Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Φεβρουάριος 2023
EPUB 194kPDF 901k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 144

Βασικές αρχές

1.   Δίνεται προτεραιότητα στις προτάσεις ψηφίσματος που αποβλέπουν στο να επιτρέψουν στο Κοινοβούλιο να αποφανθεί με ψηφοφορία, απευθυνόμενο στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, άλλα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς για συγκεκριμένο γεγονός πριν αυτό επέλθει, όταν η τρέχουσα σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να εκφράσει εγκαίρως την άποψή του.

2.   Οι προτάσεις ψηφίσματος δεν υπερβαίνουν τις 500 λέξεις.

3.   Στα θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπονται από τις Συνθήκες δίνεται προτεραιότητα υπό τον όρο ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

4.   Ο αριθμός των επιλεγέντων θεμάτων είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει τη διεξαγωγή συζήτησης, ανάλογης με τη σημασία των θεμάτων αυτών, με ανώτατο όριο τρία θέματα, συνυπολογιζομένων των επί μέρους θεμάτων.

Όροι εφαρμογής

5.   Τα κριτήρια προτεραιότητας που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση του καταλόγου των θεμάτων προς εγγραφή για τη συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου γνωστοποιούνται στο Κοινοβούλιο και τις πολιτικές ομάδες.

Διάρκεια και κατανομή του χρόνου αγόρευσης

6.   Για να χρησιμοποιηθεί καλύτερα ο διαθέσιμος χρόνος, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αφού προηγηθούν διαβουλεύσεις με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων, συμφωνεί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τον περιορισμό της χρονικής διάρκειας των ενδεχομένων παρεμβάσεων αυτών των δύο οργάνων στη συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών

7.   Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τη διανομή των τροπολογιών στις επίσημες γλώσσες, ο δε χρόνος συζήτησης των ψηφισμάτων πρέπει να είναι αρκετός για την κατάλληλη εξέταση των τροπολογιών εκ μέρους των βουλευτών και των πολιτικών ομάδων.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Φεβρουαρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου