Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - февруари 2023 г.
EPUB 180kPDF 886k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ IV : НАСОКИ И ОБЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ИЗБОРА НА ТЕМИ, КОИТО ДА СЕ ВКЛЮЧВАТ В ДНЕВНИЯ РЕД НА РАЗИСКВАНИЯТА ПО СЛУЧАИ НА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ДЕМОКРАЦИЯТА И ПРИНЦИПА НА ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛЕН 144 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

Основни принципи

1.   Дава се предимство на предложения за резолюции, целящи да доведат до гласуване в Парламента, насочено към Съвета, Комисията, държавите членки, трети страни или международни организации, по повод на определено събитие, преди то да се състои, при условие че текущата месечна сесия е единствената месечна сесия на Европейския парламент, на която гласуването може да се проведе навреме.

2.   Предложенията за резолюции не могат да надхвърлят 500 думи.

3.   Темите, свързани с установените в Договорите компетенции на Европейския съюз, се ползват с предимство, при условие че са от голямо значение.

4.   Броят на избраните теми трябва да е такъв, че да дава възможност за разисквания, съответстващи на тяхната значимост, като този брой не може да надхвърля три теми, в това число и подтемите.

Ред и условия за прилагане

5.   Основните принципи, прилагани при определянето на темите, които да бъдат включени в дневния ред на разискванията по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава, се съобщават на Парламента и на политическите групи.

Ограничения и разпределяне на времето за изказвания

6.   С цел по-добро използване на наличното време, след консултации с председателите на политическите групи, председателят на Парламента договаря със Съвета и Комисията времето за техните изявления, ако има такива, в рамките на разискванията по случаи на нарушение на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава.

Краен срок за внасяне на изменения

7.   Крайният срок за внасяне на изменения трябва да е определен така, че да има достатъчно време между тяхното разпространение на официалните езици и времето, определено за разисквания по предложенията за резолюции, за да се даде възможност на членовете на ЕП и политическите групи да ги разгледат с необходимото внимание.

Последно осъвременяване: 21 февруари 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност