Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Februari 2023
EPUB 150kPDF 703k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE V : PROCEDURE VOOR DE BEHANDELING EN AANNEMING VAN BESLUITEN INZAKE DE VERLENING VAN KWIJTING

Artikel 1 : Documenten

1.   De volgende documenten worden gedrukt en rondgedeeld:

a)   de jaarrekening, de analyse van het financieel beheer en de financiële balans als ingediend door de Commissie;

b)   het jaarverslag en de speciale verslagen van de Rekenkamer met de antwoorden van de instellingen;

c)   de verklaring van de Rekenkamer waarin de betrouwbaarheid van de rekeningen en de wettigheid en regelmatigheid van de onderliggende verrichtingen worden bevestigd, als bedoeld in artikel 287 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

d)   de aanbeveling van de Raad.

2.   Deze documenten worden aan de bevoegde commissie voorgelegd. Alle betrokken commissies kunnen advies uitbrengen.

3.   Mochten andere commissies advies willen uitbrengen, dan stelt de Voorzitter de termijn vast waarbinnen deze adviezen aan de bevoegde commissie moeten worden uitgebracht.

Artikel 2 : Behandeling van het verslag

1.   Overeenkomstig het Financieel Reglement behandelt het Parlement uiterlijk op 15 mei van het jaar volgende op het jaar waarin het jaarverslag van de Rekenkamer is aangenomen, het kwijtingsverslag van de bevoegde commissie.

2.   Tenzij in deze bijlage anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Reglement inzake amendementen en stemmingen van toepassing.

Artikel 3 : Inhoud van het verslag

1.   Het kwijtingsverslag van de bevoegde commissie bevat:

a)   een ontwerpbesluit tot verlening van kwijting of tot uitstel van het kwijtingsbesluit (stemming tijdens de vergaderperiode van april) of een ontwerpbesluit tot verlening van kwijting of tot weigering kwijting te verlenen (stemming tijdens de vergaderperiode van oktober);

b)   een ontwerpbesluit tot afsluiting van de rekeningen van alle inkomsten, uitgaven, activa en passiva van de Unie;

c)   een ontwerpresolutie met opmerkingen bij het ontwerpbesluit als bedoeld onder a), inclusief een beoordeling van het begrotingsbeheer door de Commissie in het desbetreffende begrotingsjaar en opmerkingen over de uitvoering van de uitgaven in de toekomst;

d)   als bijlage, een lijst van de van de Commissie ontvangen documenten alsmede van de aangevraagde, maar niet ontvangen documenten;

e)   de adviezen van de betrokken commissies.

2.   Indien de bevoegde commissie voorstelt het kwijtingsbesluit uit te stellen, wordt in de desbetreffende ontwerpresolutie onder meer gewezen op:

a)   de redenen voor het uitstel;

b)   de verdere maatregelen die van de Commissie worden verwacht en de daaraan gestelde termijnen;

c)   de documenten die nodig zijn om het Parlement in de gelegenheid te stellen een gefundeerd besluit te nemen.

Artikel 4 : Behandeling en stemming in het Parlement

1.   Een kwijtingsverslag van de bevoegde commissie wordt opgenomen op de agenda van de vergaderperiode die volgt op de indiening ervan.

2.   Alleen amendementen op de overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder c), ingediende ontwerpresolutie zijn ontvankelijk.

3.   Bij de stemming over de ontwerpbesluiten en de ontwerpresolutie wordt, voor zover in artikel 5 niet anders wordt bepaald, de volgorde als vermeld in artikel 3 aangehouden.

4.   Het Parlement spreekt zich uit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, overeenkomstig artikel 231 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Artikel 5 : Procedurevarianten

1.   Stemming tijdens de vergaderperiode van april

In eerste instantie bevat het kwijtingsverslag een ontwerpbesluit tot verlening van kwijting of tot uitstel van kwijting.

a) Behaalt een ontwerpbesluit tot verlening van kwijting de meerderheid, dan betekent dit dat kwijting wordt verleend. Dit houdt ook de afsluiting van de rekeningen in.

Behaalt een ontwerpbesluit tot verlening van kwijting geen meerderheid, dan wordt de kwijting geacht te zijn uitgesteld en dient de bevoegde commissie binnen zes maanden een nieuw verslag in met een nieuw ontwerpbesluit tot verlening van kwijting of tot weigering kwijting te verlenen.

b) Wordt een ontwerpbesluit tot uitstel van kwijting aangenomen, dan dient de bevoegde commissie binnen zes maanden een nieuw verslag in met een nieuw ontwerpbesluit tot verlening van kwijting of tot weigering kwijting te verlenen. In dat geval wordt ook de afsluiting van de rekeningen uitgesteld en met het nieuwe verslag opnieuw een ontwerpbesluit hiertoe ingediend.

Behaalt een ontwerpbesluit tot uitstel van kwijting geen meerderheid, dan wordt de kwijting geacht te zijn verleend. In dat geval houdt het besluit ook de afsluiting van de rekeningen in. De ontwerpresolutie kan alsnog in stemming worden gebracht.

2.   Stemming tijdens de vergaderperiode van oktober

In tweede instantie bevat het kwijtingsverslag een ontwerpbesluit tot verlening van kwijting of tot weigering kwijting te verlenen.

a) Behaalt een ontwerpbesluit tot verlening van kwijting de meerderheid, dan betekent dit dat kwijting wordt verleend. Dit houdt tevens afsluiting van de rekeningen in.

Behaalt een ontwerpbesluit tot verlening van kwijting geen meerderheid, dan houdt dit weigering van het verlenen van kwijting in. Een formeel ontwerpbesluit tot afsluiting van de rekeningen voor het betreffende jaar wordt ingediend voor een volgende vergaderperiode waarin de Commissie wordt verzocht een verklaring af te leggen.

b) Behaalt een ontwerpbesluit tot weigering kwijting te verlenen de meerderheid, dan wordt een formeel ontwerpbesluit tot afsluiting van de rekeningen voor het betreffende jaar ingediend voor een volgende vergaderperiode waarin de Commissie wordt verzocht een verklaring af te leggen.

Behaalt een ontwerpbesluit tot weigering kwijting te verlenen geen meerderheid, dan wordt de kwijting geacht te zijn verleend. In dat geval houdt het besluit ook de afsluiting van de rekeningen in. De ontwerpresolutie kan alsnog in stemming worden gebracht.

3.   Indien de ontwerpresolutie of het ontwerpbesluit tot afsluiting van de rekeningen bepalingen bevat die niet in overeenstemming lijken te zijn met de stemming in het Parlement inzake de kwijting, dan kan de Voorzitter na overleg met de voorzitter van de bevoegde commissie de stemming uitstellen en een nieuwe termijn voor de indiening van amendementen vaststellen.

Artikel 6 : Uitvoering van kwijtingsbesluiten

1.   De Voorzitter doet alle overeenkomstig artikel 3 door het Parlement aangenomen besluiten en resoluties aan de Commissie en aan alle andere instellingen toekomen, en draagt zorg voor de publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in de voor wetgevingsbesluiten bestemde reeks.

2.   De bevoegde commissie brengt ten minste éénmaal per jaar aan het Parlement verslag uit over de maatregelen die de instellingen naar aanleiding van de opmerkingen bij de kwijtingsbesluiten en van de andere opmerkingen in de resoluties van het Parlement betreffende de uitvoering van de uitgaven hebben genomen.

3.   De Voorzitter kan namens het Parlement, op basis van een verslag van de voor de begrotingscontrole bevoegde commissie, overeenkomstig artikel 265 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bij het Hof van Justitie van de Europese Unie beroep instellen tegen de betrokken instelling wegens niet-nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de opmerkingen bij de kwijtingsbesluiten of in andere resoluties ter uitvoering van de uitgaven.

Laatst bijgewerkt op: 21 februari 2023Juridische mededeling - Privacybeleid