Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - únor 2023
EPUB 157kPDF 740k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA V : POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ ROZHODNUTÍ O UDĚLENÍ ABSOLUTORIA

Článek 1 : Dokumenty

1.   Vytištěny a rozdány budou tyto dokumenty:

a)   výkaz příjmů a výdajů, finanční analýza a rozvaha zaslané Komisí;

b)   výroční zpráva a zvláštní zprávy Účetního dvora spolu s odpověďmi orgánů;

c)   prohlášení o věrohodnosti účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předloží Účetní dvůr podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie;

d)   doporučení Rady.

2.   Tyto dokumenty jsou postoupeny příslušnému výboru. Každý dotčený výbor může zaujmout stanovisko.

3.   Chtějí-li zaujmout stanovisko i jiné výbory, stanoví předseda Parlamentu lhůtu pro sdělení jejich stanoviska příslušnému výboru.

Článek 2 : Projednání zprávy

1.   Parlament projedná zprávu příslušného výboru týkající se udělení absolutoria do 15. května roku následujícího po přijetí výroční zprávy Účetního dvora v souladu s finančním nařízením.

2.   Pokud není v této příloze stanoveno jinak, použijí se články jednacího řádu Parlamentu týkající se pozměňovacích návrhů a hlasování.

Článek 3 : Obsah zprávy

1.   Zpráva o udělení absolutoria vypracovaná příslušným výborem obsahuje:

a)   návrh rozhodnutí o udělení absolutoria nebo odložení rozhodnutí o udělení absolutoria (hlasování během dubnového dílčího zasedání) nebo návrh rozhodnutí o udělení absolutoria nebo odmítnutí udělení absolutoria (hlasování během říjnového dílčího zasedání);

b)   návrh rozhodnutí o uzavření účtů veškerých příjmů, výdajů, aktiv a pasiv Unie;

c)   návrh usnesení s poznámkami k návrhu rozhodnutí uvedeném v písmenu a) obsahující hodnocení hospodaření Komise s rozpočtem v daném rozpočtovém roce a připomínky ohledně uskutečňování výdajů do budoucna;

d)   v příloze seznam dokumentů, které výbor obdržel od Komise, a dále požadovaných dokumentů, které však neobdržel;

e)   stanoviska dotčených výborů.

2.   Jestliže příslušný výbor navrhne odložení rozhodnutí o udělení absolutoria, v návrhu usnesení jsou mimo jiné uvedeny:

a)   důvody odkladu;

b)   očekávané další kroky Komise a příslušné lhůty;

c)   dokumenty, které Parlament potřebuje, aby mohl rozhodnout se znalostí věci.

Článek 4 : Projednávání a hlasování v Parlamentu

1.   Jakákoli zpráva příslušného výboru týkající se udělení absolutoria se zařadí na pořad jednání prvního dílčího zasedání, které následuje po jejím předložení.

2.   Přípustné jsou pouze pozměňovací návrhy k návrhu usnesení předloženému podle čl. 3 odst. 1 písm. c).

3.   Nestanoví-li článek 5 jinak, hlasuje se o návrzích rozhodnutí a návrzích usnesení v pořadí stanoveném v článku 3.

4.   Parlament rozhodne většinou odevzdaných hlasů podle článku 231 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Článek 5 : Varianty postupu

1.   Hlasování během dubnového dílčího zasedání

V první fázi zpráva o udělení absolutoria navrhuje buď udělit absolutorium, nebo odložit rozhodnutí o udělení absolutoria.

a) Jestliže návrh na udělení absolutoria získá většinu, je absolutorium uděleno. Jedná se zároveň o účetní závěrku.

Jestliže návrh na udělení absolutoria nezíská většinu, považuje se udělení absolutoria za odložené a příslušný výbor předloží ve lhůtě šesti měsíců novou zprávu obsahující nový návrh na udělení absolutoria nebo odmítnutí udělení absolutoria.

b) Jestliže je návrh na odložení rozhodnutí o udělení absolutoria přijat, předloží příslušný výbor ve lhůtě šesti měsíců novou zprávu obsahující nový návrh na udělení absolutoria nebo odmítnutí udělení absolutoria. V tomto případě je rovněž odložena účetní závěrka a je znovu předložena v nové zprávě.

Jestliže návrh na odložení rozhodnutí o udělení absolutoria nezíská většinu, je absolutorium považováno za udělené. V tomto případě je rozhodnutí rovněž účetní závěrkou. Může se ještě hlasovat o návrhu usnesení.

2.   Hlasování během říjnového dílčího zasedání

Ve druhé fázi zpráva o udělení absolutoria navrhuje buď udělit, nebo odmítnout udělit absolutorium.

a) Jestliže návrh na udělení absolutoria získá většinu, je absolutorium uděleno. Jedná se zároveň o účetní závěrku.

Jestliže návrh na udělení absolutoria nezíská většinu, je tím udělení absolutoria odmítnuto. Formální návrh na účetní závěrku za daný rozpočtový rok je předložen v průběhu příštího dílčího zasedání, kdy je Komise vyzvána, aby učinila prohlášení.

b) Jestliže návrh na odmítnutí udělení absolutoria získá většinu, je formální návrh na účetní závěrku za daný rozpočtový rok předložen v průběhu příštího dílčího zasedání, kdy je Komise vyzvána, aby učinila prohlášení.

Jestliže návrh na odmítnutí udělení absolutoria nezíská většinu, je absolutorium považováno za udělené. V tomto případě je rozhodnutí rovněž účetní závěrkou. Může se ještě hlasovat o návrhu usnesení.

3.   Jestliže návrh usnesení nebo návrh na účetní závěrku obsahuje ustanovení, která jsou v rozporu s hlasováním Parlamentu o udělení absolutoria, může předseda Parlamentu po konzultaci s předsedou příslušného výboru hlasování odložit a stanovit novou lhůtu pro předložení pozměňovacích návrhů.

Článek 6 : Provádění rozhodnutí o udělení absolutoria

1.   Předseda Parlamentu zašle jakékoli rozhodnutí nebo usnesení Parlamentu podle článku 3 Komisi a ostatním orgánům. Zajistí jejich zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie v části věnované aktům legislativní povahy.

2.   Příslušný výbor podá alespoň jednou ročně Parlamentu zprávu o opatřeních přijatých orgány v reakci na připomínky připojené k rozhodnutí o udělení absolutoria a na ostatní připomínky obsažené v usneseních Parlamentu týkajících se uskutečňování výdajů.

3.   Na základě zprávy výboru příslušného pro rozpočtovou kontrolu může předseda Parlamentu podat jménem Parlamentu u Soudního dvora Evropské unie žalobu proti příslušnému orgánu podle článku 265 Smlouvy o fungování Evropské unie z důvodu neplnění povinností vyplývajících z připomínek připojených k rozhodnutí o udělení absolutoria nebo k ostatním usnesením týkajícím se uskutečňování výdajů.

Poslední aktualizace: 21. února 2023Právní upozornění - Ochrana soukromí