Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Februari 2023
EPUB 150kPDF 703k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE IV  :  RICHTSNOEREN EN ALGEMENE CRITERIA VOOR DE KEUZE VAN DE ONDERWERPEN DIE MOETEN WORDEN GEPLAATST OP DE AGENDA VOOR HET DEBAT OVER GEVALLEN VAN SCHENDING VAN DE MENSENRECHTEN, DE DEMOCRATIE EN DE RECHTSSTAAT, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 144

Criteria voor prioriteit

1.   Prioriteit krijgen ontwerpresoluties waarmee het Parlement ten aanzien van de Raad, de Commissie, de lidstaten, derde landen of internationale organisaties, een standpunt wenst in te nemen, alvorens een aangekondigde gebeurtenis plaatsvindt, wanneer de vergaderperiode waarin de stemming plaatsvindt de lopende vergaderperiode is.

2.   De ontwerpresoluties mogen niet langer zijn dan 500 woorden.

3.   Onderwerpen die onder de in de Verdragen vastgelegde bevoegdheden van de Europese Unie vallen, krijgen prioriteit, mits zij van bijzonder belang zijn.

4.   Het aantal geselecteerde onderwerpen dient zodanig te zijn dat een debat kan worden gehouden dat is afgestemd op het belang ervan; er geldt een maximum van drie onderwerpen, met inbegrip van rubrieken.

Procedure

5.   De prioriteitscriteria voor de opstelling van de lijst van de in het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat op te nemen onderwerpen worden ter kennis gebracht van het Parlement en de fracties.

Beperking en verdeling van de spreektijd

6.   Met het oog op een optimale benutting van de beschikbare tijd, komt de Voorzitter in overleg met de fractievoorzitters, met de Raad en de Commissie een beperking van de spreektijd voor hun eventuele uiteenzettingen in het kader van het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat overeen.

Indieningstermijn voor amendementen

7.   De termijn voor de indiening van amendementen dient zodanig te zijn dat tussen de ronddeling van de teksten van de amendementen in de officiële talen en het tijdstip van het debat over de ontwerpresoluties voldoende tijd voor een adequate behandeling van deze amendementen door de leden en de fracties overblijft.

Laatst bijgewerkt op: 21 februari 2023Juridische mededeling - Privacybeleid