Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Februari 2023
EPUB 146kPDF 666k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

BILAGA VI : STÄNDIGA UTSKOTTS ANSVARSOMRÅDEN(1)
VIII.   Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Utskottet har ansvar för frågor som rör följande områden:

1.   Miljöpolitik och miljöskyddsåtgärder, särskilt inom följande områden:

a)   Klimatförändringar.
b)   Luft-, jord- och vattenföroreningar, avfallshantering och återvinning, farliga ämnen och beredningar, bullernivåer och skydd av den biologiska mångfalden.
c)   En hållbar utveckling.
d)   Internationella och regionala åtgärder och avtal i syfte att skydda miljön.
e)   Återställande av miljöskador.
f)   Civilskydd.
g)   Europeiska miljöbyrån.
h)   Europeiska kemikaliemyndigheten

2.   Folkhälsa, särskilt inom följande områden:

a)   Program för särskilda åtgärder på folkhälsoområdet.
b)   Läkemedel och kosmetika.
c)   Hälsoaspekter av bioterrorism.
d)   Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

3.   Livsmedelssäkerhet, bland annat inom följande områden:

a)   Märkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet.
b)   Veterinärlagstiftning som avser skydd mot hälsorisker för människor, kontroll av livsmedelsprodukter och system för livsmedelsproduktion med avseende på folkhälsan.
c)   Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor.

Inom ramen för punkt 2 biträds utskottet av ett underutskott för folkhälsa.

(1)Antagen genom parlamentets beslut av den 15 januari 2014.
Senaste uppdatering: 22 februari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy