Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Februari 2023
EPUB 146kPDF 666k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA IV : RIKTLINJER OCH ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR ATT FASTSTÄLLA VILKA FRÅGOR SOM SKA TAS UPP PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN TILL DEBATTER OM FALL AV KRÄNKNINGAR AV DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA SAMT AV DEMOKRATISKA OCH RÄTTSSTATLIGA PRINCIPER ENLIGT ARTIKEL 144

Grundläggande kriterier

1.   Företräde ska ges till resolutionsförslag som ger parlamentet möjlighet att uttrycka sin åsikt före en bestämd händelse och som riktar sig till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, tredjeland eller internationella organisationer, under förutsättning att den innevarande sammanträdesperioden är den enda sammanträdesperiod vid vilken en omröstning kan äga rum i tid.

2.   Resolutionsförslag får omfatta högst 500 ord.

3.   De ämnen ska ha företräde som avser befogenheter som Europeiska unionen har i enlighet med fördragen, under förutsättning att ämnena är av större vikt.

4.   Antalet utvalda ämnen ska inte vara större än att en debatt kan hållas som står i rimlig proportion till deras betydelse och ämnena bör vara högst tre, inklusive underavdelningar.

Praktiska detaljer

5.   De grundläggande kriterier som har tillämpats för att bestämma valet av ämnen som ska tas upp i debatten om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer ska meddelas parlamentet och de politiska grupperna.

Begränsning och tilldelning av talartid

6.   För att bättre utnyttja den tid som avsatts ska talmannen, efter att ha hört de politiska gruppernas ordförande, träffa en överenskommelse med rådet och kommissionen om en begränsning av talartiden för dessa två institutioners eventuella yttranden under debatten om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer.

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

7.   Tidsfristen för ingivandet av ändringsförslag ska fastställas så att tillräckligt med tid finns från det att ändringsförslagen delas ut på de officiella språken till den tidpunkt som är fastställd för debatten om resolutionsförslagen, för att möjliggöra för ledamöter och politiska grupper att noggrant överväga dem.

Senaste uppdatering: 22 februari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy