Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2023. február
EPUB 152kPDF 738k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

V. MELLÉKLET : A MENTESÍTŐ HATÁROZATOK VIZSGÁLATÁNAK ÉS ELFOGADÁSÁNAK ELJÁRÁSA

1. cikk : Dokumentumok

(1)   A következő dokumentumokat ki kell nyomtatni és ki kell osztani:

a)   a Bizottság által továbbított, bevételekről és kiadásokról szóló beszámoló, a pénzügyi elemzés és a mérleg;

b)   a Számvevőszék éves és külön jelentései, az intézmények válaszaival együtt;

c)   a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozata;

d)   a Tanács ajánlása.

(2)   E dokumentumokat az illetékes bizottsághoz utalják. Bármely érintett bizottság véleményt nyilváníthat.

(3)   Ha más bizottság véleményt kíván nyilvánítani, az Elnök e véleményeknek az illetékes bizottsággal történő közlésére határidőt állapít meg.

2. cikk : A jelentés vizsgálata

(1)   A Parlament – a költségvetési rendeletnek megfelelően – a Számvevőszék éves jelentésének elfogadását követő év május 15-ig megvizsgálja az illetékes bizottság mentesítésre vonatkozó jelentését.

(2)   Ha ez a melléklet másként nem rendelkezik, a Parlament eljárási szabályzatának módosításokra és szavazásra vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.

3. cikk : A jelentés tartalma

(1)   Az illetékes bizottság által elkészített mentesítési jelentés a következőket tartalmazza:

a)   a mentesítés megadásáról vagy elhalasztásáról szóló határozati javaslat (áprilisi plenáris ülésen történő szavazás), illetve a mentesítés megadásáról vagy elutasításáról szóló határozati javaslat (októberi plenáris ülésen történő szavazás);

b)   az Unió valamennyi bevétele, kiadása, követelései és kötelezettségei elszámolásának lezárására irányuló határozati javaslat;

c)   az (a) pontban említett határozati javaslathoz fűzött észrevételeket, köztük a Bizottság adott pénzügyi évre szóló költségvetési gazdálkodásának értékelését és a jövőbeni kiadások végrehajtásával kapcsolatos észrevételeket tartalmazó állásfoglalási indítvány;

d)   mellékletként a Bizottságtól kapott dokumentumok listája, illetve a kért, de meg nem kapott dokumentumok listája;

e)   az érintett bizottságok véleménye.

(2)   Ha az illetékes bizottság a mentesítő határozat elhalasztását javasolja, a vonatkozó állásfoglalási indítvány többek között az alábbiakat is megállapítja:

a)   a halasztás oka;

b)   a Bizottságtól elvárt további intézkedések és ezek határideje;

c)   a Parlament számára a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges dokumentumok.

4. cikk : Plenáris ülésen történő vizsgálat és szavazás

(1)   Az illetékes bizottság által a mentesítést érintő bármely jelentést az előterjesztést követő első plenáris ülés napirendjére tűzik.

(2)   Módosítások kizárólag a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint előterjesztett állásfoglalási indítványhoz fogadhatók el.

(3)   Ha az 5. cikk nem határoz másként, a határozati javaslatokról és az állásfoglalási indítványról történő szavazás a 3. cikk szerinti sorrendben történik.

(4)   A Parlament az Európai Unió működéséről szóló szerződés 231. cikkének megfelelően a leadott szavazatok többségével határoz.

5. cikk : Eljárási változatok

(1)   Az áprilisi plenáris ülés során történő szavazás

Az első szakaszban a mentesítési jelentés a mentesítés megadását vagy elhalasztását javasolja.

a) Ha a mentesítés megadására irányuló javaslat megszerzi a többséget, a mentesítést megadják. Ez egyben az elszámolások lezárását is jelenti.

Ha a mentesítés megadására irányuló javaslat nem szerez többséget, a mentesítés elhalasztottnak tekintendő, és az illetékes bizottság hat hónapon belül a mentesítés megadására vagy elutasítására irányuló új javaslatot tartalmazó új jelentést nyújt be.

b) Ha a mentesítés elhalasztására irányuló javaslatot fogadnak el, az illetékes bizottság hat hónapon belül a mentesítés megadására vagy elutasítására irányuló új javaslatot tartalmazó új jelentést nyújt be. Ebben az esetben az elszámolások lezárását is elhalasztják, és az új jelentéssel terjesztik újra elő.

Ha a mentesítés elhalasztására irányuló javaslat nem szerez többséget, a mentesítés megadottnak tekintendő. Ebben az esetben a határozat az elszámolások lezárását is jelenti. Az állásfoglalási indítványt még szavazásra lehet bocsátani.

(2)   Az októberi plenáris ülés során történő szavazás

A második szakaszban a mentesítési jelentés a mentesítés megadását vagy elutasítását javasolja.

a) Ha a mentesítés megadására irányuló javaslat megszerzi a többséget, a mentesítést megadják. Ez egyben az elszámolások lezárását is magában foglalja.

Ha a mentesítés megadására irányuló javaslat nem szerez többséget, ez a mentesítés elutasítását jelenti. A tárgyév elszámolásainak lezárására irányuló hivatalos javaslat kerül benyújtásra egy következő plenáris ülésen, amelyen a Bizottságot nyilatkozattételre kérik fel.

b) Ha a mentesítés elutasítására irányuló javaslat megszerzi a többséget, a tárgyév elszámolásainak lezárására irányuló hivatalos javaslat kerül benyújtásra egy következő plenáris ülésen, amelyen a Bizottságot nyilatkozattételre kérik fel.

Ha a mentesítés elutasítására irányuló javaslat nem szerez többséget, a mentesítés megadottnak tekintendő. Ebben az esetben a határozat az elszámolások lezárását is jelenti. Az állásfoglalási indítványt még szavazásra lehet bocsátani.

(3)   Abban az esetben, ha az állásfoglalási indítvány, illetve az elszámolások lezárására irányuló javaslat a Parlament mentesítésről történő szavazásával ellentétes rendelkezéseket tartalmaz, az Elnök az illetékes bizottság elnökével történő konzultációt követően elhalaszthatja a szavazást, és a módosítások előterjesztésére új határidőt állapíthat meg.

6. cikk : A mentesítő határozat végrehajtása

(1)   Az Elnök minden, a 3. cikkben rögzített parlamenti határozatot és állásfoglalást a továbbít a Bizottsághoz és a többi intézményhez, és gondoskodik az Európai Unió Hivatalos Lapja jogalkotási sorozatában történő közzétételükről.

(2)   Az illetékes bizottság legalább évente jelentést készít a Parlamentnek a mentesítő határozathoz fűzött észrevételekre és a Parlament állásfoglalásaiban szereplő, a kiadások végrehajtásával kapcsolatos észrevételekre az intézmények által válaszul tett intézkedésekről.

(3)   A költségvetési ellenőrzésért felelős bizottság jelentése alapján az Elnök a Parlament nevében, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 265. cikkének megfelelően az érintett intézmény ellen a mentesítő határozathoz vagy a kiadások végrehajtását érintő egyéb állásfoglalásokhoz fűzött észrevételekből eredő kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt az Európai Unió Bíróságánál keresetet nyújthat be.

Utolsó frissítés: 2023. február 21.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat