Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - február 2023
EPUB 152kPDF 727k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
VII.   Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   politiku zamestnanosti a všetky aspekty sociálnej politiky vrátane pracovných podmienok, sociálneho poistenia, sociálneho začlenenia a sociálnej ochrany;

2.   práva pracujúcich;

3.   bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

4.   Európsky sociálny fond;

5.   politiku odborného vzdelávania vrátane odborných kvalifikácií;

6.   voľný pohyb pracovníkov a dôchodcov;

7.   sociálny dialóg;

8.   všetky formy diskriminácie na pracovisku a na pracovnom trhu okrem diskriminácie z dôvodu pohlavia;

9.   vzťahy s:

–   Európskym centrom pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop),
–   Európskou nadáciou pre zlepšenie životných a pracovných podmienok,
–   Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie,
–   Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci;

ako aj na vzťahy s inými príslušnými orgánmi Únie a medzinárodnými organizáciami.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 22. februára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia