Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - февруари 2023 г.
EPUB 180kPDF 886k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ V : ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Член 1 : Документи

1.   Следните документи се отпечатват и разпространяват:

а) отчетът за приходите и разходите, финансовият анализ и счетоводният баланс, изпратени от Комисията;

б) годишният доклад и специалните доклади на Сметната палата, заедно с отговорите на институциите;

в) декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, изготвена от Сметната палата съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европeйския съюз;

г) препоръката на Съвета.

2.   Тези документи се разпределят на компетентната комисия. Всяка заинтересувана комисия може да даде становище.

3.   Когато и други комисии желаят да отправят становища, председателят определя срока, в който те трябва да бъдат представени на компетентната комисия.

Член 2 : Разглеждане на доклада

1.   Парламентът разглежда доклада на компетентната комисия относно освобождаването от отговорност до 15 май на годината след приемането на годишния доклад на Сметната палата според изискванията на Финансовия регламент.

2.   Освен ако в настоящото приложение е предвидено друго, се прилагат разпоредбите на Правилника за дейността относно измененията и гласуването.

Член 3 : Съдържание на доклада

1.   Докладът за освобождаване от отговорност, изготвен от компетентната комисия, съдържа:

а) предложение за решение за освобождаване от отговорност или за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност (гласуване по време на априлската сесия), или предложение за решение, с което се дава или се отказва освобождаване от отговорност (гласуване по време на октомврийската сесия);

б) предложение за решение за приключване на сметките за всички приходи, разходи, активи и пасиви на Съюза;

в) предложение за резолюция, която съдържа забележките, придружаващи предвиденото в буква а) предложение за решение, включително оценка на бюджетното управление на Комисията през финансовата година и бележки във връзка с управлението на разходите в бъдеще;

г) като приложение - списък на документите, получени от Комисията, както и на поисканите, но неполучени документи;

д) становищата на заинтересуваните комисии.

2.   Ако компетентната комисия предложи отсрочване на решението за освобождаване от отговорност, в съответното предложение за резолюция, наред с другото, се посочват също:

а) мотивите за отсрочването;

б) допълнителните действия, които се очаква да предприеме Комисията и крайните срокове за тях;

в) документите, необходими на Парламента, за да вземе информирано решение.

Член 4 : Разглеждане и гласуване в Парламента

1.   Всеки доклад на компетентната комисия относно освобождаването от отговорност се включва в дневния ред на първата месечна сесия след внасянето му.

2.   Допустими са изменения само на предложението за резолюция, внесено в съответствие с член 3, параграф 1, буква в).

3.   Освен ако в член 5 е предвидено друго, гласуването на предложенията за решения и на предложението за резолюция се извършва по реда на член 3.

4.   Парламентът взема решение с мнозинство от подадените гласове в съответствие счлен 231 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 5 : Варианти на процедурата

1.   Гласуване през априлската сесия

През първата фаза в доклада за освобождаване от отговорност се предлага или разрешаване на освобождаването, или отсрочване на решението за освобождаване.

а) Ако предложение за освобождаване от отговорност получи мнозинство, освобождаването от отговорност се разрешава. Това представлява същевременно и приключване на сметките.

Ако предложение за разрешаване на освобождаването от отговорност не успее да получи мнозинство, освобождаването се счита за отложено, а компетентната комисия в шестмесечен срок внася нов доклад, съдържащ ново предложение за разрешаване на или отказ за освобождаване от отговорност.

б) Ако бъде прието предложение за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност, компетентната комисия в шестмесечен срок внася нов доклад, съдържащ ново предложение за разрешаване на или отказ за освобождаване от отговорност. В такъв случай приключването на сметките също се отлага и се предлага отново с новия доклад.

Ако предложение за отлагане на освобождаването от отговорност не успее да получи мнозинство, освобождаването от отговорност се счита за разрешено. В такъв случай решението означава и приключване на сметките. Предложението за резолюция може все пак да бъде поставено на гласуване.

2.   Гласуване през октомврийската сесия

Във втората фаза в доклада за освобождаване от отговорност се предлага или да се разреши, или да се откаже освобождаването от отговорност.

а) Ако предложение за освобождаване от отговорност събере мнозинство, освобождаването от отговорност се разрешава. Това представлява и приключване на сметките.

Ако предложение за разрешаване на освобождаването от отговорност не успее да събере мнозинство, това представлява отказ за освобождаване. Официално предложение за приключване на сметките за съответната бюджетна година се внася на следваща месечна сесия, на която Комисията се кани да направи изявление.

б) Ако предложение за отказ за освобождаване от отговорност събере мнозинство, официално предложение за приключване на сметките за съответната бюджетна година се внася на следваща месечна сесия, на която Комисията се кани да направи изявление.

Ако предложение за отказ за освобождаване от отговорност не успее да събере мнозинство, освобождаването от отговорност се счита за разрешено. В този случай решението представлява и приключване на сметките. Предложението за резолюция може все пак да бъде поставено на гласуване.

3.   В случай че предложението за резолюция или предложението за приключване на сметките съдържа разпоредби, които са в противоречие с гласуваното от Парламента освобождаване от отговорност, председателят на Парламента, след консултация с председателя на компетентната комисия, може да отложи гласуването и да определи нов краен срок за предлагане на изменения.

Член 6 : Прилагане на решения за освобождаване от отговорност

1.   Председателят изпраща всяко решение или резолюция на Парламента съгласно член 3 на Комисията и на всяка от останалите институции. Той прави необходимото за тяхното публикуване в предвидената за актовете със законодателен характер серия на Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Най-малко веднъж годишно компетентната комисия докладва пред Парламента за мерките, взети от институциите в отговор на бележките, придружаващи решенията за освобождаване от отговорност и на другите бележки, които се съдържат в резолюции на Парламента относно управлението на разходите.

3.   Въз основа на доклад на комисията, компетентна за бюджетния контрол, председателят, от името на Парламента, може да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу съответната институция, съгласно член 265 от Договора за функционирането на Европeйския съюз, за неизпълнение на задълженията, произтичащи от бележките, придружаващи решението за освобождаване от отговорност или другите резолюции за управлението на разходите.

Последно осъвременяване: 21 февруари 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност