spoločne.

Posledná úprava: 22. februára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia