Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2023. gada februāris
EPUB 146kPDF 781k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VI PIELIKUMS :  PARLAMENTA PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCES(1)
VIII.   Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

Šī komiteja ir atbildīga par:

1.   vides politiku un pasākumiem vides aizsardzībā, it īpaši saistībā ar:

a)   klimata pārmaiņām,
b)   gaisa, augsnes un ūdens piesārņošanu, atkritumu apsaimniekošanu un pārstrādi, veselībai bīstamām vielām un preparātiem, trokšņu līmeņiem un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību,
c)   noturīgu attīstību,
d)   starptautiskiem un reģionāliem pasākumiem un nolīgumiem, kas vērsti uz vides aizsardzību,
e)   videi nodarītā kaitējuma novēršanu,
f)   civilo aizsardzību,
g)   Eiropas Vides aģentūru;
h)   Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru;

2.   sabiedrības veselību, it īpaši:

a)   programmām un specifiskiem pasākumiem sabiedrības veselības jomā,
b)   farmaceitiskiem preparātiem un kosmētikas līdzekļiem,
c)   veselības aspektiem saistībā ar bioterorismu,
d)   Eiropas Zāļu aģentūru un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru;

3.   jautājumiem saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, it īpaši:

a)   pārtikas produktu marķēšanu un nekaitīgumu,
b)   tiesību aktiem veterinārijas jomā saistībā ar aizsardzību pret kaitīgo iedarbību uz cilvēka veselību, veselības aizsardzības nolūkā veiktām pārtikas produktu un pārtikas ražošanas sistēmu pārbaudēm,
c)   Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un Eiropas Pārtikas un veterināro biroju.

Saistībā ar 2. punktu komitejai palīdz Sabiedrības veselības apakškomiteja.

(1) Pieņemts ar Parlamenta 2014. gada 15. janvāra lēmumu.
Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 21. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika