Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - február 2023
EPUB 152kPDF 727k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA IV : USMERNENIA A VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ, KTORÉ SA MAJÚ DODRŽIAVAŤ PRI VÝBERE ZÁLEŽITOSTÍ, KTORÉ SA MAJÚ ZARADIŤ DO PROGRAMU ROZPRAVY O PRÍPADOCH PORUŠENIA ĽUDSKÝCH PRÁV, DEMOKRACIE A ZÁSAD PRÁVNEHO ŠTÁTU PODĽA ČLÁNKU 144

Základné zásady

1.   Prednosť majú návrhy uznesení, ktoré majú viesť k hlasovaniu v Parlamente pred tým, ako sa stane určitá udalosť, a ktoré sú určené Rade, Komisii, členskému štátu, tretej krajine alebo medzinárodným orgánom a za predpokladu, že prebiehajúca schôdza je jedinou schôdzou Parlamentu, na ktorej sa hlasovanie môže uskutočniť včas.

2.   Návrhy uznesení nesmú presiahnuť 500 slov.

3.   Záležitosti, ktoré sa týkajú pôsobnosti Európskej únie, ako je vymedzená v zmluvách, majú prednosť, ak majú dôležitý význam.

4.   Počet zvolených záležitostí musí umožňovať, aby rozprava bola primeraná ich dôležitosti, a nemal by byť väčší ako tri, vrátane podkapitol.

Praktické podrobnosti

5.   Základné zásady použité pri výbere záležitostí, ktoré sa majú zaradiť do rozpravy o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu, sa oznámia Parlamentu a politickým skupinám.

Vymedzenie a pridelenie rečníckeho času

6.   S cieľom efektívnejšie využiť čas, ktorý je k dispozícii, sa predseda Parlamentu po porade s predsedami politických skupín dohodne s Radou a Komisiou na vymedzení rečníckeho času pre ich prípadné vyhlásenia v rozprave o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu.

Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

7.   Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov poskytuje poslancom a politickým skupinám dostatočný čas na ich riadne posúdenie od ich doručenia v úradných jazykoch do času určeného na rozpravu o návrhoch uznesení.

Posledná úprava: 22. februára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia