Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - február 2023
EPUB 152kPDF 727k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

PRÍLOHA VI : PÔSOBNOSŤ STÁLYCH VÝBOROV(1)
VIII.   Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Výbor s pôsobnosťou pre:

1.   environmentálnu politiku a opatrenia na ochranu životného prostredia, týkajúce sa najmä:

a)   zmeny klímy,
b)   znečistenia vzduchu, pôdy a vôd, odpadového hospodárstva a spracovania odpadu, nebezpečných látok a prípravkov, úrovne hluku a ochrany biodiverzity,
c)   udržateľného rozvoja,
d)   medzinárodných a regionálnych opatrení a zmlúv zameraných na ochranu životného prostredia,
e)   obnovy narušeného životného prostredia,
f)   civilnej ochrany,
g)   Európskej environmentálnej agentúry,
h)   Európskej chemickej agentúry;

2.   verejné zdravie, najmä:

a)   programy a osobitné kroky v oblasti zdravia obyvateľstva,
b)   farmaceutické a kozmetické výrobky,
c)   zdravotné aspekty bioterorizmu,
d)   Európsku agentúru pre lieky a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb;

3.   otázky bezpečnosti potravín vrátane najmä:

a)   označovanie a bezpečnosť potravín,
b)   veterinárnu legislatívu týkajúcu sa ochrany proti rizikám na ľudskom zdraví; hygienické kontroly potravín a zariadení potravinárskej výroby,
c)   Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a Európsky úrad pre potraviny a veterinárnu medicínu.

V súvislosti s bodom 2 výboru pomáha podvýbor pre verejné zdravie.

(1)Prijaté rozhodnutím Parlamentu z 15. januára 2014.
Posledná úprava: 22. februára 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia