Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Februari 2023
EPUB 146kPDF 666k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA V : FÖRFARANDE FÖR ÖVERLÄGGNINGAR OM OCH ANTAGANDE AV BESLUT OM BEVILJANDE AV ANSVARSFRIHET

Artikel 1 : Handlingar

1.   Följande handlingar ska tryckas och delas ut:

a)   Resultaträkningen, analysen av den ekonomiska förvaltningen och balansräkningen som kommissionen översänder.

b)   Revisionsrättens årsrapport och särskilda rapporter, tillsammans med institutionernas yttranden.

c)   Revisionsrättens förklaring om räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

d)   Rådets rekommendation.

2.   Dessa handlingar ska hänvisas till ansvarigt utskott. Alla berörda utskott har rätt att yttra sig.

3.   Om andra utskott önskar yttra sig ska talmannen fastställa när dessa yttranden ska ha inkommit till ansvarigt utskott.

Artikel 2 : Behandling av betänkanden

1.   Parlamentet ska i enlighet med budgetförordningen senast den 15 maj året efter det att revisionsrättens årsrapport har antagits behandla ett betänkande från det ansvariga utskottet om ansvarsfrihet.

2.   Såvida annat inte föreskrivs i denna bilaga ska de bestämmelser i parlamentets arbetsordning som avser ändringsförslag och omröstningar tillämpas.

Artikel 3 : Betänkandets innehåll

1.   Det ansvariga utskottets betänkande om ansvarsfrihet ska innehålla följande:

a)   Ett förslag till beslut om att bevilja ansvarsfrihet eller om att uppskjuta beslutet om beviljande av ansvarsfrihet (omröstning under sammanträdesperioden i april) eller ett förslag till beslut om att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet (omröstning under sammanträdesperioden i oktober).

b)   Ett förslag till beslut om att avsluta räkenskaperna för unionens samtliga inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.

c)   Ett resolutionsförslag med kommentarer till det förslag till beslut som avses i led a, däribland såväl en bedömning av kommissionens budgetförvaltning under räkenskapsåret som kommentarer beträffande genomförandet av framtida utgifter.

d)   En bilaga med en förteckning över de handlingar som erhållits från kommissionen respektive de handlingar som begärts av kommissionen, men som inte erhållits.

e)   Yttrandena från de berörda utskotten.

2.   Om det ansvariga utskottet föreslår att beslutet om beviljande av ansvarsfrihet ska uppskjutas, ska i det tillhörande förslaget till resolution särskilt anges bland annat följande:

a)   Anledningen till att beslutet föreslås bli uppskjutet.

b)   De ytterligare åtgärder som det förväntas att kommissionen vidtar, inbegripet en tidsfrist för dessa.

c)   De handlingar som parlamentet behöver ta del av för att på sakliga grunder kunna fatta sitt beslut.

Artikel 4 : Behandling och omröstning i parlamentet

1.   Samtliga betänkanden från det ansvariga utskottet som rör ansvarsfrihet ska tas upp på föredragningslistan till den sammanträdesperiod som följer på ingivandet.

2.   Ändringar får endast inges till det förslag till resolution som lagts fram i enlighet med artikel 3.1 c.

3.   Omröstning om förslag till beslut och förslag till resolution ska, såvida inget annat anges i artikel 5, ske i den ordning som anges i artikel 3.

4.    Parlamentet ska besluta med en majoritet av de avgivna rösterna, i enlighet med artikel 231 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Artikel 5 : Möjliga förfaranden

1.   Omröstning under sammanträdesperioden i april

I detta första skede ska betänkandet om ansvarsfrihet innehålla ett förslag om att ansvarsfrihet beviljas eller om att beslutet om beviljande av ansvarsfrihet uppskjuts.

a) Om ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet erhåller majoritet, innebär detta att ansvarsfrihet beviljas. Det innebär även att räkenskaperna avslutas.

Om ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet inte erhåller majoritet, ska beviljandet av ansvarsfrihet anses ha uppskjutits och det ansvariga utskottet ska inom sex månader lägga fram ett nytt betänkande med ett nytt förslag om att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet.

b) Om ett förslag om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet antas, ska det ansvariga utskottet inom sex månader lägga fram ett nytt betänkande med ett nytt förslag om att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet. I ett sådant fall ska även avslutningen av räkenskaperna uppskjutas, och ett förslag om att avsluta räkenskaperna ska läggas fram tillsammans med det nya betänkandet.

Om ett förslag om att uppskjuta beviljandet av ansvarsfrihet inte erhåller majoritet, innebär det att ansvarsfrihet beviljas. I detta fall ska beslutet även innebära att räkenskaperna avslutas. Förslaget till resolution kan fortfarande gå till omröstning.

2.   Omröstning under sammanträdesperioden i oktober

I detta andra skede ska betänkandet om ansvarsfrihet innehålla ett förslag om att bevilja eller inte bevilja ansvarsfrihet.

a) Om ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet erhåller majoritet, innebär detta att ansvarsfrihet beviljas. Det innebär även att räkenskaperna avslutas.

Om ett förslag om att bevilja ansvarsfrihet inte erhåller majoritet, innebär detta att ansvarsfrihet inte beviljas. Ett formellt förslag om avslutning av räkenskaperna för året i fråga ska läggas fram vid en senare sammanträdesperiod, då kommissionen också ska uppmanas att göra ett uttalande.

b) Om ett förslag om att inte bevilja ansvarsfrihet erhåller majoritet, ska ett formellt förslag om avslutning av räkenskaperna för året i fråga läggas fram vid en senare sammanträdesperiod, då kommissionen också ska uppmanas att göra ett uttalande.

Om ett förslag om att inte bevilja ansvarsfrihet inte erhåller majoritet, innebär detta att ansvarsfrihet beviljas. I detta fall ska beslutet även innebära att räkenskaperna avslutas. Förslaget till resolution kan fortfarande gå till omröstning.

3.   Om det i förslaget till resolution eller förslaget om avslutning av räkenskaperna föreskrivs något som verkar stå i strid med parlamentets omröstning om ansvarsfrihet, får talmannen efter samråd med ordföranden i det ansvariga utskottet uppskjuta omröstningen och fastställa en ny tidsfrist för ingivande av ändringsförslag.

Artikel 6 : Genomförande av beslut om ansvarsfrihet

1.   Talmannen ska översända alla parlamentets beslut eller resolutioner som antagits enligt artikel 3 till kommissionen och till var och en av de övriga institutionerna samt se till att de offentliggörs i serien för bindande rättsakter (L-serien) i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Ansvarigt utskott ska minst en gång om året underrätta parlamentet om de åtgärder som institutionerna har vidtagit till följd av de i beslutet om ansvarsfrihet åtföljande kommentarerna och andra i parlamentets resolutioner ingående kommentarer som rör utgifter.

3.   På grundval av ett betänkande från utskottet med ansvar för frågor som rör budgetkontroll kan talmannen, på parlamentets vägnar och enligt artikel 265 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, väcka talan inför Europeiska unionens domstol mot berörd institution för underlåtenhet att utföra de förpliktelser som anges i kommentarerna till beslutet om ansvarsfrihet eller andra resolutioner som avser genomförande av utgifter.

Senaste uppdatering: 22 februari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy