Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Veljača 2023.
EPUB 142kPDF 688k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG V. : POSTUPAK RAZMATRANJA I DONOŠENJA ODLUKA O DAVANJU RAZRJEŠNICE

Članak 1. : Dokumenti

1.   Tiskaju se i distribuiraju sljedeći dokumenti:

(a)   račun prihoda i rashoda, financijska analiza i bilanca, koje šalje Komisija;

(b)   godišnje izvješće i posebna izvješća Revizorskog suda, zajedno s odgovorima institucija;

(c)   izjava o jamstvu u pogledu pouzdanosti računa te zakonitosti i pravilnosti odgovarajućih transakcija, koju u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije podnosi Revizorski sud;

(d)   preporuka Vijeća.

2.   Ti dokumenti upućuju se nadležnom odboru. Svaki nadležni odbor može dati mišljenje.

3.   Ako drugi odbori žele dati svoje mišljenje, predsjednik određuje rok u kojem se o mišljenjima mora izvijestiti nadležni odbor.

Članak 2. : Razmatranje izvješća

1.   Parlament u skladu s financijskom uredbom razmatra izvješće nadležnog odbora o razrješnici do 15. svibnja godine koja slijedi nakon usvajanja godišnjeg izvješća Revizorskog suda.

2.   Ako ovim prilogom nije drukčije određeno, primjenjuju se članci Poslovnika Parlamenta koji se odnose na izmjene i glasovanje.

Članak 3. : Sadržaj izvješća

1.   Izvješće nadležnog odbora o razrješnici sadržava:

(a)   prijedlog odluke o davanju razrješnice ili odgodi odluke o razrješnici (glasovanje na travanjskoj sjednici) ili prijedlog odluke o davanju ili odbijanju davanja razrješnice (glasovanje na listopadskoj sjednici);

(b)   prijedlog odluke o zaključivanju računa svih prihoda, rashoda, aktive i pasive Unije;

(c)   prijedlog rezolucije s primjedbama priložen prijedlogu odluke navedenom pod točkom (a), zajedno s analizom Komisijinog upravljanja proračunom tijekom financijske godine i primjedbama u vezi s izvršavanjem rashoda u budućnosti;

(d)   kao prilog, popis dokumenata dobivenih od Komisije i dokumenata koji su od nje traženi, ali nisu dobiveni;

(e)   mišljenja nadležnih odbora.

2.   Ako nadležni odbor predloži odgodu odluke o razrješnici, u prijedlogu rezolucije između ostalog treba navesti sljedeće:

(a)   razloge odgode;

(b)   daljnje mjere koje se očekuju od Komisije te rokove za njih;

(c)   dokumente koji su potrebni kako bi Parlament donio odluku na temelju poznavanja činjeničnog stanja.

Članak 4. : Razmatranje i glasovanje u Parlamentu

1.   Svako izvješće nadležnog odbora u vezi s razrješnicom uvrštava se u dnevni red prve sjednice nakon njegova podnošenja.

2.   Dopušteni su samo amandmani koji se odnose na prijedlog rezolucije podnesen u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c).

3.   Osim ako u članku 5. nije drukčije određeno, za glasovanje o prijedlozima odluka i prijedlogu rezolucije primjenjuje se redoslijed iz članka 3.

4.   Parlament u skladu s člankom 231. Ugovora o funkcioniranju Europske unije odlučuje većinom danih glasova.

Članak 5. : Varijante postupka

1.   Glasovanje na travanjskoj sjednici

U prvoj fazi u izvješću o razrješnici predlaže se ili davanje ili odgoda davanja razrješnice.

(a) Ako prijedlog za davanje razrješnice dobije većinu glasova, ona se daje. To također znači zaključenje poslovnih knjiga.

Ako prijedlog za davanje razrješnice ne dobije većinu glasova, smatra se da je odgođeno davanje razrješnice i nadležni odbor u roku od šest mjeseci podnosi novo izvješće s novim prijedlogom za davanje ili odbijanje davanja razrješnice.

(b) Ako je prijedlog za odgodu davanja razrješnice usvojen, nadležni odbor u roku od šest mjeseci podnosi novo izvješće s novim prijedlogom za davanje ili odbijanje davanja razrješnice. U tom slučaju zaključenje poslovnih knjiga također se odgađa i ponovno se podnosi s novim izvješćem.

Ako prijedlog za odgodu davanja razrješnice ne dobije većinu glasova, smatra se da je ona dana. U tom slučaju ta odluka također znači zaključenje poslovnih knjiga. O prijedlogu rezolucije i dalje se može glasovati.

2.   Glasovanje na listopadskoj sjednici

U drugoj se fazi u izvješću o razrješnici predlaže ili davanje ili odbijanje davanja razrješnice.

(a) Ako prijedlog za davanje razrješnice dobije većinu glasova, ona se daje. To također znači zaključenje poslovnih knjiga.

Ako prijedlog za davanja razrješnice ne dobije većinu glasova, smatra se da je odbijeno davanje razrješnice. Formalni prijedlog za zaključenje poslovnih knjiga odnosne godine podnosi se na jednoj od sljedećih sjednica na koju se Komisija poziva radi davanja izjave.

(b) Ako prijedlog za odbijanje davanja razrješnice dobije većinu glasova, formalni prijedlog za zaključenje poslovnih knjiga odnosne godine podnosi se na jednoj od sljedećih sjednica na koju se Komisija poziva radi davanja izjave.

Ako prijedlog za odbijanje davanja razrješnice ne dobije većinu glasova, smatra se da je ona dana. U tom slučaju ta odluka također znači zaključenje poslovnih knjiga. O prijedlogu rezolucije i dalje se može glasovati.

3.   Ako prijedlog rezolucije ili prijedlog za zaključenje poslovnih knjiga sadrži odredbe koje su u suprotnosti s ishodom glasovanja Parlamenta o davanju razrješnice, nakon savjetovanja s predsjednikom nadležnog odbora predsjednik Parlamenta može odgoditi to glasovanje i odrediti novi rok za podnošenje amandmana.

Članak 6. : Provedba odluke o razrješnici

1.   Predsjednik sve odluke ili rezolucije Parlamenta donesene u skladu s člankom 3. šalje Komisiji i svim ostalim institucijama te ih daje na objavu u Službenom listu Europske unije u dijelu predviđenom za akte zakonodavnog karaktera.

2.   Nadležni odbor najmanje jednom godišnje izvještava Parlament o koracima koje su institucije poduzele kao odgovor na primjedbe priložene odlukama o razrješnici i ostale primjedbe sadržane u rezolucijama Parlamenta u vezi s izvršavanjem rashoda.

3.   Na temelju izvješća odbora nadležnog za proračunski nadzor, predsjednik može u skladu s člankom 265. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u ime Parlamenta podnijeti tužbu Sudu Europske unije protiv dotične institucije zbog neispunjavanja obveza koje proizlaze iz primjedbi priloženih odluci o razrješnici ili iz drugih rezolucija u vezi s izvršavanjem rashoda.

Posljednje ažuriranje: 21. veljače 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti